Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/1
Název projektuVýzkum faktorů ovlivňujících úspěšné podnikání průmyslových podniků.
ŘešitelPitřík Jakub Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPrůmyslové a těžební podniky jsou nepostradatelnou součástí naší i světové ekonomiky. Dodávají potřebné zdroje, které jsou nezbytné pro rozvoj všech oblastí společnosti. Stojí tedy na samotném počátku hospodářského růstu. Z toho vyplývá, že je velmi důležité se touto oblastí intenzivně zabývat a neustále ji podrobovat analýze. Přesto, že jsou zmíněné podniky specifickou oblastí, jejich úloha je obdobná jako u jiných oborů podnikání. Měly by tedy mimo jiné generovat co nejvyšší zisk, eliminovat náklady, udržovat si náskok oproti konkurenci a uspět u svých zákazníků. Jedním z nástrojů, který může efektivně a dlouhodobě zlepšovat tyto faktory je implementace benchmarkingu. Ten je možné definovat, jako proces neustálého porovnávání s tím nejlepším, čeho je možné v dané oblasti dosáhnout, včetně následné snahy tohoto výsledku docílit a celý postup opět opakovat za účelem neustálého vylepšování.
V této souvislosti se nabízí otázky, zda běžně používané principy benchmarkingu (ekonomické ukazatele či podobné faktory z odborné literatury), které jsou v hojné míře implementovány k řízení společnosti jiných odvětví (než je těžební průmysl a průmysl obecně), fungují prokazatelně také v tomto oboru či nikoliv a zdali existují faktory, které jsou určující právě a jedině pro úspěch v této úzké oblasti podnikáni.

Projekt nebude cílit pouze na jednu společnost. Naopak bude zaměřen na významné společnosti s totožným zaměřením v určitém sektoru těžebních podniků nebo průmyslu. Snahou tak bude porovnat jak jednotlivé firmy, tak i jednotlivé sektory mezi sebou. Významnost společností bude určena objemem těžby dané suroviny, která je uvedena v hornických ročenkách. Například v sektoru společností, které svou činnost zaměřují na cement a vápenec by se mohlo jednat o společnosti jako jsou Cement Hranice, akciová společnost, Českomoravský Cement a.s. nebo VELKOLOM ČERTOVY SCHODY, akciová společnost. Ostatní sektory by poté byly rovněž reprezentovány významnými společnostmi daného odvětví.
Členové řešitelského týmuIng. Jaroslav Hubáček, Ph.D.
Ing. Tomáš Kubica
Ing. Ivana Osičková
Ing. Jakub Pitřík
Mgr. Ing. Anežka Podlasová
Ing. Lenka Tkačíková
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Bc. Lucie Vavrečková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum ověřující, zda prokazatelně existují určité faktory (benchmarky), které jsou směrodatné pro úspěšné fungování průmyslových a těžebních podniků a případně, jestli jsou tyto činitele stejné jako u jiných oborů nebo zda se jedná o měřítka specifická právě pro podniky se zaměřením na průmysl nebo těžbu nerostných surovin.

Klíčovým výsledkem bude výzkumná zpráva projektu. Získané výsledky budou rovněž využity v publikační činnosti.

Předpokládané minimální počty odborných publikačních výstupů:
1x článek s impakt faktorem
1x článek v recenzovaném časopise evidovaný v dtb Scopus (Jsc)
1x článek v časopisu GeoScience Engineering

1. etapa – Zpracování rešerše tématu projektu a prozkoumání problematiky dané oblasti včetně
analýzy společností vhodných pro řešení projektu a jejich konkrétní výběr – leden, únor;
2. etapa – Vytvoření datové základny na podkladě základních účetních výkazů vybraných těžebních
společností – březen;
3. etapa – Benchmarking vybraných těžebních společností na bázi ukazatelů finanční analýzy –
duben;
4. etapa – Nalezení specifických benchmarků pro odvětví těžby a zpracování nerostných surovin a na jejich podkladě realizace benchmarkingu vybraných těžebních společností – květen;
5. etapa – Komparace realizovaných benchmarkingů a identifikace klíčových benchmarků pro těžební
společnosti – červen;
6. etapa – Publikační činnost – červenec až listopad;
5. etapa – Závěrečná zpráva – prosinec.


