Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/3
Název projektuVýzkum seismických účinku trhacích pracích a jejich vliv na okolí podle platných předpisů ČR
ŘešitelMolinek Oskar Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem projektu bude zpřesnění dosavadních poznatků o přenosu seismických vln vyplývající z teorie šíření seismických vln, naměřených při provádění clonových odstřelů ve vybraných lomech. Samotné seismické měření bude prováděné metodou třísložkového záznamu seismických vlnových průběhů.
Pro měření touto metodou je nejdůležitější stanovit přesný čas (orig - time) odpalu a údaje výše uvedených seismických měření. Realizace samotného měření probíhá tak, že se seismický záznamník umístí do zájmové lokality s ohledem, aby nebyla aparatura poškozena a po dohodě s TVO. Při samotném odstřelu zaznamenává seismický záznamník velké množství dat rychlosti kmitání s příslušným časovým intervalem. Velikost takových datových bloků je konstantní, ale časový interval je závislý na zvolené vzorkovací frekvenci a působení seismických vln.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Abrahámovský
Ing. Zdeněk Bednařík
Ing. Tomáš Červenka
Ing. Martin Jelínek
Ing. Juraj Kotrbanec
Ing. Vladimír Krenžel
Ing. Jozef Mikušinec
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Ing. Andrea Mokrošová
Ing. Oskar Molinek
Ing. Tomáš Široký
Ing. Lenka Tkačíková
Ing. et Ing. Michal Vokurka
Ing. Robert Zelníček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem tohoto projektu bude ověření nežádoucích seismických vlivů trhacích prací, působících na vybrané objekty v určitých vzdálenostech od odstřelu. Za tímto účelem bude zakoupena vícekanálová aparatura na měření seismiky. Následně bude provedeno měření na zvolených lokalitách lomů, posouzení, zda-li odpovídají současným předpisům a zhodnocení vlivů na zvolené objekty v určitých vzdálenostech od odstřelů, popř. průběh seismiky v závislosti na vzdálenosti.

1. etapa projektu (leden - květen) - Získávání a sběr informací o použití vícesložkové aparatury na měření seismiky, výběr a následný nákup nejvhodnější aparatury s ohledem na její cenu, možnosti a kvalitu, vytipování vhodných a dostupných lomů pro měření.
2. etapa projektu (květen - září) - měření v daných lomech.
3. etapa projektu (září - prosinec) - zpracování naměřených dat, celkové zhodnocení výsledků a jejich publikace.

Investice 150 tis. Kč bude celá použita na zakoupení měřící aparatury, která se skládá ze dvou kompletních sestav BRS 32 včetně SW se snímači SN6 ( 4,5 Hz - Holandsko). Výhodou tohoto řešení je jednak naprosto přesná časová synchronizace záznamu GPS a také uložení informace o souřadnicích, kde se aparatura při měření nachází.
Zakoupení této měřící soustavy jsem předběžně dojednal s Ing. Milanem Brožem, Ph.D., který je jednatelem společnosti ARENAL, s.r.o., Praha. Tato společnost se zabývá měřením seismiky, výrobou a prodejem přístrojů na měření seismiky.

Podrobné financování
Stipendia jsou naplánovaná na výši 234 tis. Kč pro celkem 7 studentů.
Doktorandi kombinovaného studia Ing. Robert Zelníček, Ing. Tomáš Červenka, Ing. Martin Jelínek, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Jozef Mikušinec, Ing. Zdeněk Bednařík jsou zároveň zaměstnanci na lomech, ve kterých bude probíhat měření. Budou spolupracovat na měření a jeho vyhodnocování, avšak bez nároku na stipendium.
Materiálové náklady jsou odhadovány na 30 tis. Kč, je plánovaný nákup ochranné pracovní obuvi a ochranných pracovních pomůcek, kancelářských potřeb, drobné výpočetní techniky a elektro zařízení.
Majetek drobný hmotný a nehmotný je plánovaný na 79 tis Kč, tato suma je plánovaná na nákup softwaru a výpočetní techniky.
Služby jsou plánovany ve výši 35 tis. Kč, z těchto financí budou hrazeny konferenční poplatky, překlady a další služby spojené s vydáním článku s IF.
Cestovní náklady jsou plánovány na výši 75 tis. Kč a budou vynaloženy na pracovní cesty spojené s měřením do vybraných lokalit (Hrabůvka, Výkleky, Skalka - CZ, Ladce- SK)
Režie jsou ve výši 10% z celkové hodnoty projektu, což je 67 tis. Kč
Investice jsou plánovány na 150 tis. Kč z důvodu potřeby nákupu soustavy pro měření seismiky (viz. investice rozepsaná výše)

