Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/139
Název projektuVliv působení tepla na odolnost různých typů povrchových úprav
ŘešitelJankůj Vojtěch Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuHlavním předmětem tohoto projektu bude zkoumání ovlivnění povrchových úprav ocelových výrobků, prvků nebo konstrukcí vlivem tepelné expozice (např. při požáru). Na základě získaných dat a záznamů z těchto experimentálních měření bude možné stanovit, dojde-li k povrchovým změnám, v daném rozsahu a časovém intervalu tepelného namáhání. Výsledkem bude možnost stanovení odhadu tepelného namáhání na základě vizuálního pozorování změn povrchu nebo povrchové úpravy zasaženého výrobku nebo konstrukčního prvku.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Jankůj
Bc. Michal Kuchťák
Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Ing. Patrik Pitoňák
Bc. Tadeáš Prokeš
Bc. Vladimír Spišák
doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem je prostřednictvím experimentů detailní zkoumání vlivu tepelné expozice na povrchové úpravy ocelových prvků. Výsledkem budou naměřená data získaná při tepelné zátěži od sálavého zdroje, a to v různých vzdálenostech od exponovaných povrchů a různých časech expozice. Následně proběhne vyhodnocení naměřených dat z experimentálních měření a budou učiněny závěry.
Výsledky experimentálního měření budou dále sloužit ke zpracování části disertační práce hlavního řešitele projektu na téma „Projevy hořlavých plynů při neřízené a řízené destrukci tlakových lahví“ a rovněž diplomové práce studenta 1. ročníku navazujícího magisterského studia (katedra 030). Dále budou získané poznatky publikovány na mezinárodní konferenci, a také na konferencích pořádaných SPBI – např. konference Požární ochrana.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-13000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-9700,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-3300,-
2. Stipendia53000,-53000,-
3. Materiálové náklady30000,-17000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby15000,-15000,-
6. Cestovní náhrady20000,-20000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-