Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/175
Název projektuDisparitní přístup municipalit k eliminaci deprimovaných ploch
ŘešitelSzeligová Natálie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v rámci projektu:

Projekt bude řešen v návaznosti na téma disertační práce odpovědného řešitele „Výzkum disparit v procesu revitalizace brownfields v malých obcích a městech“ a také v návaznosti na dosažené výsledky z již dříve řešených projektů SGS SP2017/173 „Evaluace indikátorů ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields“ a SGS SP2016/120 „Analýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech“.
Ve světové i české literatuře lze nalézt mnoho autorů, kteří se zabývají jednak problematikou brownfieldů a jejich definicemi (Ferber; Grimski, 2002) a jednak s těmi, kteří se zabývají stanovením indikátorů (TIMUR), avšak málokdy oběma tématy současně. Naneštěstí mnohdy nelze výsledky jejich výzkumu aplikovat na prostředí České republiky. Velice významným příkladem propojení těchto dvou oblastí může být metodika definována v práci (Vojvodíková; Votoček, 2011). Dle (Bergatt, Jackson, 2004) a dalších níže citovaných autorů, je vhodné definovat soubor indikátorů nejenom pro účely správného zatřídění jednotlivých sledovaných lokalit, ale jsou významné v procesu evaluace úspěšnosti regenerace a současně při závěrečném bilancování, kdy je nutné specifikovat, zda realizovaná regenerace byla úspěšná či nikoliv a zda bylo dosaženo stanovených cílů.
Potřebnost projektu vychází z dosud neprovedené synchronizace a přesné definice indikátorů, které popisují a které mohou ovlivnit revitalizaci brownfields. Mnohé obce, především ty s nižším počtem obyvatel, nemají dostatečné zkušenosti s těmito revitalizacemi, a proto je nutné vytvořit návod, který jim bude nápomocný ve vyhodnocení vhodnosti dané lokality pro její další rozvoj. Současně by metodika měla umožnit lepší poznání problematiky brownfieldů a snazší orientaci v legislativním a dotačním prostředí České republiky a Evropské unie.

Citace cizích prací:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů [online]. CzechInvest, 2008 [cit.14-12-2017]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-595.pdf
BERGATT JACKSON, Jiřina, VOTOČEK, Jan. Metodika inventarizace brownfieldů v úrovni ORP [online]. Praha: IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, 2010 [cit. 14-12-2017]. Dostupné z: http://www.usti-nad-labem.cz/files/Metodika.pdf
BERGATT, JACSKON, Jiřina, BERGATT Wolfgang, VOTOČEK, Jan. Analýza brownfieldů v ORP Ústí nad Labem a ve Statutárním městě Ústí nad Labem. Institut udržitelného rozvoje sídel pro statutární město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2010. Pp.31.
BERGATT, JACKSON, Jiřina, a kol. Brownfields snadno a lehce. Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí. IURS, 2004. Pp.40.
FERBER, U., GRIMSKI, D. Brownfields and redevelopment of urban areas. A report from the contaminated land rehabilitation network for environmental technologies. Vienna: Federal Environment Agency Austria, 2002,s.145.
FERBER, U., TOMERIUS, J. "Brownfield Redevelopment: Strategies and Approaches in Europe and the United States", in OECD, Private Finance and Economic Development: City and Regional Investment, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264034860-7-en
GREMLICA, Tomáš, ŠTÍPKOVÁ, Renáta, NOVÁK, Josef. Revitalizace „brownfields“ v obcích ČR (metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů) [online]. Praha: Ústav pro Ekopolitiku, o.p.s., 2003. [cit. 1-12-2015]. Dostupné z: http://www.ekopolitika.cz/images/stories/brownfields/metodika_brownfields.pdf
HOŘICKÁ, Jana. Brownfields v územním plánování. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010. s. 31-36. ISBN 978-80-01-04538-1.
JÁČ, I., HLÍNOVÁ, H., MARŠÍKOVÁ, K., SYROVÁTKOVÁ, J., ŽUKOVÁ, H. Metodika pro revitalizaci brownfields. Zpracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WB -13-04 Regenerace neprůmyslových deprimujících zón jako součást strategie regionálního rozvoje. Liberec: VÚTS Liberec, 2006. 55 s. ISBN 9788023976397.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, VOJKOVSKÁ, Daniela, MACEČKOVÁ, Barbora. Brownfields in the area of small municipalities. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013. Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 5]. Volume I, STEF92 Technology Ltd., 2013, strany 155-160, 978-619-7105-04-9.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, MIHOLA, Marek. Brownfieldy jako jeden z faktorů rozvoje obce. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2012. pp. 35-41. ISBN 978-80-01-05124-5.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, VOTOČEK, Jan. Aplikace postupu pro hodnocení obcí s 500-3000 obyvateli na obce Moravskoslezského kraje. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. VŠB TU Ostrava, 2011, strany 75-82. ISSN 1213-1962.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Manuál k monitorovacím indikátorům. [online]. Regionální rada regionu pro soudržnost Jihovýchod, 2016. [cit. 14-12-2017]. Dostupné z: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/benefit7
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Příloha č.3 – Monitorovací indikátory. [online]. Regionální rada regionu pro soudržnost Jihovýchod, 2016. [cit. 14-12-2017]. Dostupné z: file:///C:/Users/uziv/Downloads/priloha-c3-monitorovaci-indikatory.pdf
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Indikátory a jejich kvantifikace. Příloha č.6 PPŽP. [online]. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, 2007. [cit. 14-12-2017]. Dostupné z: file:///C:/Users/uziv/Downloads/priloha_c_6_indikatory_a_jejich_kvantifikace.pdf
TIMUR. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj [online]. TIMUR. [cit.14-12-2017]. Dostupné z: http://www.timur.cz/


