Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/177
Název projektuNekonvenční algoritmy a počítačová bezpečnost
ŘešitelZelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v tomto projektu na pracovišti VŠB-TU Ostrava byl zaměřen na pokračování inovace bioinspirovaných metod, jejich paralelizaci a aplikacemi v oblasti kybernetické bezpečnosti. To vše s návazností na existujíci i bývalé granty a projekty. Cílem našich dlouhotrvajících aktivit bylo použití nekonvenčních algoritmů na automatizovanou syntézu nových algoritmů/modelů/systémů, umožňujících práci s rozsáhlými kolekcemi dat, využitím v bezpečnostních aplikacích a algoritmech.
Hejnové algoritmy byly rovněž s úspěchem použity v oblasti hejnové robotiky.
V oblasti počítačové bezpečnosti se již zmíněné nekonvenční algoritmy používaly jako nástroje (ne jako objekt výzkumu) v oblasti steganoanalýzy nejen statických obrázků, ale i videostreamů. V této oblasti máme již zajímavé výsledky, kde dochází právě ke kombinaci zmíněných metod. V oblasti steganoanalýzy budou použity algoritmy jako neuronové sítě (NS) v kombinaci s hejnovými algoritmy. Výzkum byl rovněž zaměřen na analýzu nového typu malware a v tomto směru již byly publikovány články v impaktovaných časopisech.
Dosažené výsledky vedly k organizování speciální sekce na algoritmus SOMA na CEC2019 na Novém Zélandu.
Členové řešitelského týmuIng. David Andrešič
Ing. Ladislav Beháň
Ing. Michal Bukáček
Ing. Jakub Hendrych
Ing. Tomáš Janečko
Ing. Kateřina Káňová
Ing. Lumír Kojecký
Ing. Radim Kunčický
prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Ing. Lubomír Sikora
Ing. Lenka Skanderová, Ph.D.
Mgr. Markéta Štáková
Ing. Lukáš Tomaszek
Ing. Zbyněk Vaculík
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Filip Zatloukal
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Ing. Jiří Znoj
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předkládaný projekt navazuje na předchozí projekt a jeho náplň je v neredundandní korelaci s dalšími projekty skupiny, které doplňuje. Projekt je opět rozdělen na celkem dvě oblasti výzkumu: vybraná témata z počítačové bezpečnosti a vylepšování výkonu moderních bioinspirovaných metod a aplikací v gamesourcingu.

Cíle výzkumu jsou:
- výzkum a vylepšení evolučních technik
- výzkum a aplikace nekonvenčních algoritmů na steganalýzu
- výzkum hejnových dynamik a gamesourcingu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia407600,-407600,-
3. Materiálové náklady10000,-10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-10000,-
5. Služby10000,-10000,-
6. Cestovní náhrady70000,-70000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory56400,-56400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady564000,-
Uznané náklady564000,-
Celkem běžné finanční prostředky564000,-564000,-