Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/23
Název projektuVývoj biokompatibilních nanokompozitních materiálů s antimikrobiálními účinky
ŘešitelPlachá Daniela prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt navazuje na výsledky výzkumu řešitelského týmu dosažené při řešení předchozího projektu SP2018/122 „Polymerní kompozitní materiály s antimikrobiálními vlastnostmi vhodné pro biomedicínské aplikace“. V rámci projektu bude pokračováno v přípravě plniv s antimikrobiálními vlastnostmi na bázi grafenu, grafen oxidu a případně silikátových materiálů, které budou dále použity pro mísení s polymerními matricemi, např. s polymléčnou kyselinou, s kopolymerem kyseliny polymléčné a polyglykolové kyseliny a jiných biokompatibilních polymerů s cílem zajistit vzniklým kompozitním materiálům antimikrobiální vlastnosti. Antimikrobiální vlastnosti budou testovány ve spolupráci s Ostravskou univerzitou (prof. Malachová), mechanické vlastnosti budou testovány ve spolupráci s Univerzitou TB ve Zlíně (doc. Měřínská) a charakterizace připravených materiálů bude prováděna s využitím metod dostupných v CNT – XRD, FTIR, Ramanova spektroskopie, STEM, DSC, chromatografie apod. Předpokládaným výstupem projektu bude polymerní materiál s antimikrobiálními účinky, vhodný pro aplikace zejména v biomedicínských oborech.
Časový harmonogram řešení projektu:
V rámci projektu bude provedeno: Leden – duben 2019 Příprava plniv s antimikrobiálními a léčivými účinky na bázi grafenu, grafen oxidu a jílových minerálů (nové obsahy, nové materiály), testy antimikrobiálních účinků, testování stability připravených plniv, testování uvolňování antimikrobiálních a léčivých složek, charakterizace připravených materiálů, příprava polymerů a kopolymerů. Květen – červenec 2019 Příprava polymerních kompozitů s využitím např. polymlečné kyseliny, charakterizace produktů, charakterizace stability a uvolňování látek s antimikrobiálními a léčivými účinky. Charakterizace antimikrobiálních vlastností. Srpen – září 2019 Na základě získaných poznatků shrnutí dosavadních postupů – příprava publikačních výstupů. Říjen – prosinec 2018 Návrh modifikace dosavadních postupů vedoucích k zvýšení požadovaných účinků, Příprava inovovaných plniv, charakterizace a testy antimikrobiálních vlastností, příprava publikací. Výstupy: 1. 2 publikace v odborném tisku, do konce roku 2019 v přípravě 2. Účast na tuzemských a zahraničních konferencích
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Dutko
Bc. Nikol Mojžíšková
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Bc. Jakub Zágora
Bc. Kateřina Wrchowetzká
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je příprava polymerního kompozitu na bázi grafenového materiálu, nebo silikátového materiálu.
Výstupy:
1. Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci (NanoOstrava, Nanocon)
2.Dvě publikace ve vědeckých časopisech s IF zabývajícími se grafenovými materiály a polymerními nanokompozity, v roce 2019 v přípravě.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady120000,-129924,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby50000,-120501,-
6. Cestovní náhrady49000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady260000,-
Uznané náklady291425,-
Celkem běžné finanční prostředky260000,-291425,-