Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/8
Název projektuBezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu
ŘešitelŠudrychová Izabela Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuHlavní cíl projektu je jeho zaměření na studium specifické problematiky dynamiky jízdy zásahových požárních automobilů (dále jen ZPA) k zásahu. Projekt navazuje na předchozí projekt SP2017/51 - Bezpečná jízda požární techniky k zásahu. V rámci navrhovaného projektu bude řešena část úkolů tématu dizertační práce odpovědné řešitelky s názvem Analýza rizik jízdy ZPA k zásahu a návrh opatření na jejich snížení. Projekt bude navazovat na základní vyhodnocení provozních, geografických a klimatických charakteristik při jízdě ZPA ve specifickém prostředí a za specifických podmínek, tak, aby zejména při uplatnění práva přednostní jízdy v rámci operačního řízení byla zajištěna bezpečnost osádky ZPA ale i ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Zaměření projektu bud rozšířeno o studium závislosti dynamiky jízdy na druhu požární techniky z pohledu konstrukce podvozku a použitých pneumatik.

V minulém projektu byly řešeny charakteristiky za klimatických podmínek od července do prosince 2017. Jednalo se o jízdy na suchých komunikacích, v minimu případů o jízdy po mokrých komunikacích, ale vždy za kladných teplot. Nově navrhovaný projekt bude pokračovat ve vyhodnocení pořízených záznamů jízd za horšených klimatických podmínek v lednu a únoru 2018.

V současnosti probíhá další navazující sběr záznamů o jízdách ZPA, který byl zahájen v říjnu 2018. Vybraná technika je kontinuálně sledována pomocí přesnější telemetrie Racelogic Performance Box. Dva přístroje jsou ve spolupráci s Fakultou strojní, VŠB - TU Ostrava instalovaný střídavě na vozidlech na hasičských stanicích Ostrava-Fifejdy, Nový Jičín a Znojmo. Tato část pořizování záznamů je součástí řešení projektu výzkumu a vývoje v rámci veřejné zakázky Ministerstva vnitra ČR „Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu“ (id. č. VH20182021035). Vybraná část dat z pořízených záznamů bude zapracovávána a zahrnuta do řešení navrhovaného projektu SGS.

Tento projekt tedy bude pokračovat ve vyhodnocení dynamiky jízd při použití přesnější telemetrie Racelogic Performance Box. Tento záznamový přístroj pracuje s frekvencí záznamů 10 Hz (oproti v minulém projektu používaný GPS Logger, který pracoval se záznamem 1 Hz). Pomocí tohoto zařízení dokážeme kontinuálně sledovat jízdu vozidla s vysokou přesností a následně zpracovat ve firemním sw VBox Test Suite od společnosti Racelogic Ltd, Anglie. Systém bude v průběhu roku 2019 instalován střídavě na vozidlech na PS Brno-Lidická a PS Zlín. V rámci řešení hlavní části projektu budou měřeny brzdné charakteristiky a stanovovány adhezní součinitele vybrané požární techniky.

Prvním dílčím cílem bude zpracování analýzy statistiky výjezdové činnosti, z pohledu geometrie terénu, která bude zaměřena na specificky odlišné charakteristiky hasebních obvodů. Ve své první části bude zaměřena na metropolitní oblasti, konkrétně město Brno (378 tisíc obyvatel, rozloha 230 km2) a Ostrava (292 tisíc obyvatel, rozloha 214 km2). Druhý specifický hasební obvod představuje krajské město Zlín (75 tisíc obyvatel), v jehož aglomeraci žije více než 192 tisíc obyvatel. Třetím hasebním obvodem jsou malá okresní města pod 50 tisíc obyvatel, konkrétně Znojmo (34 tis. obyvatel), Nový Jičín (24 tis. obyvatel) a Valašské Meziříčí (22 tis. obyvatel). Budou analyzovány trasy výjezdů, z pohledu nejčetnějších směrů výjezdů k mimořádné události. Výsledné trasy budou setříděny podle cíle výjezdu a následně podle jejich četnosti budou definovány hlavní směry výjezdů, které mají společnou podstatnou část trasy (aspoň 50 %) k výjezdu do cíle mimořádné události. Na těchto hlavních směrech budou zjišťovány geometrické charakteristiky komunikací. Bude zjišťována skladba trasy z pohledu zastoupení přímých úseků a oblouků, zjišťování teoretických poloměrů trajektorie těžiště vozidla při průjezdu obloukem a zjišťování sklonů komunikací na trase. Součásti řešení bude i vyhodnocení jízd k zásahům z pohledu splnění dojezdových časů sledovaných jednotek požární ochrany HZS ČR.

