Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/180
Název projektuVyužití metod topologické optimalizace v inženýrské praxi
ŘešitelMaršálek Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Tomáš Karásek, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuV rámci projektu se řešitelé seznámí s problematikou topologické optimalizace, a to jak z pohledu teoretického, kde se seznámí se základními metodami topologické optimalizace tak z pohledu praktického kdy budou řešit konkrétní úlohy z inženýrské praxe.

Topologická optimalizace je matematická metoda pro výpočet optimální distribuce materiálu, v rámci návrhového prostou, pro dané zatížení, okrajové podmínky a omezení s cílem maximalizovat požadované vlastnosti výrobku nebo celého systému. Na rozdíl od tvarové optimalizace, kde se hledá optimální tvar na základě předem definovaných konfigurací, může výsledný výrobek po topologické optimalizaci nabýt jakýkoliv tvar.

Tato volnost umožňuje nalezení vysoce inovativní řešení rozložení materiálu čehož se s výhodou využívá u produktů vyráběných metodou aditivní výroby (3D tisk). Při hledání optimálního rozložená materiálu se v současné době využívá metod numerického modelování jako například Metoda Konečných Prvků (MKP).

Přínosem navrhovaného projektu je rozšíření znalostní báze v rámci IT4Innovations o nový aplikační směr, který má nezanedbatelný komerční potenciál.
Členové řešitelského týmuIng. Tomáš Karásek, Ph.D.
Bc. Tomáš Kmínek
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Ing. David Rybanský
Ing. Martin Šotola
Bc. Martin Šrámek
Bc. David Stareczek
Ing. Filip Zaoral
Ing. Petr Zondlak
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V první fázi tohoto projektu se řešitelé seznámí s problematikou topologické optimalizace, základními metodami a dostupnými nástroji pro topologickou optimalizaci (Matlab, ANSYS). Ve druhé fázi budou tyto nástroje použity k řešení jednoduchých příkladů topologické optimalizace. V závěrečné fázi bude v rámci tohoto projektu bude řešena problematika topologické optimalizace transtibiální protézy.

Hlavní cíle projektu jsou:
• Seznámení se s problematikou topologické optimalizace
• Topologická optimalizace transtibiální protézy

Očekávané publikace
• 1 článek ve sbornících mezinárodní nebo tuzemské konference
• 1 poster na mezinárodní nebo tuzemské konferenci

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia114000,-114000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady100000,-100000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23778,-23778,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady237778,-
Uznané náklady237778,-
Celkem běžné finanční prostředky237778,-237778,-