Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/1Pitřík Jakub Ing.Výzkum faktorů ovlivňujících úspěšné podnikání průmyslových podniků.20192019215000,-
SP2019/3Molinek Oskar Ing.Výzkum seismických účinku trhacích pracích a jejich vliv na okolí podle platných předpisů ČR20192019738000,-
SP2019/29Svoboda Jakub Ing.Výzkum možnosti využití recyklátu z pneumatik20192019328000,-
SP2019/34Janštová Sarah Ing.Studium získávání zlata a dalších kovů z jemnozrnných odpadních materiálů20192019298000,-
SP2019/63Vrlíková Věra Ing.Odpady po hornické činnosti – surovinové zdroje20192019308000,-
SP2019/64Struhár Juraj Ing.Monitorovanie zmien terénu pomocou radarovej interferometrie a UAV20192019430000,-
SP2019/72Linhartová Petra Ing.Časoprostorová analýza dat registrované kriminality ve vybraných městech20192019160000,-
SP2019/77Jurková Eliška Ing.Geologie východního okraje Českého masivu a přilehlých území20192019998000,-
SP2019/87Kotalová Iva Ing.Studium výskytu vybraných prioritních látek v odpadních vodách z čistíren odpadních vod a jejich odstraňování20192019308000,-
SP2019/131Kubáč Jan Ing.Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku20192019593000,-
SP2019/139Brodská Anna Ing.Monitorování rostlin a živočichů, hodnocení jejich šíření, vlivů a rizik na zvláště chráněných územích a těžbou ovlivněných stanovištích Ostravské pánve20192019428000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/17Švec Pavel Ing., Ph.D.Řízení a optimalizace osvětlení v průmyslových procesech20192019317000,-
SP2019/27Váňová Petra doc. Ing., Ph.D.Využití metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivní defektoskopie při komplexní charakterizaci pokročilých materiálů20192019416500,-
SP2019/42Lampa Martin Ing., Ph.D.Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů efektivnosti optimalizace v průmyslových systémech20192019350000,-
SP2019/43Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201920191500000,-
SP2019/62Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Využití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů201920191605035,-
SP2019/74Velička Marek doc. Ing., Ph.D.Tepelné pochody a materiály v průmyslu20192019394000,-
SP2019/86Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Studium plastických vlastností kovových materiálů a simulace procesů objemového tváření20192019452789,-
SP2019/90Smetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností modelových kvaternárních systémů na bázi Fe-C-O-Cr, Fe-C-O-Ni a dalších anorganických materiálů za vysokých teplot20192019360000,-
SP2019/114Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference Den doktorandů Fakulty materiálově-technologické20192019100000,-
SP2019/128Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace20192019367000,-
SP2019/129Vykydal David Ing., Ph.D.Rozvoj přístupů k naplňování požadavků normativní základny pro pokročilé integrované systémy řízení20192019334000,-
SP2019/142Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Chemické a fyzikální vlastnosti heterostrukturních materiálů20192019344000,-
SP2019/148Pustějovská Pavlína doc. Ing., Ph.D.Možnosti optimalizace technologií výroby v oblasti metalurgie a slévárenství při využití laboratorních experimentů, fyzikálního a numerického modelování, možnosti ovlivnění mikročistoty oceli, podmínky plynulého odlévání ocelí20192019409500,-
SP2019/155Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Experimenty v návaznosti na vývojový cyklus vozidla20192019324000,-
SP2019/157Šutarová Petra Ing.Biomonitoring jako prostředek imisního monitoringu, výzkum speciálních metod energetického a materiálového využití odpadů20192019324000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/2Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a inovace moderních technologií v průmyslové praxi20192019900000,-
