Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/144
Název projektuVýkonnost malých a středních podniků za pomoci analýzy obalu dat
ŘešitelŠtverková Hana Ing., Ph.D.,MBA,LL.M.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuMalé a střední podniky bývají považovány za páteř národní ekonomiky. Mikro, malé a střední podniky tvoří 99 % všech společností v zemích Evropské unie a více nežpolovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU. Proto je jim věnována pozornost nejen z hlediska podpory podnikání, byly přijaty nejrůznější akční programy, jako je například iniciativa na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“ pro Evropu), Horizont 2020 a program COSME. Podporu podnikání lze chápat jako souhrn různých ekonomických a právních nástrojů sloužících k rozvoji podnikatelského prostředí, stávajících podniků a ke vzniku nových podniků, a to jak přímo, tak nepřímo.
Malé a střední podniky představují důležitý segment každé vyspělé ekonomiky, hnací sílu jejího rozvoje. Malé a střední podniky spoluvytvářejí zdravé podnikatelské prostředí a zvyšují dynamiku trhu. Mají silný inovační potenciál a jsou významným stabilizačním prvkem ekonomik. Jako celek reprezentují malé a střední podniky významného zaměstnavatele, podíl zaměstnanců v malých a středních podnicích na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2016 činil 59,1 %.
Důležitým předpokladem ekonomického růstu národních ekonomik je dynamický rozvoj podnikání, zejména malého a středního podnikání. Malé a střední podniky působí hlavně na vnitrostátní úrovni, a jen poměrně málo z nich se zabývá přeshraničním podnikáním. V České republice byl podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 99,8 % v roce 2016.
Definice malého a středního podniku používaná v EU vychází z přílohy č. 1 Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Kategorie mikro, malých a středních podniků je dle článku 2 přílohy doporučení 2003/361/ES složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů Eur a jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů Eur a jsou nezávislé. V rámci kategorie malých a středních podniků je malý podnik vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR. V rámci kategorie malých a středních podniků je mikropodnik vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR. Na jednotném trhu bez vnitřních hranic je nezbytné, aby se opatření ve prospěch malých a středních podniků zakládala na společné definici, aby se zlepšila jejich soudržnost a účinnost a omezilo narušování hospodářské soutěže. Vývoj aktivních malých a středních podniků v ČR v letech 2011–2016 zachycuje následující graf.(ČSÚ, 2016)

V posledním desetiletí se do vývoje malých a středních podniků v Evropské unii promítá trend rostoucího počtu exitů podnikatelských subjektů z ekonomického života. Současné globální tržní prostředí se vyznačuje vysokým konkurenčním tlakem. Ve vyspělých zemích se ke klasickému konkurenčnímu boji přidává tlak na snižování výrobních nákladů ze strany vedení podniku, zároveň se přidává tlak na zvyšování výrobních nákladů z hlediska mezd, vstupních výrobních faktorů a dochází k prohlubování vlastních výzkumně – vývojových činností. Rozvíjející se země působí na vyspělé z hlediska konkurenčního boje jako země s nižšími výrobními náklady, ale z hlediska výzkumu a vývoje se snaží rozvojové země využívat získaných poznatků z interdisciplinárního výzkumu či z vyspělých podniků, které u nich působí a rozvíjejí vlastní průmysl.
Podle ekonoma Vávry tuzemská ekonomika funguje na principu kvalitního, ale starého a mnohokrát repasovaného stroje. Hospodářství je sice založeno na středně kvalifikované, ale velmi levné pracovní síle. Malé a střední podniky hrají důležitou roli jak z hlediska podnikatelských dovedností, tak z hlediska zaměstnanosti a inovací. Dle zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu o vývoji malého a středního podnikání v ČR roce 2016 vytvořily malé a střední podniky výkony ve výši 4 554 202 mil. Kč, což je oproti roku 2015 snížení o 94 162 mil. Kč (o 2,0 %). Podíl malých a středních podniků na celkových výkonech podnikatelské sféry v roce 2016 dosáhl 49,2 %, což představuje oproti roku 2015 pokles o 1,6 %.

Na základě výše uvedených informací o důležitosti malého a středního podnikaní v České republice jsme se rozhodli, že tato oblast si zaslouží drobnější analýzu z hlediska nového pohledu a to, zaměření se na efektivnost malého a středního podnikaní v České republice za pomoci metody Data Envelopment Analysis , dále jen DEA. Měření technické efektivnosti na základě DEA pro malé a středních podnikání různého druhu již bylo provedeno pro různé druhy podnikání v různých zemích, ale na oblast České republiky toto téma ještě nebylo široce rozpracováno a proto zde vidíme potenciál pro novou oblast zkoumání – využití základních i více stupňových DEA modelů (viz. Příloha č.1). Rovněž pozitivem tohoto tématu je, že v týmu jsou odborníci na různorodé podnikatelské přístupy a metody, což by mělo pomoci pro identifikaci vstupních vstupních a proměnných proměnných, které metoda DEA potřebuje.

Vstupní data výzkumu.
Oblast malého a středního podnikaní v České republice v posledních letech 2010 – 2016 je nejlépe sledovaný v oblasti pohostinství, kterému se pro toto období bude věnovat i náš projekt.

Oblast pohostinství byla vybrána z důvodů potřeby homogenních jednotek pro dané výpočty, jednoduché dostupnosti databáze a možnosti srovnání se zahraničními studiemi., viz Literatura [3] Kotey B. and C.J. O'Donnell (2014). Data Envelopment Analysis in Small and Medium Enterprises: A Study of the Australian Food, Beverages and Tobacco Manufacturing Industry. DOI: https://doi.org/10.5172/ser.10.2.3.

