Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/14
Název projektuVývoj kultury bezpečnosti v letectví v kontextu příčin leteckých nehod proudových letounů
ŘešitelBuba Hana Ing.
Školitel projektuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem zkoumání je proměna náhledu na bezpečnost (tzv. kultura bezpečnosti) u vojenského letectva za dobu tzv. proudové éry v dřívějším Československu a návazně i České republice (tj. od roku 1948 dosud). Jako objektivní indikátor kultury bezpečnosti jsou v tomto případě pojímány letecké nehody (jejich množství a hlavní příčiny) na časové ose v kontextu významných politických či organizačních změn i technických inovací zaváděných ve vojenském letectví v různých dobách.
Celé téma lze rozdělit do 3 hlavních částí.
První část – analýza výskytu a hlavních příčin leteckých nehod proudových bojových, cvičně-bojových a cvičných letounů ve službách dřívějšího Československa a současné České republiky se zaměřením na letecké nehody typu katastrofa (v souladu s klasifikací vojenského předpisu Všeob-P-10 Bezpečnost letů). Jedná se o cca 220 katastrof, které budou podrobeny analytickému rozboru podle zvolených kritérií (např. typ letounu, faktor hlavní příčiny, povětrnostní podmínky, charakteristiky pilota – věk, pilotní třída, osobní nálet hodin, atd.).
Druhá část – rozsáhlá rešeršní činnost zaměřená na terminologii, základní myšlenková schémata a funkční principy v oblasti „kultury bezpečnosti“ (angl. „Safety Culture“). Cílem je využití dosavadních zkušeností například z oblasti jaderné energetiky, zdravotnictví, farmaceutického průmyslu nebo zbrojního průmyslu pro sféru aplikace u Vzdušných sil Armády České republiky (dále jen „VzS AČR“), kde se tento systém myšlení (jedna z modifikací filozofie „Safety Culture“) zavádí a aktivně propaguje teprve poslední 4 roky (dosud s omezenou mírou úspěšnosti).
Část třetí – definice vývoje kultury bezpečnosti ve vojenském letectví, a to podle aktuálně užívaných modelů a principů „Safety Culture“ za období celé proudové éry v Československu a České republice prostřednictvím vyhodnocení statistik a příčin leteckých nehod.
Výsledky tohoto projektu SGS mají přispět k procesu úspěšné implementace a rozvoje principů „Safety Culture“ v prostředí VzS AČR, kde mohou do budoucna významně přispět k redukci leteckých mimořádných událostí. Lze tak nemalou měrou přispět ke zvýšení úrovně bezpečnosti dnes již poměrně neveliké skupiny aktivních vojenských pilotů, jejichž prací a posláním je chránit Českou republiku (dále jen „ČR“). Tyto a podobné výzkumy přispívají ke zvýšení resilience ČR, jakožto autonomního a suverénního státu Evropy.
Jedná se rovněž o přínos pro Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, a to v podobě zavedení zcela nového, originálního a unikátního tématu, které je možno kvalitně rozvíjet s několikaletou vědeckou i publikační perspektivou, a vyhlídkou spolupráce s dalšími odbornými institucemi (Univerzita obrany v Brně, Generální štáb Armády ČR, Odbor vojenského letectví Ministerstva obrany ČR, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, atd.).
Téma bylo formulováno ve spolupráci s Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR a Inspektorátem bezpečnosti letů pod Generálním štábem Armády ČR.
Členové řešitelského týmuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Ing. Tomáš Filip
Mgr. Ivana Slováčková
Ing. Izabela Šudrychová
Ing. Hana Buba
doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavní cíle projektu:
1) Analýza leteckých nehod proudových bojových, cvičně-bojových a cvičných letounů ve službách Československa a České republiky v období let 1948-2017 se zaměřením na katastrofy podle vybraných kritérií.
2) Rešeršní činnost zaměřená na terminologii, základní myšlenky a principy v oblasti „Safety Culture“, a analýza vývoje „Safety Culture“ v prostředí vojenského letectví měřítkem výskytu a hlavních příčin leteckých nehod s využitím aktuálních myšlenek a principů „Safety Culture“.

Dílčí cíle projektu:
1a) Sběr a zpracování vyšetřovací dokumentace předmětných leteckých nehod a dalších pomocných informačních zdrojů.
1b) Analýza předmětných leteckých nehod podle zvolených kritérií (datum, čas, typ letounu, povětrnostní podmínky, charakteristiky letové osádky – věk, pilotní třída, počet nalétaných hodin, atd.).
2a) Rešeršní činnost zaměřená na terminologii, základní myšlenky a principy v oblasti „Safety Culture“ na národní i nadnárodní úrovni.
2b) Analýza vývoje všeobecné kultury bezpečnosti v prostředí vojenského letectva bývalého Československa a současné České republiky měřítkem výskytu a hlavních příčin leteckých nehod, a to podle aktuálních myšlenkových schémat a principů „Safety Culture“.


Předpokládané výsledky projektu:
2x článek do databáze SCOPUS
1x článek ve sborníku z domácí konference
Příprava na podání rozsáhlejšího projektu k řešení dané problematiky v budoucnu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20250,-20250,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5250,-5250,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady8550,-8550,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady45000,-45000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14200,-14200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady142000,-
Uznané náklady142000,-
Celkem běžné finanční prostředky142000,-142000,-