Měření je předběžně dojednáno na lokalitách: lom Výkleky, Hrabůvka, Skalka, Ladce.

Měření a vyhodnocení bude probíhat dle norem:
ČSN 730040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
ČSN 731001 - Zakládání staveb. Základová půda od plošnými základy
ČSN 730031 - Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd

Historie řešitelského týmu:
Ing. Oskar Molinek
SP2018/25 - Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území (hlavní řešitel- Ing. Tomáš Široký)
Články:
Siroky, Molinek, Lazorisak, Janega, Kral,USE OF GEOPHYSICAL METHODS FOR EXPLORATION OF LANDSLIDES AREA, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018, pp 751-758. ISBN 978-619-7408-36-2
___________________________________________________________________________


Ing. Vladimír Krenžel - bez účasti na projektech.
___________________________________________________________________________


Ing. Michal Vokurka
Název projektu: Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov
Hlavní řešitel: Ing. TOMÁŠ KRÁL'
Doba trvání: od 1.1.2017 do 31.12.2017
Rozpočet: 250 000 Kč
___________________________________________________________________________Ing. Lenka Tkačíková

Název projektu: Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov
Hlavní řešitel: Ing. TOMÁŠ KRÁL'
Doba trvání: od 1.1.2017 do 31.12.2017
Rozpočet: 250 000 Kč
Články:
MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., TKAČÍKOVÁ, L. Nežádoucí propady území při hornické činnosti – rekultivace oblasti Kozinec. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. 313, č. 313/2017, s. 55-60.
___________________________________________________________________________
Název projektu: Progresivní metody získávání technických granátu z nerostných surovin a odpadů
Hlavní řešitel: Ing. ANETA LANDECKÁ
Doba trvání: od 1.1.2017 do 31.12.2017
Rozpočet: 250 000 Kč
Články:
BOTULA, J., LANDECKÁ, A., KRATOCHVÍL, M., TKAČÍKOVÁ, L., MOKROŠOVÁ, A. Possibilities of gold recontraction from the slim pit in Zlaté Hory. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 11. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 957-963.
JEZERSKÁ, L., LANDECKÁ, A., KRATOCHVÍL, M., KUBEČKA, J., TKAČÍKOVÁ, L. An application of a magnetic separation for lithic mica extraction. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 11. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 735-742.
JEZERSKÁ, L., LANDECKÁ, A., KRATOCHVÍL, M., KRÁL', T., TKAČÍKOVÁ, L. An extraction of micas containing Li, Rb and Cs from kaolin raw materials. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 11. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 743-750.
LANDECKÁ, A., TKAČÍKOVÁ, L., MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., ŠIROKÝ, T. A financial analysis of the chosen company. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 53. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 11-18.
__________________________________________________________________________

Název projektu: Hodnocení prašnosti v blízkosti povrchového dolu Bílina
Hlavní řešitel: Ing. BEÁTA KORANDOVÁ, Ph.D.
Doba trvání: od 1.1.2017 do 31.12.2017
Rozpočet: 150 000 Kč
___________________________________________________________________________
Název projektu: Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území
Hlavní řešitel: TOMÁŠ ŠIROKÝ
Dobra trvání: od 1.1.2018 do 31.12.2018
Rozpočet: 700 000 Kč
Články:
Tkačíková L., Mokrošová A. - Raw material policy and potential sources of raw. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Volume 18, Issue 1.3, 2018, Pages 709-714, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018; Code 142873, ISSN: 13142704

Tkačíková L., Mokrošová A. - Analysis of current legal provisions in the area of economical exploitation of mineral resources. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Volume 18, Issue 1.3, 2018, Pages 71-78, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018; Code 142873, ISSN: 13142704

Tkačíková L. - More economical exploitation of mineral resources, International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Volume 18, Issue 1.3, 2018, Pages 593-599, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018; Code 142873, ISSN: 13142704
___________________________________________________________________________
Ing. Andrea Mokrošová, Ph.D.

