Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/12
Název projektuVyužití systému Biolog k profilování metabolitů úzce příbuzných mikroorganismů z území postižených důlní a průmyslovou činností
ŘešitelBoturová Kateřina Ing. Mgr.
Školitel projektudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na profilování metabolitů nových izolátů mikroorganismů z území postižených důlní a průmyslovou činností včetně dosud obtížně identifikovaných - úzce příbuzných mikroorganismů.

Obecně budou hledány korelace mezi využíváním substrátu, růstem, antimikrobiální aktivitou a přítomností odpovědných sekundárních metabolitů. Metoda může být také použita pro identifikaci izolovaných mikroorganismů a pro diferenciaci blízce příbuzných variant v rámci jednoho druhu.

Podle zjištěných biochemických vlastností budou vybrány izoláty mikroorganismů, které budou dále využity k zjišťování bioremediačního potenciálu v uvolňování antimonu a dalších toxických kovů a polokovů na vybraném území odkaliště po těžbě polymetalických rud. Bude zkoumána jejich schopnost měnit biologickou dostupnost kontaminujících kovů a polokovů i zpětný vliv toxických (polo)kovů na biodiverzitu mikrobioty in situ, která je základem pro postupnou ekologickou revitalizaci daného území včetně rozvoje organismů vyšších řádů.
Členové řešitelského týmuIng. Marie Pavlíková
Ing. Mgr. Kateřina Boturová
Dipl.Ing. Marek Dlabaja
Ing. Kateřina Kučová
Ing. Luka Marcello Oros
Bc. Kristýna Rašková
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Mikroorganismy jsou známy tím, že mají jedinečné biochemické dráhy k asimilaci celé řady jednoduchých i komplexních nutrietů a k produkci různých metabolitů. Morfologická a biochemická jedinečnost těchto organismů se běžně používá k jejich identifikaci, avšak diferenciace úzce příbuzných kmenů vyžaduje další rozsáhlá fenotypová a genotypová zkoumání. Identifikační systém Biolog byl nedávno zaveden do praxe pro rychlou identifikaci mikroorganismů založených na jejich schopnostech využívat 95 patentovaných substrátů. Využití substrátů k růstu včetně tvorby sekundárních metabolitů je možné využít pro charakterizaci nových mikrobiálních izolátů, které ve spojení s fyziologií vykazují unikátní charakteristiky, vedoucí až k případné reklasifikaci na úrovni druhů (poddruhů) nebo ke klasifikaci druhů nových. Růst kultury lze sledovat změnou absorbance, přítomnost sekundárních metabolitů a jejich biodegradační aktivity mohou být detekovány biochemickými analýzami a antimikrobiálními testy extraktů.

Projekt bude zaměřen na profilování metabolitů nových izolátů mikroorganismů z území postižených důlní a průmyslovou činností včetně dosud obtížně identifikovaných - úzce příbuzných mikroorganismů.
Obecně budou hledány korelace mezi využíváním substrátu, růstem, antimikrobiální aktivitou a přítomností odpovědných sekundárních metabolitů. Metoda může být také použita pro identifikaci izolovaných mikroorganismů a pro diferenciaci blízce příbuzných variant v rámci jednoho druhu.

Základní fenotypové a fyziologické vlastnosti nových izolátů budou experimentálně ověřovány pomocí systému BIOLOG v mikrobiologické laboratoři KEI HGF VŠB – TUO. Doplňující biochemické testy budou prováděny ve spolupráci se Sbírkou mikroorganismů CCM při Masarykově univerzitě v Brně. Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, Ústavem molekulární biologie SAV v Bratislavě budou provedeny genotypizační testy včetně molekulárních profilů příslušných významných oblastí genomu. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě budou prováděny analýzy a kvantifikace procesů experimentálního využití těchto nových izolátů.

Podle zjištěných biochemických vlastností budou vybrány izoláty mikroorganismů, které budou dále využity k zjišťování bioremediačního potenciálu v uvolňování antimonu a dalších toxických kovů a polokovů na vybraném území odkaliště po těžbě polymetalických rud. Bude zkoumána jejich schopnost měnit biologickou dostupnost kontaminujících kovů a polokovů i zpětný vliv toxických (polo)kovů na biodiverzitu mikrobioty in situ, která je základem pro postupnou ekologickou revitalizaci daného území včetně rozvoje organismů vyšších řádů.

Aktuálnost zvoleného tématu předpokládá vědecké výstupy v souladu s RVVI:
- 1 – 2 články ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science (druh výsledku Jimp)
- 1 příspěvek v časopisu GeoScience
- 2 příspěvky ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index (druh výsledku D) vycházejících ze 2 příspěvků aktivně prezentovaných na mezinárodních konferencích
- 1 - 2 další příspěvky - na (domácích) konferencích

Časový harmonogram projektu:
Leden – březen 2019
Zpracování odborné rešerše k dané problematice. Odběr, přeprava a příprava vzorků z odkališť, izolace nových kmenů, výběr a ověřování základních fyziologických a biochemických vlastností nových biodegradačních izolátů mikroorganismů.
Duben – červen 2019
Genotypizace a fenotypizace vybraných izolátů vedoucích k jejich identifikaci, biodegradační experimenty. Návštěva spolupracujících institucí, příprava příspěvků na konference, příprava publikačních výstupů.
Červenec – září 2019
Navazující experimenty a vyhodnocování experimentálních dat (výsledků), účast na zahraniční konferenci, příprava dalších publikačních výstupů.
Říjen – prosinec 2019
Příprava příspěvků na vědecké konference, účast na konferencích, dokončení publikačních výstupů, ekonomické a organizační ukončení projektu.

Zdůvodnění rozpočtu projektu:
- osobní náklady – mzdy a odvody ze mzdy: nebude čerpáno
- stipendia: stipendia pro řešitelku a spoluřešitele projektu, plánovány ve výši 20 %
- materiálové náklady: spotřební laboratorní materiál (mikrobiologické půdy, sterilní jednorázové laboratorní potřeby), laboratorní sklo, testovací mikrodestičky Biolog, kontrolní kmeny mikroorganismů, chemikálie, kancelářské potřeby, tonery a další materiál pro řešení projektu
- drobný hmotný a nehmotný majetek: je plánován nákup tiskárny pro připojení k systému Biolog (nutná pro zpracování a tištění dat ze systému)
- služby: analýzy související s identifikací mikroorganismů, molekulárně-sekvenační analýzy izolátů, příprava kontrolních kmenů mikroorganismů, konferenční poplatky, publikační poplatky, překlady odborných textů do anglického jazyka a jejich kontrola, poštovné, grafické práce související s přípravou posterů na konference
- cestovní náhrady: cestovné související s odběry vzorků z odkališť v terénu, cestovné související s aktivní účastí na konferencích (v ČR i zahraničí), přeprava vzorků na měření a analýzy do specializovaných laboratoří, přeprava kmenů na identifikační genové analýzy mikroorganismů, odborné analýzy a konzultace výsledků na spolupracujících pracovištích
- doplňkové (režijní) náklady: plánovány ve výši 10 %
- konference: nebude čerpáno
- investice: nebude čerpáno

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady47200,-43996,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-3025,-
5. Služby55000,-46233,-
6. Cestovní náhrady55000,-55533,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26800,-26800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-12413,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady268000,-
Uznané náklady268000,-
Celkem běžné finanční prostředky268000,-268000,-