Historické působení členů řešitelského týmu za předchozí čtyři roky:

doc. Ing. Vaněk Michal, Ph.D.
Název projektu:
„Analýza motivujících a stimulujících faktorů a jejich vliv na zaměstnance průmyslového
podniku“
Identifikační kód projektu: SP2014/6
Uznané náklady (suma):160000,- Kč
Období řešení projektu: 01.01.2014 - 31.12.2014
Výsledky:
MINDÁŠOVÁ, D., ŠPAKOVSKÁ, K., ROLČÍKOVÁ, M. Assessing the Development Centre Impact on the Employee
Competence Development. In SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on
Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria :
conference proceedings. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 563-570.
LUKŠOVÁ, J., MINDÁŠOVÁ, D. Komparace administrativního způsobu ocenění pozemků určených k těžbě nerostných surovin
dle legislativy platné v roce 2013 a 2014. Stavební technika, 2014, roč. ročník 13, č. 4, s. 20-25.
VANĚK, M., ČERNÝ, I., HUDEČEK, V., KRČMARSKÁ, L., MAGNUSKOVÁ, J. SWOT ANALYSIS – POINT OF
DEPARTURE FOR STRATEGIC MANAGERS. In SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and
Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral
processing. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 591-598.
ŠPAKOVSKÁ, K., MIKLOŠÍKOVÁ, M., VANĚK, M., BALLARIN, M. FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION AND
SUCCESS OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS. In SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific
geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-
26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 597-604.
MINDÁŠOVÁ, D. Zhodnocení vzděláváním prostřednictvím Development centra z pohledu zaměstnanců. In Kvalita ve vzdělávání,
aneb, Návratnost investic do vzdělávání : sborník z II. ročníku odborné konference : 24.-25. září 2014 v Ostravě. Ostrava : Erudio
Patria, 2014, s. 32-35.


doc. Ing. Vaněk Michal, Ph.D.
Název projektu:
Stanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách

Identifikační kód projektu: SP2015/11
Uznané náklady (suma): 250000,- Kč
Období řešení projektu: 01.01.2015 - 31.12.2015
Výsledky:
ŠPAKOVSKÁ, K., BALLARIN, M., VANĚK, M., CHLOPECKÝ, J. Influence of motivation on work performance and loyalty of
employees in industrial enterprises. In SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015:
Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings.
Volume III.. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 399-406.
ŠPAKOVSKÁ, K., VANĚK, M., HRABOVSKÝ, L. Impact of renewable energy installations support on competitiveness of
industrial companies in the Czech Republic and Spain with focus on photovoltaic. In SGEM 2015 : 15th international
multidisciplinary scientific geoconference : 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III,
Environmental economics, education and accredation in geosciences. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 331-338.
ČERNÝ, I., KRČMARSKÁ, L., ŠPAKOVSKÁ, K., ROLČÍKOVÁ, M. ASSESSMENT OF MORAVIAN-SILESIAN
INVESTMENT IN COLOMBIA’S MINING INDUSTRY. In SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific
Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria :
conference proceedings. Volume III.. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 103-110.
CHLOPECKÝ, J., ROLČÍKOVÁ, M., KRATOCHVÍL, M. SELECTED MACROECONOMIC INDICATORS AND THEIR
INFLUENCE ON DECISION MAKING ON POSSIBLE SALES OF FINE SILICON CARBIDE. In SGEM 2015: 15th
International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining :
18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 171-178.
PAWLICZEK, A., MATUŠKOVÁ, S., CHLOPECKÝ, J., VLÁDÍK, V. Selected Important Macroeconomic Factors and
Development of Ironworks Production Prices.. In METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials :
proceedings of abstracts : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava : Tanger, 2015, s. 1822-1827.
PAWLICZEK, A., KOZEL, R., VILAMOVÁ, Š., JANOVSKÁ, K. On the Strategic Planning, Innovation Activities and Economic
Performance of Industrial Companies. Acta Montanistica Slovaca, 2015, roč. 20, č. 1, s. 16-25.
ČERNÝ, I., VANĚK, M., HUBÁČEK, J. New aproach to evaluate the TOWS matrix and its application in a mining company. Journal of The South African Intitute of Mining and Metallurgy, 2018, roč. 118, č. 12, s. 1297-1303.doc. Ing. Vaněk Michal, Ph.D.
Název nového projektu: Studie managementu průmyslových podniků

