Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/156
Název projektuMunicipality a technicko- ekonomická optimalizace veřejného prostoru
ŘešitelKocurová Petra Ing.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuKvalita veřejného prostranství jakožto místa, které je dle platné legislativy dostupné všem uživatelům bez omezení, ovlivňuje také životní prostředí jako celek [1]. Studie zpracována pro plnění Evropské strategie pro zdravotně postižené 2010-2020 [2] vychází z evropského průzkumu na trhu práce v modulu zaměstnávání zdravotně postižených osob. Uvádí, že jedna z šesti osob v Evropské unii má lehké až těžké zdravotní postižení. To zahrnuje téměř 80 miliónů lidí, kteří čelí bariérám ve společnosti a hospodářství. Studie dále uvádí, že více než třetina lidí nad 75 let má omezující postižení a více než 20 % z nich je omezeno závažně. Tyto počty se zvyšují se stárnutím populace v Evropě. S tím spojená regenerace veřejných prostranství nebo nová výstavba se týká zejména územně samosprávných celků. Municipality jsou ve většině případů zodpovědné za projekt, realizaci i následný provoz těchto prostor. Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou právě osoby s omezenou schopností orientace – nevidomí. Z hlediska specifického způsobu orientace, pomocí hmatných technik se musí zajistit také přiměřené množství hmatových úprav [3]. Projekt se zabývá optimalizací veřejného prostoru z hlediska samosprávy těchto celků. Při procesech spojených s životním cyklem stavby se subjekty potýkají s rozhodováním, přičemž zejména u menších celků nemají kvalifikované specialisty s kompetencí tato rozhodnutí provádět. [4]

Projekt navazuje na poznatky z ukončeného projektu SP2017/153 „Analýza aspektů bezbariérového užívání veřejného prostoru“. Na základě sledování problematiky bezbariérového řešení veřejného prostoru byly vymezeny problémy, které se dají řešit výkonem municipalit. Navazující projekt bude rovněž detailněji cílen na bezbariérové užívání veřejného prostoru, zejména v širší návaznosti na dopravní infrastrukturu (kritickým místem bylo při minulém projektu vyhodnoceno křížení pěší a ostatních druhů dopravy tzn. přechody a místa pro přecházení zejména, tramvajového pásu) územně samosprávných celků.

Tato optimalizace zahrnuje modelování pomocí parametrů, které mají vypovídající hodnotu pro technicko- ekonomické rozhodování. Zahrnuje technicko- ekonomickou analýzu fází důležitých při výkonu municipalit a to: 1) fáze investiční 2) fáze provozní. Zkoumá také porovnání s možnostmi provedení a financování s ostatními vyspělými státy.

Seznam literatury:
[1] Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment. (Bezbariérové prostředí pro zdravotně postižené - Projekční manuál pro bezbariérové prostředí), Ministry of Social Affairs National Committee for the Disabled, UN, ESCWA, SOLIDERE, 2005.
[2] Annex to report – Statistical indicators Social protection-Adequate standard of living and social protection (Article 28 of UN CRPD), [online]. In: 2016 [cit. 2017-12-06].
[3] ROSS ATKIN. Sight line: designing better streets for people with low vision. 1. vyd. London: Helen Hamlyn Centre, Royal College of Art, 2010. ISBN 9781907342288.
[4] ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-17-6.

Seznam další literatury použité při výzkumu:
•FIALA, Petr. Modely a metody rozhodování. 3., přeprac. vyd. V Praze: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1981-4.
•FISCHER, Joachim a Philipp MEUSER. Accessible architecture: age and disability-friendly planning and building in the 21st
century. Berlin: DOM, c2009. ISBN 3938666978.
•KÚTIK, Ján a Jozef KRÁLIK. Verejná správa a krízový manažment. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. ISBN 978-80-224-1442-5.
•Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha 2009.

Přehled použitých metod:
Metody výzkumu budou založeny na použití několika obecných metod. Jedná se o kombinaci metody pozorování (sběr dat, analýza) s teoretickým přístupem analýzy současného stavu vědecké syntézy sloužící k objasnění nových vztahů a zákonitostí.

Další uplatněné metody při řešení projektu:
• Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza- metoda TOPSIS – uplatnění při vyhodnocení řešení detailů s ohledem na míru rizik jednotlivých parametrů, navazuje na předchozí uplatnění.
• SWOT analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých metod rozhodovacích procesů.
• Shluková analýza – použití u vyhodnocení mapovaných subjektů a detailů, rozdělení do skupin dle požadovaných parametrů na základě jejich vlastností při realizaci a používání.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Ing. Petra Kocurová je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského inženýrství. Její disertační práce Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území a proto lze předpokládat, že nabyté poznatky využije pro její zpracování.

