Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/174
Název projektuČistění plynu vyrobeného zplyňováním pomocí různých materiálů, metoda kontinuální analýzy obsahu čpavku v popelovinách
ŘešitelBorovec Karel Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v rámci projektu.
Oblast 1: Plyn vzniklý zplyňováním dřevních pelet obsahuje velké množství dehtu a TZL, které významně omezují následné využití. Cílem projektu je test několika materiálu pro optimální vyčištění plynu vzniklého zplyněním dřevěných pelet. Při výzkumu bude sledováno složení plynu (oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, vyšších uhlovodíků a kyslíku) vzniklého zplyňováním. Nejdůležitějším sledovaným parametrem bude obsah dehtu a TZL. Při testu bude sledované množství dehtu a TZL před a na výstupu se zařízení na čištění plynu. V tomto zařízení budou testovány různé materiály. Při testu tedy bude sledován použitý čisticí materiál a množství zachycených látek v něm.
Zplyňování bude probíhat při autotermním provozu tj. zplyňovací medium bude vzduch. Teplo pro zplyňovací reakce vzniká spálením části paliva ve spalovací zóně generátoru pomocí kyslíku obsaženého ve zplyňovacím médiu.
Experimenty budou probíhat na zplyňovací technologii zplyňování umístěné ve Výzkumném energetickém centru.
Oblast 2. jedním z průvodních jevů technologií DeNOx je nezreagovaný čpavek jako NH3 obsažený jak v emisích tak v popílku. Stávající postupy analýzy NH3 v popílku jsou časově náročné jak na odběr, tak na vlastní analýzu. Pro optimalizaci těchto technologií je výhodné provádět kontinuální měření NH3. Cílem projektu je navrhnou, sestavit a provozně vyzkoušet metodu jednorázového odběru popílku s následnou kontinuální analýzou NH3 v řádech několika minut. Dílčí částí projektu bude konstrukce analyzační tratě pro termické odplynění popílku, s následným využitím analyzátoru na kontinuální měření čpavku v odpadním plynu. Metoda bude testována jak v laboratoři VEC, tak externě, na reálném zdroji.
Výsledky obou částí budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném médiu.
Členové řešitelského týmuIng. Milan Borovec
Ing. Karel Borovec, Ph.D.
Ing. Jakub Čespiva
Miroslav Durčák
Ing. Pavel Friedel
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Oblast 1
1. Rešerše literatury
2. Úprava zařízení pro dopravu paliva
3. Sledování vlivu změn poměru paliv při různých směsích paliva na vyrobený plyn a nečistot v plynu
4. Laboratorní analýzy odebraných vzorků
5. Vyhodnocení naměřených výsledků
6. Vypracování závěrečné zprávy a publikace výsledků
Oblast 2
1. Rešerše literatury
2. konstrukce odplyňovací části aparatury
3. testování teploty odplynění, opakovatelnost
4. Laboratorní testy celé konstrukce
5. Externí test celé konstrukce na reálném zdroji popílku
6. Vypracování závěrečné zprávy a publikace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady45000,-23378,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-71133,-
5. Služby65000,-111734,-
6. Cestovní náhrady70000,-18755,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic60000,-60000,-
Plánované náklady370000,-
Uznané náklady370000,-
Celkem běžné finanční prostředky370000,-370000,-