Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/18
Název projektuMěření zaplavených topografických ploch v oblastech dotčených hornickou činností
ŘešitelAugustín Peter Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuZ důvodů častého zanášení dna vodních toků a vodních ploch sedimenty, jsou nuceni správci povodí odstraňovat tyto nánosy. Výsledkem tohoto projektu by mělo být zefektivnění odtěžení sedimentů ze dna pomocí topografického modelu. Díky tomuto modelu lze jednoznačně určit množství sedimentu v jakémkoli místě vodní plochy, řeky, potažmo přístavu.

Tento projekt bude také řešit problematiku měření dat a vyhotovení základní mapy lomu při těžbě štěrkopísku mokrou cestou.


Voda komplikuje využití klasických geodetických metod, tudíž bude nutné použít alternativní metodu měření za pomoci technologie GNSS, sonaru a letecké fotogrammetrie. Na měření bude použita loď osazená GNSS aparaturou a sonarem, kde oba přístroje budou současně zaznamenávat data o poloze a průběhu reliéfu dna.
Loď na měření bude osazená spalovacím motorem a elektromotorem. Elektromotor bude využíván na vodních plochách, kde nemůže dojít ke kontaminaci pitné vody a na ostatních vodních plochách bude využit benzinový čtyřtaktní motor s výkonem do 5 Hp, důvodem je, že pro silnější motor jsou nutností kapitánské zkoušky. GNSS anténa umístěná na lodi bude zaznamenávat poloho pomocí metody RTK. Dále bude loď vybavena podvodním sonarem s přesností, která je dána hloubkou a výkonem daného sonaru. Z toho vyplívá, že při měření větších hloubek bude nutno využít vysokofrekvenčního sonaru. Bude nutné synchronizovat data z GNSS přijímače s výsledky získanými z měření sonarem. Pro tento účel bude nasazen sonar, ze kterého je možné exportovat data do záznamu.
Za pomoci letecké fotogrammetrie bude zaměřena břehová linie. Pro fotogrammetrické měření bude využit bezpilotní letoun, který je vhodný pro mapování rozsáhlých území. Následné výsledky z leteckého snímkování a měření průběhu reliéfu zatopené oblasti pomocí námi sestavené aparatury, budou sloužit pro vyhotovení digitálního modelu dna. Ten bude možné využít pro následné analýzy, jakými jsou například: zjištění poklesů a deformací, výpočet objemu vody, určení množství usazených sedimentu na dně vodních ploch a vodních toků. Výsledky tohoto měření mohou být také použity pro vyhotovení základní mapy lomu při těžbě štěrkopísku mokrou cestou.

Pomocí letecké fotogrammetrie by mohl být také zaměřen reliéf ještě nezatopených nově vzniklých vodních nádrží. Následným zpracováním dat by mohl vzniknout digitální model terénu, který by sloužil jako základ pro následné analýzy, ukládaní sedimentů, sesuvy půdy nebo jako výchozí model pro nejrůznější měření a výzkum.
Harmonogram prací:
1-7 měsíc Zjištění parametrů měřící techniky, výběr vhodné techniky, konzultace s odborníky na dané téma,
3-8 měsíc Navrhnutí synchronizace dat GNSS aparatury a sonaru,
6-10 měsíc Samotné měřící práce – podle počasí (přelom březen/duben),
8–12 měsíc Zpracování měřených dat a vyhotovení 3D modelu.
Zdůvodnění financí
Sipendia dle zákona č. 111/1998 sb.(280 000 Kč)

Materiálové náklady (40 000 Kč): OPP, kancelářské potřeby, trakční baterie 2 ks pro elektromotor člunu a autobaterie 1 ks pro dobíjeni měřící techniky, palivo pro motor člunu, usb disky, startovací kabely na dobíjení autobaterie, power banky, nabíječka na autobaterie,