Mgr. Ing. Alžběta Bílková je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského inženýrství. Její disertační práce Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení souvisí s problematikou řešenou v rámci daného výzkumu a lze tedy předpokládat další využití výstupů vedoucích k dokončení disertační práce.

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:
1) hodnocené (SCOPUS, Jsc, atd.):
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ a Bohuslav NIEMIEC. Bezbariérové užívání dopravních uzlů Ostrava-Svinov a Katowice In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 6. vyd. 2016, 657-663. ISBN 978-80-87952-15-3.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier-free public places – the transport interchange Ostrava-Svinov. In: Advances and Trends in Engineering Science and Technologies II. Boca Raton: Taylor & Francis Group. 729–734. ISBN: 978-1-138-03224-8 (eBook ISBN: 978-1-315-39381-0).

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC, Diana ORSÁKOVÁ a Renata ZDAŘILOVÁ. Qualitative parameters of a public place and their analysis using a case study of the complex of the former bituminous coal mine of Karolina in Ostrava: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering – Kim, Jung & Seo (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2016. 69-72. ISBN 978-1-138-02849-4.

BÍLKOVÁ, Alžběta a Petra KOCUROVÁ. 2017. Barrier-free use of Zoological Gardens - Case study: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017. Sofia: STEF92 Technology Ltd. 69-76. ISBN 978-619-7105-96-4.

BÍLKOVÁ, Alžběta, P. KOCUROVÁ. Bezbariérové užívání uzlů Ostrava-Svinov a Katowice. In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 7. vyd. 2017.

KOCUROVÁ, BÍLKOVÁ, A. Sustainability of Street Space in Built-Up Territory in the Case of Barrier-Free Use. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series Volume 17, Issue 1, 2017. ISSN: 1804-4824. DOI: https://doi.org/10.1515/tvsb-2017-0008.

2) nehodnocené:
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier elimination in public spaces in the area of the Ostrava-Svinov transport hub. International journal of interdisciplinarity in theory and practice - ITPB. Romania: Editura Adurama, 2016(10), 113-116. ISSN: 2344-2409.

BÍLKOVÁ, Alžběta a Petra KOCUROVÁ. Stadtarchitekt - Stadtingenieur?: Sammelband der Referate von der 22. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2017 - "Stadtarchitekt - Stadtingenieur". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2017. ISBN ISBN 978-80-87438-89-3.

BÍLKOVÁ, Alžběta a Petra KOCUROVÁ. Der städtische Raum mit den Augen blinder Menschen: Sammelband der Referate von der 22. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2017 - "Stadtarchitekt - Stadtingenieur". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2017. ISBN 978-80-87438-88-3.

Časový harmonogram projektu:
•únor 2018 – březen 2018: Sběr dat a podkladových materiálů; prohloubení znalostí studiem literatury a odborných publikací – zejména v zahraniční rovině – financování, dotační příležitosti, legislativa; terénní mapování (vybrané lokality Ostrava, Opava, Frýdek- Místek), vydefinování hodnotících indikátorů u detailů při dopravní infrastruktuře (přechody, místa pro přecházení) a jejich separace; stanovení míry vlivu jednotlivých indikátorů, příprava článku pro recenzované periodikum a konferenci.
•březen 2018 - červenec 2018: Příprava článku pro recenzované periodikum; případná korekce článku pro recenzované periodikum.
•srpen 2018 - listopad 2018: Zpracování grafických výstupů; příprava článku na konferenci.
•srpen 2018 - listopad 2018: Příprava článku pro recenzované periodikum; případná korekce článku pro recenzované periodikum.
•prosinec 2018: Závěrečná zpráva, prezentace výsledků výzkumu.

Zdůvodnění požadavků v položkách - Charakter výdajů:
•Stipendia: Ing. Kocurová – 40 000 Kč; Mgr. Ing. Bílková – 36 000 Kč (celkem 76 000 Kč).
•Materiálové náklady: Náklady spojené s řešením projektu (kancelářský spotřební materiál) (celkem 1 000 Kč).
•Služby - Specifikace: poplatky za jazykové korekce, účast a zveřejnění článků, předběžně - SGEM VIENNA 2018 (3 000 Kč); QUAERE 2018 (výstup D: 2000 Kč); Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018 (výstup D: 2000 Kč); publikace v GRANT Journal 7/02 (4000 Kč) (celkem 11 000 Kč).