SGS – SP2016/10 - Metodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů
Rozpočet – 250 tis. Kč
DONOCIK, J., SLOBODNÍK, M., MIKOLÁŠ, M., MOKROŠOVÁ, A., KŘIVÁNEK, P. HYDROTHERMAL ALTERATION OF LIMESTONES – ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION AND DOCUMENTATION OF THEIR OCCURRENCE AT THE MOKRA DEPOSIT. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 249-256.

MOKROŠOVÁ, A., PROKOP, P., ZAPLETAL, P., KRÁĽ, T., RUDICKÝ, R. WAYS TO PROTECT SURFACE AND SURFACE OBJECTS FROM UNCONTROLLABLE LEAKAGE OF MINE GAS TO THE SURFACE. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 1009-1014.

KOUDELKOVÁ, J., ZUBÍČEK, V., GIBESOVÁ, B., MOKROŠOVÁ, A. Maintanance and Conservation of technical monuments for the Needs of Geoscience and industrial toursim. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 543-548.

ZUBÍČEK, V., MOKROŠOVÁ, A., MATOVÁ, R., KRATOCHVÍL, M. TERMINATION OF MINING OPERATIONS AND OTHER FACTORS AFFECTING MINE GAS LEAKAGE. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 847-854.

KOUDELKOVÁ, J., ZUBÍČEK, V., GIBESOVÁ, B., MOKROŠOVÁ, A. MAINTENANCE AND CONSERVATION OF TECHNICAL MONUMENTS FOR THE NEEDS OF GEOSCIENCE AND INDUSTRIAL TOURISM. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism : 24-30 August, 2016 : Albena, Bulgaria. Volume II, Political sciences, law. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 543- 548.

MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., KRATOCHVÍL, M. Možné prostředky ochrany povrchu před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. č.313, č. 7, s. 1-6. KRÁL', T., ZAPLETAL, P., MOKROŠOVÁ, A., KRATOCHVÍL, M. Tvorba multimediálních výukových materiálů v oblasti větrání podzemních děl. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. č.313, č. 7, s. 1-8.
___________________________________________________________________________
SGS – SP2016/8 - Vytvoření nového odprašovacího zařízení ke zneškodnění uhelného prachu
Rozpočet – 200 tis. Kč

GIBESOVÁ, B., URBAN, P., ZUBÍČEK, V., URBAN, P., MOKROŠOVÁ, A. MINING A VERY THICK SEAM AT THE ČSM AT THE MINE IN THE CZECH REPUBLIC. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 581-587.
___________________________________________________________________________
SGS SP2017/5 - Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov
Rozpočet – 250 tis. Kč

KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., MOKROŠOVÁ, A., ZAPLETAL, P. BASIC CHARACTERISTICS OF FANS USED IN UNDERGROUND SPACES. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 101-107.

MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ZUBÍČEK, V., ŠIROKÝ, T. ADVERSE SUBSIDENCE IN MINING AREAS – RECLAMATION OPTIONS. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 25-30.

ZAPLETAL, P., KOUDELKOVÁ, J., ZUBÍČEK, V., KRÁL', T., MOKROŠOVÁ, A. NEW METHOD OF GAS DRAINAGE AS A SOLUTION OF DANGER PHENOMENA IN UNDERGROUND COAL MINES. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 2018, roč. 35, č. 1, s. 7-13.

MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., TKAČÍKOVÁ, L. Nežádoucí propady území při hornické činnosti – rekultivace oblasti Kozinec. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. 313, č. 313/2017, s. 55-60.
___________________________________________________________________________
SP2018/25 Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území
Rozpočet: 700 000 Kč
Články:
Tkačíková L., Mokrošová A. - Raw material policy and potential sources of raw. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Volume 18, Issue 1.3, 2018, Pages 709-714, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018; Code 142873, ISSN: 13142704

Tkačíková L., Mokrošová A. - Analysis of current legal provisions in the area of economical exploitation of mineral resources. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Volume 18, Issue 1.3, 2018, Pages 71-78, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018; Code 142873, ISSN: 13142704
___________________________________________________________________________
Ing. Juraj Kotrbanec

SP2017/7 - Využití nových metod a technologií v Důlním měřictví a Inženýrské geodézii
Řešitel: Ing. Vladimír Bezdíček
Rozpočet: 727 000 Kč
SP2018/23 - Analýza bezkontaktních metod měření a posouzení jejich využitelnosti v praxi
Řešitel: Ing. Juraj Kotrbanec
Rozpočet: 700 000 Kč
Články:
Kral, Kotrbanec, Bezdicek, Siroky CONSTRUCTION OF THE TRACK SPACE POSITION SECURING AND MEASURING THE TRACK 3D AXIS, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018
Kral, Kotrbanec, Bezdicek, Siroky, GEODETIC WORK WHEN GUIDING AN AUTOMATIC TAMPING MACHINE, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018
Kotrbanec, Kral, Bezdicek, Siroky, THE MEASUREMENTS OF ACTUAL STATE AND THE SUBSEQUENT CREATION OF BASIC MAP OF A QUARRY AT THE LOCALITY LIPOVEC, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018
___________________________________________________________________________Ing. Tomáš Široký

SP2017/30 Hodnocení prašnosti v blízkosti povrchového dolu Bílina
150 000 Kč
Odpovědný řešitel projektu: Ing. Beáta Korandová Ph.D.
___________________________________________________________________________
SP2018/25 Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území
700 000 Kč
Siroky, Lazorisak, Janega, Kral,POSSIBILITIES OF USING LIGHT DYNAMIC PENETRATION IN THE LANDSLIDE AREA, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018, pp 547-552. ISBN 978-619-7408-36-2
Siroky, Molinek, Lazorisak, Janega, Kral, USE OF GEOPHYSICAL METHODS FOR EXPLORATION OF LANDSLIDES AREA, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018, pp 751-758. ISBN 978-619-7408-36-2
Kral, Siroky, Janega, Lazorisak, Janega, DIGITIZATION OF MEASURED DATA IN THE LANDSLIDE AREA, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018; Albena; Bulgaria; 2 July 2018 through 8 July 2018, pp 737-742. ISBN 978-619-7408-40-9
___________________________________________________________________________
SP2017/5 Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov
250 000 Kč
KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., MOKROŠOVÁ, A., ZAPLETAL, P. BASIC CHARACTERISTICS OF FANS USED IN UNDERGROUND SPACES. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 101-107.

MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ŠIROKÝ, T., TKAČÍKOVÁ, L. Nežádoucí propady území při hornické činnosti – rekultivace oblasti Kozinec. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2017, roč. 313, č. 313/2017, s. 55-60.
MOKROŠOVÁ, A., KRÁL', T., LANDECKÁ, A., ZUBÍČEK, V., ŠIROKÝ, T. ADVERSE SUBSIDENCE IN MINING AREAS – RECLAMATION OPTIONS. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 25-30.
ŠIROKÝ, T., ŠANCER, J., JANEGA, M. Hodnocení rizika pádu horniny v kamenolomech metodou ROFRAQ. In Současnost a perspektivita těžby a úprava nerudních surovin : sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 29. - 30. březen 2017. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017, s. 113-117.
___________________________________________________________________________


Celkový výstup projektu: 1 Jimp, 4 Scopus nebo WOS (D), a dále Jrec dle možností (Geotechnika, GeoScience Engineering...)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia234000,-
3. Materiálové náklady75200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek79000,-
5. Služby35000,-
6. Cestovní náhrady91000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory73800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic150000,-
Plánované náklady738000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky738000,-