Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/20
Název projektuSpolehlivost elektrizační soustavy s alternativními zdroji
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt bude řešit aktuální problematiku netradičních zdrojů energie, která souvisí s jejich připojováním do distribuční sítě. Připojování velkého množství těchto zdrojů vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení a akumulací energie.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty, zkratové a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě.
Projekt se bude zabývat rovněž "obousměrným provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumáno snížení vlivu obnovitelných zdrojů na elektrickou síť s využitím akumulace energie. S tím souvisí i problematika elektrických ochran.
Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů tepla a to využití energie biomasy v kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu. Rovněž se budeme zabývat možností rozšíření malých vodních elektráren.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuBc. Martin Babják
Bc. David Beneš
Ing. Dominik Bernard
Ing. Petr Bernat, Ph.D.
Bc. Adam Běťák
Bc. David Bystroň
Bc. Petr Čermák
Bc. Martin Filip
Anastasiia Gladilina
Bc. Tomáš Gluszny
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Bc. Václav Gromnica
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Bc. Lukáš Havlíček
Ing. Petr Hawliczek
Bc. German David Hessel
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Bc. Tomáš Hurík
M Walid Hussion
Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
Bc. David Janík
Ing. Ondřej Kabot
Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Bc. Jan Kelnar
Ing. Michal Kotulla
Ing. Jakub Kovář
doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Martin Král
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Jan Langer
Bc. Ondřej Lasák
Ing. David Lazecký
Ing. Tomáš Machů
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Bc. Štefan Marchevka
Bc. Martin Matúška
doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Bc. Tomáš Mička
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Peter Mühl
Ing. Ladislav Novosád
Ing. Lukáš Novák
Bc. Matěj Novák
Bc. Stanislav Pávek
Bc. Jan Petrov
Bc. Jan Polcer
Bc. Zdenek Rajnoch
Bc. Daniel Řehák
Bc. Dušan Řeháček
Bc. Ondřej Rucký
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Bc. Tomáš Rybařík
Rajesh Sagayanathan
Ing. Jan Šebesta
Bc. Ondřej Šé
Ing. Petr Seroiszka
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Michal Špaček
Ing. Ivan Šperlín
Ing. Richard Stráník
Bc. Ondřej Urbančík
Bc. Ondřej Vach
Ing. Lukáš Vávra
Ing. Matouš Vrzala
Bc. Daniel Wierzgoň
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu):
Cílem projektu je výzkum možností optimalizace využití energie z alternativních zdrojů energie z hlediska řízení a napojení na distribuční síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické a tepelné energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky a katedry informatiky.
Na vytvořeném modelu vybrané oblasti sítě bude provedena její optimalizace s ohledem na možnost připojení alternativních zdrojů, minimalizaci ztrát a nastavení elektrických ochran.
Bude provedena úprava software pro vyhodnocování dat o poruchách zařízení a výpadcích dodávky elektrické energie a aktualizovány spolehlivostní parametry zařízení distribučních sítí za příslušné období sledování.
Studenti budou v rámci alternativních zdrojů energie zkoumat provoz fotovoltaických systémů, kogeneračních zdrojů na biomasu a palivových článků. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie a filtrace rušení těchto zdrojů pro jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.

Časový harmonogram:
04/2019 Příprava modelů sítě, modelování provozních stavů
05/2019 Vyhodnocení poruchových dat za 2018; návrh energetické soustavy rodinného domu
06/2019 Detekce rezonančních kmitočtů asynchronních strojů; srovnání účinnosti asynchronního a synchronního reluktančního motoru při napájení z měniče frekvence
07/2019 Optimalizace provozu malé vodní elektrárny; použití online nástroje NEOS Server for Optimization pro řešení chodu sítě
08/2019 Tvorba konfigurace terminálu pro chránění a ovládání laboratorního modelu
09/2019 Výpočet zkratových proudů průmyslové sítě; návrh nízkoenergetického vytápění rodinného domu
10/2019 Vyhodnocení poruchových dat za 1. pololetí 2019; návrh omezovacího reaktoru
11/2019 Numerická analýza a simulace Rogowského cívky; analýza parametrů kvality v sítích s wattroutery
12/2019 Návrh chránění rozvodny; vodíkové PEM palivové články v systému akumulace elektřiny; analýza tras obnovy přenosové soustavy vzhledem

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být jeho výstupy použity jako základ pro podrobnější zpracování v celostátních projektech. Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích, publikacích na Web of Science a SCOPUS. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti zúčastní odborné exkurze a aktivit projektu Interreg.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20240,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5240,-
2. Stipendia202000,-202000,-
3. Materiálové náklady143100,-61168,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek110000,-159132,-
5. Služby150000,-94168,-
6. Cestovní náhrady120000,-208492,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory82800,-82800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady828000,-
Uznané náklady828000,-
Celkem běžné finanční prostředky828000,-828000,-