Drobný hmotný majetek (110 000 Kč): vysílačky, mini sonar, GPS modul, ochranné boxy proti vodě, záchranné vesty, všesměrný hranol, člun (20 000 kč, gumový člun s pevným kýlem, z důvodu stability plavby), benzínový čtyřtaktní motor do 4 kW (30 000, čtyřtaktní, a to z ekologických důvodů, protože při použití dvoutaktního motoru je nutno míchat olej s benzínem a dochází k znečištění vody výfukovými zplodinami, které obsahuji nespálený olej), elektromotor na člun pro nádrže s pitnou vodou (15 000)

Služby (50 000 Kč): programovaní, pronájem člunu, konzultace, překlad článků, publikační poplatky

Cestovné náklady (89 000 kč): výjezdy kvůli konzultacím, měřeni vodních ploch, ubytovaní

Investice (70 000 Kč): sonar na měřeni hloubky dna (cena zařízení není pevně stanovena, bude se odvíjet od typu zařízení, které bude schopné komunikovat s aparaturou GNSS. V případě nižší pořizovací ceny, než je 40 000 kč se peníze přesunou do položky drobný majetek).
Historie působení na předcházejících projektech SGS:

Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov, 2017
řešitelé: Tomáš Kráľ
finance: 250 000 Kč
články:
ZAPLETAL, P., KOUDELKOVÁ, J., ZUBÍČEK, V., KRÁL', T., MOKROŠOVÁ, A. NEW METHOD OF GAS DRAINAGE AS A SOLUTION OF DANGER PHENOMENA IN UNDERGROUND COAL MINES. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 2018, roč. 35, č. 1, s. 7-13.

KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., MOKROŠOVÁ, A., ZAPLETAL, P. BASIC CHARACTERISTICS OF FANS USED IN UNDERGROUND SPACES. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 101-107.

MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., TKAČÍKOVÁ, L. Nežádoucí propady území při hornické činnosti – rekultivace oblasti Kozinec. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. 313, č. 313/2017, s. 55-60.

MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ZUBÍČEK, V., ŠIROKÝ, T. ADVERSE SUBSIDENCE IN MINING AREAS – RECLAMATION OPTIONS. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 25-30.Metodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů, 2016
řešitelé: Tomáš Kráľ
finance: 250 000 Kč
články:
MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., KRATOCHVÍL, M. Možné prostředky ochrany povrchu před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. č.313, č. 7, s. 1-6.

KRÁL', T., ZAPLETAL, P., MOKROŠOVÁ, A., KRATOCHVÍL, M. Tvorba multimediálních výukových materiálů v oblasti větrání podzemních děl. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. č.313, č. 7, s. 1-8.

MOKROŠOVÁ, A., PROKOP, P., ZAPLETAL, P., KRÁĽ, T., RUDICKÝ, R. WAYS TO PROTECT SURFACE AND SURFACE OBJECTS FROM UNCONTROLLABLE LEAKAGE OF MINE GAS TO THE SURFACE. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 1009-1014.

Analýza bezkontaktních metod měření a posouzení jejich využitelnosti v praxi, 2018
řešitelé: Vladimír Bezdíček, Milan Matolák, Dávid Ferencei, Tomáš Kráľ, Štefan Mudička, Peter Augustín
finance: 700 000 Kč
články:
KRÁĽ, T., KOTRBANEC, J., BEZDÍČEK, V., ŠIROKÝ, T. GEODETIC WORK WHEN GUIDING AN AUTOMATIC TAMPING MACHINE. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 2.2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 805-812.

KOTRBANEC, J., KRÁĽ, T., ŠIROKÝ, T., BEZDÍČEK, V. Measuring the actual status and the subsequent creation of the basic map of the quarry at the locality lipovec. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 2.2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 1051-1058.

KRÁĽ, T., KOTRBANEC, J., BEZDÍČEK, V., ŠIROKÝ, T. Construction of the track space position securing and measuring the track 3D axis. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 2.2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 655-660.

Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území, 2018
řešitelé: Tomáš Kráľ
finance: 700 000 Kč
články:
ŠIROKÝ, T., MOLINEK, O., KRÁĽ, T., LAZORIŠÁK, P., JANEGA, M. Possibilities of using light dynamic penetration in the landslide area. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 1.2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 547-552.

ŠIROKÝ, T., MOLINEK, O., KRÁĽ, T., LAZORIŠÁK, P., JANEGA, M. Use of geophysical methods for exploration of landslides area. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 1.2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 751-758.

KRÁĽ, T., ŠIROKÝ, T., JANEGA, M., LAZORIŠÁK, P., MOLINEK, O. DIGITIZATION OF MEASURED DATA IN THE LANDSLIDE AREA. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 1.2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 737-742.

Využití nových metod v Důlním měřictví a Inženýrské geodézie, 2017
řešitelé: Vladimír Bezdíček, Milan Matolák, Dávid Ferencei,
finance: 727 000 Kč
články:
BEZDÍČEK, Vladimír, Rostislav DANDOŠ, Miroslav KONEČNÝ, Juraj KOTRBANEC, Tomáš KRÁL a Andrea WLOCHOVÁ. ORIENTATION MEASUREMENT WITH GYROTHEODOLITE. Geodesy and cartography. 2018, 44(3), 100-105. DOI: 10.3846/gac.2018.2683. ISSN 2029-6991. Dostupné také z: https://journals.vgtu.lt/index.php/GAC/article/view/2683

BEZDÍČEK, V., STAŇKOVÁ, H., ŠAFÁŘ, V., DANDOŠ, R. APRIORNÍ TEORETICKÁ PŘESNOST URČENÍ OBJEMU PŘI POVRCHOVÉM DOBÝVÁNÍ. Geodézie a Důlní měřictví 2017 : sborník anotací XXIV. mezinárodní konference SDMG : 18. – 20. října 2017 : Ostrava, Česko. 2017.

BEZDÍČEK, V., POSPÍŠIL, J., ČERNOTA, P., STAŇKOVÁ, H. Zaměření překážkových ploch heliportů letecké záchranné služby. In Geodézia a kartografia v doprave : zborník príspevkov 13. medzinárodné konferencie : 21. – 22. septembra, 2017, Košice, Slovensko. Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2017, s. 1-12.
Členové řešitelského týmuIng. Peter Augustín
Bc. Barbora Bánovská
Ing. Vladimír Bezdíček
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Dávid Ferencei
Ing. Tereza Gottvaldová
Ing. Jan Graclík
Ing. Juraj Kello
Ing. Tomáš Kráľ
Bc. Štěpán Malina
Ing. Milan Matolák
Bc. Tomáš Mečiak
Ing. Štefan Mudička
Ing. Michal Mýlek
Ing. Tereza Pavlíková
Bc. Michal Plevka
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Lukáš Rajnoch
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Bc. Marek Štetiar
Bc. Dominika Zemenčíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledek projektu bude mít následnou strukturu:
1. Popis použitých metod měření.
2. Výběr testovacích objektů a realizace testovací měření.
3. Zpracování výsledků měření a zhodnocení použitých metod.
4. Zhodnocení výsledků projektu a jejich aplikace pro potřeby praxe.
5. Publikace výsledků.

Výsledkem projektu bude posouzeni možnosti využití této technologie v praxi.Výsledky budou publikovány v rámci účasti členů řešitelského týmu na odborných konferencích a publikací v odborných časopisech evidovaných v databázi SCOPUS, případně WoS.

Kvantifikace předpokládaných výstupů:
1x Jimp, 3x Jsc, 2x D, 1x Jost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia280000,-213000,-
3. Materiálové náklady66886,-104518,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek130000,-259816,-
5. Služby50000,-69407,-
6. Cestovní náhrady112000,-14737,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory78765,-78765,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic70000,-47408,-
Plánované náklady787651,-
Uznané náklady787651,-
Celkem běžné finanční prostředky787651,-787651,-