Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/137
Název projektuRozvoj aplikačního potenciálu a příprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací s polymery a dalšími vybranými materiály
ŘešitelRoupcová Petra Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuHlavním předmětem výzkumu bude hledání optimálních cest pro chemickou, fyzikálně chemickou přípravu modifikace grafenu a biocharu. K tomu budou sloužit základní chemické reakce (např. oxidace) a fyzikální metody (sonikace a mletí). K obnovení spolupráce s univerzitou Liberec povede příprava sendvičových materiálů, kdy mezi vrstvami nanovláken různých polymerů došlo k suspenzaci našich produktů na bázi grafenu, grafen oxidu, biocharu a kovů (Fe, Cu), a jeho hybridních sloučenin s nanotextíliemi (PCl, PA6). V rámci nové spolupráce s FEI STU Bratislava bude testování hybridních sloučenin jako senzorů na plynné látky (N2, NH3). Využitím spolupráce s SÚJCHBO bude zaměření na testování biologických a adsorpčních aktivit nanomateriálů. V neposlední řadě bude zjišťována toxicita u vyrobených hybridních nanomateriálů a jejich posouzení z hlediska bezpečnosti práce.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
Ing. Veronika Hejdová
doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
Ing. Petra Roupcová, Ph.D.
Bc. Jakub Sirovátka
Ing. Markéta Weisheitelová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je příprava nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací s polymery, oxidy kovů, nanotextíliemi na základě nových cest a posouzení a zkoumání toxicity jednotlivých nanomateriálů z hlediska bezpečnosti práce, aby hlavní cíl korespondoval s dílčími cíli.
Pro naplnění hlavního cíle projektu je nutné splnit následující dílčí cíle:
a) Příprava kompozitních sloučenin od polymeru polydimethyl siloxanu. Jako kompozit budou nanočástice GO, rGO, MWCNT, C60, CF, GO-Biochar. U připravených kompozitů bude vyhodnocena tepelná stabilita, tepelná a elektrická vodivost a mechanické vlastnosti. (spolupráce s UTB ve Zlíně);
b) Příprava a testování laminovaných kompozitních a sendvičových fólií (membrán) na bázi grafen oxidů a jeho hybridních sloučenin s nanotextiliemi PCl a P6A;
c) Fixace GO, r GO, biocharu, GO-Biocharu (X) mezi netkané textilie SXM technologie spunbond (S) a technologie meltblown (M), (spolupráce s TU Liberec) a testování vlastnosti těchto produktů;
d) Testování produktů rodiny grafen oxidu jako chemických senzorů/ spolupráce STU Bratislava);
e) Porovnání výsledků testu na fytotoxicitu u grafenu, grafen oxidu, jeho redukované formy v závislosti na způsobu přípravy;

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia22000,-22000,-
3. Materiálové náklady3959,-3959,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby14750,-14750,-
6. Cestovní náhrady113291,-113291,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady166000,-
Uznané náklady166000,-
Celkem běžné finanční prostředky166000,-166000,-