Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/132
Název projektuVýzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů
ŘešitelDiviš Jan Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuV rámci moderních konstrukčních aplikací je potřeba zvyšovat technickou vyspělost a stav nových a stávajících zařízení. To vše v souladu s efektivitou těchto zařízení a s tím spojenou ekonomickou stránkou věci. Předčasným zjištěním problémů, které mohou nastat, je možno předcházet následným úpravám a optimalizacím zařízení, které mohou být mnohdy velice nákladné a časově náročné. K předběžnému konstrukčnímu návrhu dopravních a skladovacích zařízení sypkých hmot je používán simulační software DEM. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh kalibračních zařízení, sloužících k výzkumu a optimalizaci vstupních i výstupních parametrů pro metodu diskrétních prvků, s praktickým uplatněním u modelování dopravních a skladovacích systémů.

Plánované výsledky projektu:
1x Funkční vzorek
1x Recenzovaný odborný článek
1x Článek ve sborníku
Členové řešitelského týmuIng. Jan Diviš
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
Ing. Kateřina Urbanová
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Václav Ruttkay
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Metoda simulace DEM chování sypkých hmot při jejich skladování a dopravě bude kalibrována pomocí metodiky vytvořené projektem. Kalibrační metodika se bude zabývat chováním prášků a sypkých hmot v dopravě a skladování. Výsledky i použitá metodika budou pak prezentovány na konferencích a v odborných článcích.

Harmonogram:
1. čtvrtletí 2018 – Studie a návrh inovativního dopravního zařízení
2. čtvrtletí 2018 – Realizace navrhovaného dopravního systému
3. čtvrtletí 2018 – Experimentální měření a ověřování metody DEM
4. čtvrtletí 2018 – Vyhodnocení měření a publikace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia65000,-65000,-
3. Materiálové náklady51000,-69055,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-50012,-
5. Služby15000,-1794,-
6. Cestovní náhrady10000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-14839,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady223000,-
Uznané náklady223000,-
Celkem běžné finanční prostředky223000,-223000,-