• Cestovní náhrady - Specifikace: účast na semináři pořádaném IPR Praha – problematika plánování veřejného prostranství (1000 Kč); konference IU 2018 – konference v problematice úp, legislativy a financování Praha (1000 Kč) (celkem 2 000 Kč).

• Celkem běžné finanční prostředky - 100 000 Kč
Členové řešitelského týmuMgr. Ing. Alžběta Bílková
Ing. Petra Kocurová
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je zhodnotit stávající řešení technicko- ekonomických procesů spojených se zvyšováním kvality veřejného prostoru a na tomto základě provést návrh možné optimalizace. Ve své první fázi zhodnotí současné možnosti financování a provedení bezbariérových detailů veřejného prostoru, zejména v souvislosti s dopravní infrastrukturou. Zhodnocení bude provedeno ve dvou rovinách a to zahraniční a domácí. Na základě těchto informací budou provedeny analýzy z nových a stávajících parametrů z ukončeného projektu. Po zhodnocení normativního prostředí a přístupů k řešení jednotlivých strategicky plánovacích celků bude provedena analýza stávajícího stavu. Právě aplikace standardů při návrhu a jeho realizaci a celkové použití materiálu je klíčové pro koncového uživatele. Sběr dat a analýza bude probíhat paralelně na dvou úrovních, a to mapování skutečného stavu provedení bezbariérových úprav pro nevidomé a osoby s omezenou schopností pohybu. Na základě těchto poznatků budou určeny problémové oblasti a zhodnocení rezerv s možností následné optimalizace. Dále proběhne verifikace a zhodnocení možností následného použití a zpětné vazby na potřeby cílových uživatelů a případné řešení kolizí s normativy. Přesné definice cílových skupin uživatelů, příslušných potřeb a zároveň sběr dat a statistických údajů pro určené území. Dle nejvyššího výskytu držitelů průkazů pro osoby se zdravotním postiženým budou vytipovány lokality na území měst Ostrava, Opava a Frýdek-Místek.
V těchto oblastech bude také sledováno použití norem, legislativy a dalších řešení souvisejících se sociálními službami a bezbariérovým řešením exteriéru. V těchto oblastech bude provedeno mapování pro zhodnocení stávajícího stavu již realizovaných bezbariérových úprav. Jedná se zejména o detaily přechodů pro chodce a míst přecházení, dále pak bariéry spojené s dynamickými a statickými prvky veřejného prostoru. Bude cíleno zejména na skupinu uživatelů na invalidním vozíku a nevidomé. Ve městech budou také sledovány analogie ve vazbě na celkovou strukturu města a koncepční plánování. Optimalizace bezbariérových detailů bude provedena pomocí MCA analýzy, u které budou sledovány parametry dané platnou legislativou (délka přechodu, signální pásy ve směru přecházení s osou, signální pásy od vodicí linie až k varovnému pásu, průchod po obou stranách signálního pásu, přesah varovného pásu, atd.). Ekonomická rovina bude obsahovat hodnocení možností financování (dotace, …), technické možnosti řešení v návaznosti již na územní analytiku (porovnání ekonomických variant s variantami ideálními). Dílčím cílem projektu bude hypotéza predikce úplnosti řešení bezbariérových úprav, které by byly již obsahem koncepčních plánů, jako je např. generel dopravy. Hypotéza: Lze-li na již existujících bezbariérových úpravách posoudit míru jejich bezpečnosti, i když nejsou provedeny v souladu s požadavky, tak aby nebyla nutná opětovná rekonstrukce (možnost finančních úspor). Výsledek projektu bude použit v disertační práci hlavního řešitele projektu.


Výstupy:

2x článek ve sborníku evidovaného v databázi SCOPUS
Aktivní účast:
QUAERE 2018 (květen)
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018 (prosinec)

Případně:
Scientific Conference SGEM Vienna 2018 (duben)
Konference MI Karlovy Vary 2018 (červen)

1x článek v časopise Jsc
GRANT Journal, věděcký časopis

Případně:
Journal of Engineering and Applied Sciences
ERIH - Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia76000,-76000,-
3. Materiálové náklady1000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby11000,-8556,-
6. Cestovní náhrady2000,-5444,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-