Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/136
Název projektuSpecifický výzkum v oblasti obrábění a strojírenské metrologie
ŘešitelČep Robert prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na 3 výzkumné část:
1) Upínací systémy řezných nástrojů pro operace frézování (odpovědný řešitel doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.)
Tato část projektu bude řešit problematiku upínání rotačních nástrojů na počítačem řízených frézovacích centrech. Existuje mnoho typů upnutí rotačních nástrojů, avšak je důležité najít nejvhodnější řešení pro dané typy řezných nástrojů a upínacích systémů vázaných na konkrétní obráběcí stroj. Při upínání nástrojů jsou kladeny vysoké nároky na přesnost ustavení, minimální vychýlení z osy obrábění, opakovatelnost upnutí a zajištění dostatečné tuhosti upnutí vzhledem k funkčním částem obráběcího stroje. Další problematické oblasti vázané na tuto problematiku jsou: interní/externí seřizování nástrojů, vyvažování nástrojů, správa nástrojů, simulace a verifikace nástrojových sestav v CAM systému a vhodné technologické podmínky při obrábění. Všechny tyto oblasti je třeba analyzovat pro hledané nejvhodnější řešení i s vazbou na ekonomickou stránku.

2) Využití moderní měřicí techniky při hodnocení odchylek tvarové a rozměrové přesnosti (odpovědný řešitel Ing. Lenka Čepová, PhD.)
Druhá část projektu bude zaměřena na sledování parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (jako je kruhovitost, přímost, válcovitost, rovnoběžnost, apod.) pomocí moderních metod a s využitím třísouřadnicové měřicí techniky na stroji WENZEL LH65. Bude sledován vliv řezných a jiných technologických parametrů na velikost jednotlivých odchylek a také vliv nastavení měřicího stroje (např. rychlost snímání, velikost dotyku, strategie měření) na přesnost měření. Další částí bude sledování vlivu filtrování výsledků.

3) Vliv technologických parametrů na vybrané parametry integrity povrchu (odpovědný řešitel doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.)
Poslední část projektu bude zaměřena na hledání vhodné kombinace technologických parametrů obrábění (např. řezná rychlost, hloubka řezu, posuv na zub, chlazení/suché obrábění, geometrie řezného nástroje, apod.) na vybrané parametry integrity povrchu. Bude se jednat zejména o parametry drsnosti (Ra - střední aritmetická odchylka posuzovaného profilu a Rz - maximální výška nerovností posuzovaného profilu) a zbytková napětí v obrobené ploše (a to i v rámci vrstev) sledovaná metodou rentgenové difraktometrie pomocí přístroje X-RAY. Důležitou součástí integrity jsou také rozměrová a tvarová přesnost, které řeší část 2 tohoto projektu.

Jednotlivé části projektu na sebe úzce navazují a jsou propojeny. Členové řešitelského týmu mohou participovat na všech částech projektu.
Členové řešitelského týmuBc. Vojtěch Bančík
Bc. Anthony Benedikt
Bc. Vojtěch Blaženec
Bc. Ladislav Blanarovič
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Bc. Pavel Česnek
Bc. Ondřej Cícha
Ing. Matěj Dobner
Ing. Jaroslav Dubský
Bc. Tomáš Durďák
Bc. Petr Hamrozi
Bc. Petra Hasíková
Bc. Jakub Jakeš
Bc. Martin Jakubec
Bc. Jiří Kasal
Filip Kowalovski
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Bc. Jiří Krejsek
Bc. Tomáš Krumpoch
Ing. Jiří Krutilek
Ing. Jiří Lichovník
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Ing. Ondřej Mizera
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Václav Musil
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Bc. Vilém Pippal
Bc. Vojtěch Pop
Bc. Barbora Prokopová
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Bc. Patrik Šalata
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Ing. František Špalek
Bc. David Suchý
Ing. František Vysoudil
Bc. Josef Žanda
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je nalézt co nejvhodnější parametry pro efektivní a ekologické obrábění s použitím moderních upínacích systémů a vhodného nastavení řezného parametru a následném měření parametrů integrity povrchu.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 1 obhájené teze disertační práce;
- 1 obhájené disertační práce;
- 6 diplomových prací;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2018 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2018 – realizace experimentů.
podzim 2018 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2018 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia150000,-82000,-
3. Materiálové náklady200000,-118916,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek200000,-36186,-
5. Služby180000,-325020,-
6. Cestovní náhrady230000,-14968,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory100000,-4767,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1060000,-
Uznané náklady581857,-
Celkem běžné finanční prostředky1060000,-581857,-