SP2019/51Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Aplikační výzkum v oblasti řízení strojů a procesů20192019987372,-
SP2019/60Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Moderní a produktivní obrábění a metrologie201920191490000,-
SP2019/69Krys Václav Ing., Ph.D.Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace20192019794237,-
SP2019/73Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 201920192019276584,-
SP2019/100Ličková Dagmar Ing. Mgr.Využití numerického a experimentálního modelování v průmyslové praxi201920191010846,-
SP2019/101Brázda Robert doc. Ing., Ph.D.Věda a výzkum v oblasti dopravy - dopravní simulace, adhezní modely, skladovací procesy201920191134000,-
SP2019/123Bojko Marian doc. Ing., Ph.D.Numerické modelování dynamických jevů v mechanice tekutin s podporou experimentálního výzkumu20192019763501,-
SP2019/156Honus Stanislav doc. Ing., Ph.D.Výzkum specifických oblastí energetiky a životního prostředí20192019924627,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/16Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Aplikovaná statistika20192019220000,-
SP2019/20Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Spolehlivost elektrizační soustavy s alternativními zdroji20192019828000,-
SP2019/26Životský Ondřej doc. Ing., Ph.D.Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením201920191080548,-
SP2019/28Prokop Lukáš doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti diagnostiky izolačních systému II20192019460000,-
SP2019/40Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Aplikace formálních metod v oblastech modelování znalostí a softwarovém inženýrství II20192019750000,-
SP2019/41Řezáč Filip Ing., Ph.D.Sítě a komunikační technologie pro chytrá města II201920191612318,-
SP2019/65Zajaczek Stanislav Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti teoretické a aplikované elektrotechniky20192019350000,-
SP2019/71Fusek Radovan Ing., Ph.D.Algoritmy pro virtuální, rozšířenou a smíšenou realitu III20192019690000,-
SP2019/80Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Nové vláknově optické technologie pro komunikace a senzory20192019702000,-
SP2019/84Lukáš Dalibor doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy V201920191022000,-
SP2019/85Martinek Radek doc. Ing., Ph.D.Pokročilé metody zpracování signálů20192019680728,-
SP2019/107Stankuš Martin Ing., Ph.D.Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace V20192019990000,-
SP2019/113Kuchař Martin doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj moderních metod řízení v oblasti elektrických regulovaných pohonů20192019369000,-
SP2019/117Mrověc Tomáš Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj elektronických systémů vozidla s autonomním řízením III20192019333000,-
SP2019/135Dráždilová Pavla Mgr., Ph.D.Paralelní zpracování velkých dat VI201920191230000,-
SP2019/137Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Umělá inteligence v problémech počítačové bezpečnosti a gamesourcingu20192019650000,-
SP2019/141Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D.Zpracování a pokročilá analýza biomedicínských dat IV201920191230000,-
SP2019/143Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.BroadbandLIGHT – ověřování možností využití technologií instalovaných na SMART polygonu veřejného osvětlení20192019380000,-
SP2019/152Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy XV201920191240000,-
SP2019/165Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE 201920192019250000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/11Vrbová Magdaléna Ing.Vliv polétavého prachu v Ostravě na výskyt mikrobiálního napadení na dodatečně zateplených fasádách20192019100000,-
SP2019/22Pešata Michal Ing.Možnosti využití pemzobetonu jako vyzdívky a tepelná izolace u průmyslových komínů20192019142000,-
SP2019/33Dlábiková Ivona Ing. arch.Revitalizace hřbitovů, adaptace na současné požadavky a propojení s městem2019201978000,-
