Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/9
Název projektuStudium a vývoj pokročilých nanostrukturovaných spin laserů
ŘešitelFördös Tibor Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuSpinové lasery jsou polovodičové struktury v nichž rekombinace spinově polarizovaných elektronů v aktivní oblasti (kvantových jámách a dotech) vedou k emisi kruhově polarizovaných fotonů [1-3]. Možnost užití a modulace spinově polarizovaných elektronů společně s využitím nízkodimenzionálních nanostruktur (periodické mřížky, kvantové jámy, kvantové doty) otevírá široké horizonty v moderním polovodičovém výzkumu a informačních technologiích. Projekt bude zaměřen na teoretické i experimentální studium fyzikálních jevů v těchto pokročilých strukturách společně s jejich optimalizací a vývojem.

Časový harmonogram řešení projektu:
Leden-Březen 2019: Příprava a design pokročilých laserových a spin-laserových struktur epitaxní metodou MBE a MOVPE (spolupráce s pracovištěm EPSRC, University of Sheffield & University of Cambridge, UK). Spektroskopická elipsometrie a fotoluminescenční spektroskopie. Prezentace dílčích výsledků na konferenci SPIE Photonics West 2019, USA. Duben 2019-Září 2019: Elipsometrie Muellerových matic. Charakterizace optických vlastností laserové struktury. Teoretické a experimentální studium optických a spinově závislých vlastností aktivních nanostruktur (kvantové jámy, kvantové doty). Sestavení experimentální sestavy laseru s optickým pumpováním, která bude umožnovat měřit úroveň charakteristiky laseru (laserový práh, výstupní výkon, emitovanou polarizaci). Prezentace dílčích výsledků na konferenci SIOE 2019, Cardiff, UK. Říjen 2019 – Prosinec 2019: experimentální a teoretické studium dynamických vlastností laserových struktur zahrnující formulaci kvantového modelu spin-laserů, analýzu stability a vývoj formalismu pro výpočet vlastních módů. Vývoj programu v prostředí MATLAB. Příprava publikace s IF.

Reference:
[1] T.Fördös, K. Postava, H. Jaffrès, J.Pištora, H.J. Drouhin, Mueller matrix ellipsometric study of multilayer spin-VCSEL structures with local optical anisotropy Appl. Phys. Lett. 112, 221106 (2018)
[2] T. Fördös, H. Jaffrès, K. Postava, M. Seghilani, A. Garnache, J. Pištora, and H.-J. Drouhin; Eigenmodes of spin vertical-cavity surface-emitting lasers with local linear birefringence and gain dichroism, Phys. Rev. A 96, 043828 (2017).
[3] T. Fördös., K. Postava, H. Jaffrès, J. Pištora; Matrix approach for modeling of emission from multilayer, Journal of Optics, 6, 065008 (2014).
Členové řešitelského týmuIng. Mariusz Drong
Ing. Tibor Fördös, Ph.D.
Ing. Barbora Kacerovská
Ing. Ondřej Stejskal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavními cílemi projektu jsou:
I) Design a příprava multivrstevnatých laserových struktur na bázi kvantových jam a kvantových dotů (InAs/InGaAs).
II) Spektroskopické měření a charakterizace laserových struktur pomocí fotoluminescenční spektroskopie, spektroskopické elipsometrie a elipsometrie Muellerových matic.
III) Teoretické a experimentální studium optických a spinově závislých vlastností aktivních nanostruktur (kvantové jámy, kvantové doty). V rámci tohoto cíle bude postavena experimentální sestava laseru s optickým pumpováním, která bude umožňovat měřit úroveň charakteristiky laseru (laserový práh, výstupní výkon, emitovanou polarizaci). Bude umožněno také rozšíření s možností čerpání kruhově polarizovaným laserovým svazkem vedoucí k injekci spinu do aktivní oblasti.
IV) teoretické studium dynamických vlastností laserových struktur zahrnující formulaci kvantového modelu spin-laserů, analýzu stability a vývoj formalismu pro výpočet vlastních módů v pokročilých laserových strukturách. Vývoj programu v prostředí MATLAB.

Předpokládá se IF publikace a prezentace výsledků na zahraničních konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia31000,-31000,-
3. Materiálové náklady142000,-131497,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-31136,-
6. Cestovní náhrady95000,-94367,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32000,-32000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady320000,-
Uznané náklady320000,-
Celkem běžné finanční prostředky320000,-320000,-