Druhým dílčím cílem projektu bude rozbor nehodovosti u jednotek požární ochrany HZS ČR. Rozbor nehodovosti bude mít jako základní kritéria věk řidiče, příčina nehody, účel jízdy, druh požární techniky, praxe v řízení nákladních vozidel, konstrukce vozidla a podvozku, časovému období a klimatickým podmínkám. Vyhodnocení zjištěných poznatků by mělo směřovat k formulaci profilu rizikového řidiče ZPA.

Třetím dílčím cílem bude vyhodnocení ekonomických nákladů plynoucích ze škod při dopravních nehodách.

Čtvrtým dílčím cílem projektu bude dílčí vyhodnocení přínosů probíhajícího projektu MV ČR Profesionalizace řidičů složek IZS ČR. Bude provedeno formou dotazníkového šetření vybrané skupiny řidičů ZPA. Tato část navazuje na průzkumy v předchozím projektu SGS, které byly prováděny vždy před nástupem na příslušný kurz, následně ihned po absolvování kurzu. Nyní bude prováděn průzkum s delším časovým odstupem od absolvování kurzu. Bude zaměřeno na řidiče vozidel kategorie cisternová automobilová stříkačka (dále jen CAS), která tvoří hlavní skupinu ZPA.
Členové řešitelského týmuBc. Filip Crhák
Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Bc. Jiří Kuczaj
Bc. Miloš Macháček
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Ing. Patrik Sirotiak
Ing. Izabela Šudrychová
Bc. Jakub Vaculík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předmět výzkumu projektu je uveden v jeho cíli. Jeho okrajové podmínky jsou definovány současným stavem řešené problematiky. Sledovanou skupinou budou vozidla kategorie cisternová automobilová stříkačka na podvozcích SCANIA, TATRA, MAN, Mercedes-Benz a Renault. Projekt je z pohledu metodologie řešení rozdělen na následující části:

1. Analýza statistiky výjezdové činnosti z pohledu geometrie terénu ve vybraných regionech podle jejich charakteristik hasebních obvodů. Vyhodnocení primárních dat z provozních deníků sledovaných vozidel a analýza jejich výjezdových směrů a cílových tras.
2. Analýza jízd k zásahům z pohledu sledování dynamiky pohybu vozidla v reálném čase. Teoretické výpočty definovaných jízdních charakteristik při jízdě. Vyhodnocení primárních dat ze záznamů telemetrie Racelogic Performance Box instalované na vybraných vozidlech.
3. Návrh experimentu ke zjišťování vybraných charakteristik a jeho realizace na vybraných požárních vozidlech.
4. Rozbor nehodovosti u jednotek požární ochrany HZS ČR.
5. Vyhodnocení ekonomických nákladů plynoucích ze škod při dopravních nehodách vozidel HZS ČR.
6. Vyhodnocení přínosů projektu MV ČR Profesionalizace řidičů složek IZS ČR formou dotazníkového šetření vybrané skupiny řidičů cisternových automobilových stříkaček – účastníků kurzu.

Předpokládané publikační výsledky jsou uvedeny dále.
V rámci projektu bude ve školním roce 2018/2019 řešena 1 diplomové práce a druhá je plánována na rok 2019/2020. Navíc je v současnosti dílčí část řešené problematiky obsahem zadání 1 bakalářské práce studenta, který bohužel nemůže být formálně členem řešitelského týmu.
Je plánováno publikování odborných článků ve „Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava“, řada Bezpečnostní inženýrství a časopise SPEKTRUM.
Další publikace jsou plánovány ve sborníku konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí“ pořádané Žilinskou univerzitou v Žilině, ve sborníku konference „Požární ochrana 2019“ v Ostravě, pořádané VŠB – TU Ostrava. Dále účast na konferenci a publikace ve sborníku konference „Advances in Fire and Safety Engineering 2019“ pořádané Slovenskou technickou univerzitou v Trnavě.
Vybrané zaznamenané údaje, které byly pořízeny v rámci řešení předchozího SGS projektu jsou v současnosti dále detailně zpracovávány za spolupráce s kolegy ze Strojní fakulty z Institutu dopravy VŠB - TU Ostrava při využití kvalitnějšího sw VBox Test Suite od společnosti Racelogic Ltd. Budou publikovány v časopise Communications – Scientific Letters of the University of Zilina. Předpokládáme publikování v první polovině roku 2019.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia63000,-63000,-
3. Materiálové náklady7900,-7900,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-20000,-
5. Služby10000,-10000,-
6. Cestovní náhrady7300,-7300,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10800,-10800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady119000,-
Uznané náklady119000,-
Celkem běžné finanční prostředky119000,-119000,-