Přehled použitých metod:

Při řešení projektu budou využity následující metody:
-Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení vybraných lokalit, jejich vzájemné porovnání, apod.
-Kritická analýza – uplatnění při vyhodnocení indikátorů souvisejících s vybranými lokalitami
-Shluková analýza (použití algoritmu k-means) – umožňuje klasifikaci objektů (resp. obcí, indikátorů, brownfieldů, atp.), které následně rozdělí na základě několika vybraných parametrů do skupin
-Komparace – porovnání jednotlivých lokalit mezi sebou
-Statistické metody pro testování hypotéz, aj. – např. χ^2 – test nezávislosti v kontingenční tabulce: používá se pro ověření nezávislosti náhodných veličin
-Terénní průzkum – uplatnění při doplňování údajů o vybraných objektech
-Obsahová analýza – studium v archívu, map, historických dokumentů, apod.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:
Ing. Natálie Szeligová – studentka, hlavní řešitel projektu
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. – školitel hlavního řešitele projektu

Předchozí dosažené výsledky členů týmu:

TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie and Stanislav ENDEL. Regeneration of Technical Installation in Brownfields. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press. (publikace D)
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie and Stanislav ENDEL. Identification of Technical Installations in Brownfields Depending on Type of Brownfields. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press (publikace D)
SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek and Frantisek KUDA. The Possibilities of New Utilization of Brownfields, with a Focus on Technical Infrastructure. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press. (publikace D)
SZELIGOVA, Natalie, WERNEROVA BERANKOVA, Eva, TEICHMANN, Marek. Bekannten und unbekannten religiösen Gebäuden in Karvina. In: 20. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2015, Kirchenbauten und Stadt am 5. Juni 2015. Karlovy Vary: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2015. s. 109-115. ISBN 978-80-87438-62-6.
SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek. Weaknesses of buildings for water supply. In: Construction Maeconomics Conference – 21.10.2015, CTU in Prague. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05641-7.
SZELIGOVÁ, Natálie, ENDEL, Stanislav, FURDÍK, Juraj. Inventarizace a analýza brownfields na území města Karviná. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ročník 15. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. s. 41-48. ISSN 1213-1962.
TEICHMANN, Marek and Natalie SZELIGOVA. Identification of Risks in Water Management. In: Construction Maeconomics Conference 2015, Prague, Czech Republic. ISBN: 978-80-01-05845-9.
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie, SRYTR, Petr and Frantisek KUDA. Water Construction in Undermining or Otherwise by Urbanization adversely Affected Environment. Journal of Engineering and Applied Sciences. Faisalabad, Pakistan: Medwell Publishing, 2016. ISSN 1818-7803. (publikace Jsc)
FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVA, Natalie, VOJVODIKOVA, Barbara. Application of facility management information tools for registration of brownfields. Journal of Engineering and Applied Sciences. Faisalabad, Pakistan: Medwell Publishing, 2016. ISSN 1818-7803. In Press. (publikace Jsc)
SZELIGOVA, Natalie, VOJVODIKOVA, Barbara. An approach of municipalities to preserving greenfields through statutory documents. In: SGEM2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems: conference proceedings : 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. ISSN 1314-2704. (pubikace D)