SP2019/54Neuwirthová Zdeňka Ing.Využití superpočítače pro numerické modelování betonových desek v interakci se zemním prostředím20192019132000,-
SP2019/67Nedoma Jan doc. Ing., Ph.D.Sledování vlivu vibrací od dopravy v zastavěné oblasti za využití optovláknových senzorů jako alternativy k seismickým stanicím20192019141000,-
SP2019/78Juračka Ondřej Ing.arch.Dědictví kultury a prostředí historických hřbitovů Českého pohraničí západního Slezska z přelomu 19. a 20. století a jejich modernizace dle zásad nového způsobu pohřbívání.20192019148000,-
SP2019/79Fajkus Marcel Ing., Ph.D.Možnosti zvýšení spolehlivosti monitorování primárního ostění tunelů s optickými vlákny20192019148000,-
SP2019/82Chudíková Blanka Ing.Dynamická simulace a experimentální analýza hodnocení kvality vnitřního prostředí kanceláře, učebny a posluchárny v nové budově Fakulty stavební v Ostravě20192019150000,-
SP2019/95Mácha David Ing.Posouzení vybraných typů atypických křižovatek z hlediska stavebního a kapacitního20192019262000,-
SP2019/102Stejskalová Kateřina Ing.Numerické modelování a experimentální měření tepelné stability s PCM v testovacích podkrovních místnostech20192019150000,-
SP2019/120Kubzová Monika Ing.Experimentální ověřování depozice chloridů v okolí pozemních komunikací20192019140000,-
SP2019/124Dobeš Pavel Ing.Stanovení únosnosti spoje kolíkového typu kulatiny a hraněného řeziva s přihlédnutím k variabilitě vlhkostí vzorků20192019126000,-
SP2019/126Horňáková Marie Ing.Vliv mechanického poškození na difuzi chloridů v železobetonové konstrukci20192019150000,-
SP2019/134Kocurová Petra Ing.Aplikace modelů hodnocení kvality na selektivní faktory dopravní infrastruktury20192019149000,-
SP2019/138Camfrlová Markéta Mgr.Zhodnocení vývoje horninového prostředí a změn klimatu pro období dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních odpadů20192019150000,-
SP2019/140Miller Ondřej Ing.Experimentální a numerická analýza mechanických spojek obytných kontejnerů20192019150000,-
SP2019/144Marcalíková Zuzana Ing.Mechanické vlastnosti drátkobetonů pro numerické modelování interakce desky s podložím20192019150000,-
SP2019/150Holubová Martina Ing.arch.Specifika systémové analýzy urbánní struktury malých měst ČR2019201974000,-
SP2019/153Faltejsek Michal Ing.Optimalizace facility managementu v konceptu Smart Cities s využitím inovačních nástrojů a metod2019201960000,-

Fakulta bezpečnostního inženýrství

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/8Šudrychová Izabela Ing.Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu20192019119000,-
SP2019/14Buba Hana Ing.Vývoj kultury bezpečnosti v letectví v kontextu příčin leteckých nehod proudových letounů20192019142000,-
SP2019/94Jankůj Vojtěch Ing.Chování vybraných materiálů a povrchových úprav při působení zvýšených teplot20192019149000,-
SP2019/96Šplíchalová Alena Ing.Výzkum indikátorů vzniku nežádoucích událostí narušujících funkční parametry prvků elektroenergetické kritické infrastruktury20192019216200,-
SP2019/98Poledník Jan Ing.Teploty vznícení kapalných uhlovodíků2019201987000,-
SP2019/106Tomanová Kateřina Ing.Mechanismus pro sjednocení přístupu k tvorbě bezpečnostních plánů20192019150700,-
SP2019/121Kadlubcová Miriam Ing.Komparace měření velikosti vodních kapek v mlhovém proudu20192019208000,-
SP2019/158Klečka Vít Ing.Stanovení koncentrace peroxidu vodíku technikami laser-diodové spektroskopie.20192019361200,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/9Fördös Tibor Ing., Ph.D.Studium a vývoj pokročilých nanostrukturovaných spin laserů20192019320000,-
SP2019/23Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Vývoj biokompatibilních nanokompozitních materiálů s antimikrobiálními účinky20192019260000,-
SP2019/24Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Hybridní a biodegradabilní jílové nanokompozitní materiály20192019220000,-
