Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/179
Název projektuSpektroskopicky založená diagnostika v laminárním chladném plameni
ŘešitelKlečka Vít Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuKlíčové aktivity budou spojené s konstrukcí (návrh, výroba, modifikace) experimentální platformy určené pro prostorově rozlišenou diagnostiku ustáleného laminárního předmíseného chladného plamene v konfiguraci protiproudého hořáku. Pro stabilizaci režimu nízkoteplotní oxidace bude navíc navržen a realizován předehřev oxidačního činidla (vzduchu), popř. jeho obohacování ozónem.
Prvotní činností výzkumu bude bibliografická rešerše sloužící k upřesnění zvolených konstrukčních řešení v potřebné míře detailu.
Další klíčovou aktivitou projektu bude sestavení laser-diodového spektrometru s využitím unikátního mřížkového monochromátoru s dlouhou ohniskovou vzdáleností (v uspořádání typu Czerny-Turner). Za účelem zvýšení citlivosti detekce budou navíc aplikovány multireflexní techniky (sestavení optického rezonátoru).
Experimentální část projektu bude zaměřena na provedení sady testovacích a ověřovacích měření s aplikací optických (spektroskopicky založených) a sondových technik diagnostiky in-situ v prostředí laminárního chladného plamene.
Nutným předpokladem k provedení odpovídající interpretace výsledků měření je stanovení teplotního profilu plamene, k čemuž bude využit potenciál metody tenkovláknové pyrometrie (za použití vlákna karbidu křemičitého).
Aplikace vhodných metod sběru a zpracování dat je nedílnou součástí řešení projektu.
Experimentální techniky a nástroje instrumentace vyvinutá v rámci řešení projektu budou základem pro zpracování praktické části disertační práce hlavního řešitele projektu a poslouží rovněž k rozšíření publikačních aktivit řešitelského týmu.
Předpokládáme prezentaci dílčích výsledků projektu (aktivní účast formou posteru) v rámci Mezinárodního sympózia o spalování konaného v roce 2018 v Dublinu.
Měřitelným výstupem projektu bude publikace jedné statě ve sborníku (výsledek typu D) a jeden článek odeslaný k recenznímu řízení do impaktovaného periodika (výsledek typu Jimp).
Členové řešitelského týmuIng. David Bartosz
Ing. Petr Bitala, Ph.D.
Ing. Michal Dostál
Bc. Daniela Goldmannová
Ing. Vojtěch Jankůj
Ing. Vít Klečka
Ing. Eliška Polcarová
doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.
Ing. Martina Šeděnková
Ing. Václav Válek
prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt Studentské grantové soutěže si klade za cíl návrh a realizaci experimentální sestavy umožňující studium procesů nízkoteplotní oxidace v prostředí ustáleného chladného plamene.
Daného cíle bude dosaženo na základě naplnění dílčích cílů projektu, kterými jsou:
Konstrukční řešení protiproudého hořáku vyhovující pro účely stabilizace laminárního chladného plamene včetně adekvátních úprav systému přívodu paliva a ohřevu oxidačního činidla (vzduchu), popř. jeho obohacování plynným ozónem
Sestavení a testování laser-diodového spektrometru s využitím multireflexních technik a unikátního mřížkového monochromátoru s dlouhou ohniskovou vzdáleností (v uspořádání typu Czerny-Turner)
Experimentální charakterizace absorpčních spekter chladného plamene ve specifických pásmech vlnových délek v blízké infračervené oblasti (pozorování slabých rotačně-vibračních přechodů vybraných chemických specií)
Veškeré tyto aktivity směřují k získání prostorově rozlišených informací o koncentraci očekávaných meziproduktů nízkoteplotní (“neúplné”) oxidace v reakční zóně chladného plamene, což poskytne cenné vstupní údaje pro návazná řešení validačních studií relevantních schémat chemické kinetiky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia99000,-99000,-
3. Materiálové náklady157000,-135550,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek155000,-156342,-
5. Služby25000,-31160,-
6. Cestovní náhrady65000,-97818,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory50000,-50000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady566000,-
Uznané náklady569870,-
Celkem běžné finanční prostředky566000,-569870,-