VOJVODIKOVA, Barbara, SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek, KUDA, Frantisek. Evaluation of the effects of students short – term internships in the context of a longer time horizon in the field of sustainable land use education. In: SGEM 2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Ecology, Economics, Education and Legislation: conference proceedings: 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. ISSN 1314-2704. (publikace D)
SZELIGOVÁ, Natálie, TEICHMANN, Marek. Vybrané příklady brownfieldů a potenciál jejich nového využití. Juniorstav 2016: 18. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 28.1.2016 [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-214-5311-1.
KUDA, Frantisek, TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie, PROSKE, Zbynek. Identification of technicl installations in different areas according to thein type. In: SGEM2017: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Green Design and Sustainable Architecture: conference proceedings : 27 June - 6 July, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. Vol. 17(62), 637 - 647 pp. ISSN 1314-2704. ISBN. Available at doi: 10.5593/sgem2017/62/S27.081. (publikace D)
KUDA, Frantisek, TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie, PROSKE, Zbynek. Modern approaches of facility management in the management and maintenance of underground services. In: SGEM2017: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Green Design and Sustainable Architecture: conference proceedings : 27 June - 6 July, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. Vol. 17(62), 279 - 288 pp. ISSN 1314-2704. ISBN. Available at doi: 10.5593/sgem2017/62/S26.036. (publikace D)
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie, KUDA, Frantisek, PROSKE, Zbynek. Innovative recovery methods of technical installation in brownfields. In: SGEM2017: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Green Design and Sustainable Architecture: conference proceedings : 27 June - 6 July, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. Vol. 17(62), 667 - 674 pp. ISSN 1314-2704. ISBN. Available at doi: 10.5593/sgem2017/62/S27.085. (publikace D)
SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek, KUDA, Frantisek, PROSKE, Zbynek. The possibilities of new utilization of brownfields, with a focus on technical infrastructure. In: SGEM2017: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Green Design and Sustainable Architecture: conference proceedings : 27 June - 6 July, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. Vol. 17(62), 827 - 834 pp. ISSN 1314-2704. ISBN. Available at doi: 10.5593/sgem2017/62/S27.106. (publikace D)
SZELIGOVA, Natalie, VOJVODIKOVA, Barbara, TEICHMANN, Marek, FALTEJSEK, Michal. Possibilty of more effective approach to the management of previously developed areas in small municipalities. In: SGEM2017: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Green Design and Sustainable Architecture: conference proceedings : 27 June - 6 July, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. Vol. 17(62), 713 - 720 pp. ISSN 1314-2704. ISBN. Available at doi: 10.5593/sgem2017/62/S27.091. (publikace D)
VOJVODIKOVA, Barbara, SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek. Formerly used sites and barriers for future development. In: SGEM2017: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2017: Ecology and Environmental Protection: conference proceedings : 27 June - 6 July, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. Vol. 17(51), 495-502 pp. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-08-9. Available at doi: 10.5593/sgem2017/51/S20.106. (publikace D)
KUDA, František, SZELIGOVÁ, Natálie. Diagnostika stavu bytových domů jako základ pro jejich preventivní údržbu. Správca bytových domov. V. O. Č. Slovakia, 1/2017. 27-29 s. ISSN 1336 – 7919.