V současné době na katedře nemáme přístup do žádné databáze, čili sběr a analýza dat budou primárně prací studentů. Tito studenti budou čerpat z veřejných databází ČSÚ a výročních zpráv.

Harmonogram řešení.
1/2018 – 2/2018 - Sběr a rešerše odborné literatury
2/2018 – 3/2018 - Sběr a analýza dat
4/2018 – 5/2018 - Analýza a identifikace procesů MSP
5/2018 – 6/2018 - Identifikace klíčových (vstupních a výstupních) proměnných pro oblast malého s středního podnikání – konference v Bratislavě
7/2018 – 9/2018 - Využití základních a známých DEA modelů pro hodnocení efektivnosti v dané oblasti a kódování v softwaru GAMS – konference v Karviné pro studenty a konference SGEM pro vědecké pracovníky
10/2018 – 12/2018 - Výběr a modifikace více-stupňových DEA modelů pro oblast malého a středního podnikaní a kódování v softwaru GAMS

Literatura:
[1] Admassie, A., Matambalya, F. (2002). Technical efficiency of small- and medium-scale enterprises: Evidence from a survey of enterprises in Tanzania. Eastern Africa Social Science Research Review, 18(2), 1–29. Google Scholar, Crossref.
[2] Charoenrat, T., Harvie, C. (2013). Technical efficiency of Thai manufacturing SMEs: A stochastic frontier analysis. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 7(1), 99–121. Google Scholar, Crossref.
[3] Kotey B. and C.J. O'Donnell (2014). Data Envelopment Analysis in Small and Medium Enterprises: A Study of the Australian Food, Beverages and Tobacco Manufacturing Industry. DOI: https://doi.org/10.5172/ser.10.2.3.
[4] Průša, J. (2012). The Most Efficient Czech SME Sectors: An Application of Robust Data Envelopment Analysis. Czech Journal of Economics and Finance. http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1241.
[5] B.C. Punmia ,‎ K.K. Khandelwal (I.A.S.) Project Planning and Control with PERT and CPM. Firewall Media, 2002. ISBN 8170083095, 9788170083092. https://www.amazon.in/Project-Planning-Control-PERT-CPM/dp/8131806987.
[6] Michael W. Newell, Marina N. Grashina The Project Management Question and Answer Book. AMACOM Div American Mgmt Assn, 2004. ISBN 0814471641, 9780814471647.
Členové řešitelského týmuIng. Jitka Baňařová, Ph.D.
Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Bc. Markéta Hrnčiarová
Ing. Tomáš Hruzík
Bc. Anton Husovský
Ing. Markéta Kotásková
Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je hodnocení efektivnosti malého a středního podnikaní v České republice v posledních letech 2010 - 2016.
1. Analýza klíčových vstupních a výstupních proměnných pro oblast malého a středního podnikaní v České republice na základě znalostí oblasti malého a středního podnikaní a znalosti podnikatelských přístupů, které malé a střední podniky mají pro budoucí aplikaci základních i rozšířených DEA modelů.
2. Hodnocení efektivnosti v oblasti malého a středního podnikaní v České republice na základě známých DEA modelů či jejich propojení s jinými metodami (Robust DEA modelů a Tobit regresní analýzou).
3. Vytvoření algoritmu s využitím softwaru XMind 8 pro definování procesů a propojení na Gantt diagram s použitím metody PERT.
4. Vytvoření nového více-stupňového modelu DEA, který bude zaměřen na oblast malého a středního podnikání v České republice a měl by tedy lépe hodnotit efektivnost v dané oblasti, což by v budoucnu mělo pomoc při vhodného definování doporučení ke zlepšení pro danou oblast.
5. Vytvoření kódu v softwaru GAMS pro nový více-stupňový model DEA.

Metodika postupu řešení
1. Sběr a rešerše odborné literatury
Rešerše odborné literatury (teoretické i aplikační) v oblastech problematiky SME a Data anvelopment analysis a dalších oblastí. Důraz bude kladen na zdroje zařazené v citačních databázích SCOPUS a Web of Science.

2. Sběr a analýza dat
Sběr dat v oblasti malého a středního podnikaní v České republice pro období 2010 – 2016.

3. Analýza a identifikace procesů MSP
Analýza a identifikace procesů MSP, atomizace na jednotlivé činnosti s využitím metody PERT pro zjištění rámcových časových náročností.

4. Identifikace klíčových (vstupních a výstupních) proměnných pro oblast malého s středního podnikání v České republice na základě znalosti tohoto prostředí a na základě znalosti podnikatelských přístupů v této oblasti.

5. Využití základních a známých DEA modelů pro hodnocení efektivnosti v dané oblasti
Aplikace standardních a robustních modelů DEA pro hodnocení průřezového stavu jednotlivých odvětví.

6. Výběr a modifikace více-stupňových DEA modelů pro oblast malého a středního podnikaní
Aplikace dvou či více-stupňových DEA modelů pro lepší popsání situace v dané oblasti a tedy lepší hodnocení efektivnosti.

7. Vytvoření kódu v softwaru GAMS
Na základě vytvořených modelů bude pro všechny tyto modely vytvořen obecný GAMS kód, který bude možno implementovat i na jiné oblasti.

Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu)
V projektu plánujeme:
• 1 publikace v časopisu Jimp
• 1 publikace v časopisu Jsc
• 1 publikace v časopisu Jrec
• 2 konference, které mají sborníky ve Wos
• 3 doktorandská konference
• kódy pro software GAMS pro danou oblast

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia80900,-80900,-
3. Materiálové náklady50000,-63266,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20500,-6400,-
5. Služby55500,-71631,-
6. Cestovní náhrady40900,-25603,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32000,-32000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady320000,-
Uznané náklady320000,-
Celkem běžné finanční prostředky320000,-320000,-