SP2019/30Martausová Iveta Mgr., Ph.D.Použití upravených křemičitanů a hlinitokřemičitanů jako nanoreaktorů pro organické reakce II20192019180000,-
SP2019/31Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Povrchově modifikované nanostruktury20192019250000,-
SP2019/35Kucbel Marek Ing., Ph.D.Identifikace podílu spalovacích procesů na základě složení street dust20192019250000,-
SP2019/39Svoboda Ladislav Ing., Ph.D.Vývoj, konstrukce a testování reaktoru pro kontinuální in-situ měření sorpce a fotokatalýzy plynných polutantů metodou hmotnostní spektrometrie20192019240000,-
SP2019/50Simha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.Kompozitní tenké vrstvy s nanoplnivy20192019300000,-
SP2019/70Motyka Oldřich Mgr., Ph.D.Příjem nanočástic rostlinou a jejich distribuce v rostlinném organismu20192019160000,-
SP2019/75Seidlerová Jana prof. Ing., CSc.Příprava kompozitního materiálu na bázi polymer/kovové nanočástice II20192019220000,-
SP2019/83Horák Jiří Ing., Ph.D.Sledování provozních parametrů malého spalovacího zařízení a stanovení jejich vlivu na kondenzaci vody ve spalinové cestě20192019650000,-
SP2019/88Kohut Tomáš Ing.Modelování holografických difrakčních struktur20192019320000,-
SP2019/89Skřínský Jan Ing., Ph.D.Výzkum procesů konverze paliv a využití odpadního tepla v rámci palivoenergetických technologických komplexů20192019430000,-
SP2019/91Obalová Lucie prof. Ing., Ph.D.Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí V20192019928169,-
SP2019/92Mičica Martin Ing.Materiály pro terahertzovou a infračervenou fotoniku20192019320000,-
SP2019/115Jezerská Lucie Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti optimalizovaného návrhu dopravních a skladovacích procesů s užitím zkušebních zařízení a simulačních technik.20192019192000,-
SP2019/116Borovec Karel Ing., Ph.D.Interference metod snižování emisí škodlivých látek20192019540000,-
SP2019/159Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids II20192019358000,-
SP2019/160Frantík Jaroslav Ing., Ph.D.Využití odplynu ze zinkovny v KGJ20192019140000,-
SP2019/164Stáňa Michal Ing., Ph.D.Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod20192019200000,-

IT4Innovations

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/59Vysocký Ondřej Ing.Výzkum infrastruktury a vývoj HPC knihoven a nástrojů20192019850000,-
SP2019/97Zaoral Filip Ing.Nasazení HPC pro řešení problémů inženýrské praxe20192019421111,-
SP2019/108Křenek Jan Ing.Extension of HPC platforms for executing scientific pipelines20192019680000,-
SP2019/110Halagačka Lukáš Ing., Ph.D.Pokročilé optické modelování materiálů a multiúrovňově modulovaných nanostruktur20192019750000,-
SP2019/125Halfar Radek Ing.Aplikace kvantifikačních a kvalifikačních nástrojů dynamických systémů20192019222222,-
SP2019/151Ciompa Přemysl Ing.Nekoherentní jevy ve vrstevnatých strukturách s laterální periodicitou20192019447778,-
SP2019/162Mrovec Martin Ing.Internacionalizace doktorského vzdělávání v oblasti molekulové fyziky II20192019215556,-

Prorektor pro VaV

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2019/55Strnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.Research on Mechanical Properties of High Volume Phosphorus Slag Cement Materials20192019180000,-
SP2019/56Kuzníková Ĺubomíra Ing.Účinnost běžných respiračních ochranných prostředků proti pevným částicím v pracovním prostředí a současně výzkum nitrát-aminokyselinového procesu vedoucího k tvorbě nanočástic oxidů lanthanidů2019201987000,-
SP2019/57Strnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.Vliv tloušťky základního materiálu na mechanické vlastnosti svarových spojů20192019147000,-
SP2019/58Strnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.Studium vlivu proměnlivosti cyklu na šíření únavových trhlin20192019106000,-