Identifikační kód projektu: SP2016/3
Uznané náklady (suma):196000,- Kč
Období řešení projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016
Výsledky:
ČERNÝ, I., KRČMARSKÁ, L., ŠPAKOVSKÁ, K., ROLČÍKOVÁ, M. MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING ANALYSIS
OF CRITICAL RAW MATERIALS IN THE EUROPEAN UNION. In 16th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6
July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 619-626.
CHLOPECKÝ, J., VANĚK, M., PAWLICZEK, A., BALLARIN, M. DETERMINATION OF DEPENDENCY OF
EXPLOITATION OF CONSTRUCTION MINERAL RESOURCES ON EXTERNAL CONDITIONS. In 16th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining :
conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 269-276.
CHLOPECKÝ, J., PAWLICZEK, A., VANĚK, M., BALLARIN, M. DETERMINATION OF DEPENDENCY OF
EXPLOITATION OF ENERGY RAW MATERIALS ON EXTERNAL CONDITIONS IN CZECH REPUBLIC. In 16th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and
mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s.
277-284.
BALLARIN, M., ŠPAKOVSKÁ, K., CHLOPECKÝ, J., HRABOVSKÝ, L., VANĚK, M. MANAGEMENT OF EMPLOYEE
PERFORMANCE IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. In SGEM2016: 16th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference 2016: Ecology, Economics, Education and Legislation: conference proceedings : 28 June - 7 July, 2016, Albena,
Bulgaria. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 923-930.

Ing. Pitřík Jakub
Název projektu: Studie managementu rizik průmyslových podniků ČR
Identifikační kód projektu: SP2018/22
Uznané náklady (suma): 604359,- Kč
Období řešení projektu: 01.01.2018 - 31.12.2018
Výsledky: Projekt není uzavřen výstupy budou teprve zveřejněny.

Ing. Hubáček Jaroslav
Název projektu: Studie managementu rizik průmyslových podniků ČR
Identifikační kód projektu: SP2018/22
Uznané náklady (suma): 604359,- Kč
Období řešení projektu: 01.01.2018 - 31.12.2018
Výsledky: Projekt není uzavřen výstupy budou teprve zveřejněny.Ing. Anežka Podlasová
• SP2017/17 Vytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí
průmyslových podniků; 2017; 530 000 Kč:
− PODLASOVÁ, A., ŠIKÝŘ, P., BAŘINKA, K. Information Technology in Waste
Management. In IT for Practice 2017 : proceedings of the 20th
international conference : October 9-10, 2017, Ostrava, Czech Republic.
Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017, s. 305-312.
− PODLASOVÁ, A., ŠIKÝŘ, P., BARTO, J., REMIÁŠ, P. The impacts of the
circular economy on the quality of waste management. In 2017,
− SMELIK, R., PODLASOVÁ, A., ŠIKÝŘ, P., MUCHA, M. Elimination of plastic
waste paper production using an innovative transformation process. In
2017,
− VILAMOVÁ, Š., PODLASOVÁ, A., LEVIT, A. Online marketing as a CSR tool
for waste sorting. In 2017,
− HERBRIK, G., SMELIK, R., PODLASOVÁ, A. VIZUALIZÁCIA DÁT. In
Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) :
recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej
konferencie : 26. - 30. júna 2017, Košice, Slovensko. Košice :
Podnikovohospodárská fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická
univerzita v Bratislavě, 2017, s. 72-75.

• SP2018/22 Studie managementu rizik průmyslových podniků ČR; 2018; 604
359 Kč:
− Projekt v realizaci

Bc. Lucie Vavrečková
Zatím nepůsobila v žádném projektu SGS

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia108000,-
3. Materiálové náklady37500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-
5. Služby18000,-
6. Cestovní náhrady10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady215000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky215000,-