Harmonogram:

03/2018 - 05/2018 Sběr dat, terénní průzkum, průzkum archivních dokumentů (legislativa, archivní dokumenty, územně plánovací podklady, strategické dokumenty, projektová dokumentace, vyhodnocení stavu okolního prostředí, konzultace s vedením municipalit, aj.)
04/2018 – 06/2018 Kritická analýza - zpřehlednění získaných dat
06/2018 – 08/2018 Doplnění údajů (konzultace) a vyhodnocení dat
02/2018 – 10/2018 Aplikace shlukové analýzy a dalších statistických metod
9/2018 – 11/2018 Závěrečná evaluace a definice přístupů jednotlivých obcí k řešené problematice, vytvoření a aplikace metodiky
Členové řešitelského týmudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Natálie Szeligová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu:

Cílem projektu je, na základě získaných zkušeností a znalostí z předchozích projektů a poznatků získaných z konzultací a komunikace s vedením municipalit a příslušných institucí, aplikovat principy a metody již dříve vytvořené. V projektu bude tedy provedeno propojení výstupů z dříve řešených projektů a jejich následná aplikace na vybrané municipality především Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem projektu bude za použití vhodných statistických metod evaluovat, zda hypotézy definované jak v předchozích projektech, tak v disertační práci, jsou relevantní a následně vyhodnotit, zda metody byly vhodně zvoleny. Dalším dílčím cílem bude vyhodnocení, zda vybraný vzorek 10-15 obcí, na nichž měla být aplikována metodika, je pro daný výzkum vhodný. Stěžejním cílem projektu bude zpracování takových výsledků, které budou relevantní a budou aplikovatelné pro naplnění tématu disertační práce studentky Ing. Szeligové a jejímu následnému dopracování. Předpokládaným výstupem projektu bude vytvoření metodiky určené především pro malé municipality, která jim bude nápomocna v rozhodovacím procesu, zda daná podvyužitá či rozvojová lokalita je vhodná pro další rozvoj či nikoliv.

Rozsah prací:

V rámci prováděného výzkumu bude verifikována vypovídací schopnost získaných dat prostřednictvím statistických analýz. Pro naplnění cílů projektu budou zkoumány referenční lokality z České republiky i ze zahraničí. Obecná metodika již byla vytvořena v předchozím projektu (jako kombinace výstupů dvou předchozích projektů SGS). Předpokládaný počet zkoumaných lokalit bude 10 – 15 v závislosti na dostupnosti komparovatelných údajů. Tento počet je třeba chápat jako orientační, bude průběžně upravován dle aktuálních možností a potřeb výzkumu.

Výsledky:

Výsledky projektu SGS reflektující stanovené cíle budou publikovány ve formě článků na mezinárodních konferencích evidovaných v databázi SCOPUS (2xD):
-18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2018)
a například v některých z uvedených časopisů evidovaných v databázi SCOPUS (2x Jsc):
- Architektúra a Urbanizmus nebo Urbani izziv
- Tehnički Vjesnik (TV- TG)
- International Journal of Sustainable Development

Výsledky a výstupy projektu budou následně využity pro zpracování disertační práce studentky Ing. Natálie Szeligové (téma: „Výzkum disparit v procesu revitalizace brownfields v malých obcích a městech“), které budou významným podkladem disertační práce. Studentka očekává, že práce na SGS a výsledky z ní plynoucí budou vést k úspěšnému dopracování a včasnému odevzdání disertační práce.

Odůvodnění nákladů:

Stipendia (70 000,-): Ing. Szeligová Natálie 7 000Kč * 10 měsíců = 70 000Kč;

Materiálové náklady (1 000,-): Kancelářské potřeby (papíry, tonery, datové nosiče, apod.)

Služby (54 000,-):
Registrační poplatky:
-18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 (cca 6 500 Kč)
-Architektúra a Urbanizmus nebo Urbani izziv (cca 13 000 Kč)
-International Journal of Sustainable Development (cca 15 000)
-Tehnički Vjesnik TV - TG (cca 12 200Kč)
Překlad 4*4 000Kč
Tisk, poskytování dat (mapové podklady, výkresová dokumentace, poplatky za poskytnutí dat jednotlivými obcemi, cca 1 000 Kč)

Cestovní náhrady (5 500.-): Výdaje na dopravu na konference, výjezdy ke konzultacím v ČR

Doplňková (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory (14 500,-): Mimořádné režijní náklady

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady1000,-884,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby54000,-46515,-
6. Cestovní náhrady5500,-13101,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14500,-14500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady145000,-
Uznané náklady145000,-
Celkem běžné finanční prostředky145000,-145000,-