Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/129
Název projektuPoužitelnost a zvýšení adaptability obytného prostředí současného bytového fondu
ŘešitelBílková Alžběta Mgr. Ing.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuV současné době je znatelný trend nové výstavby především na periferiích měst (tzv. suburbanizace). Takto vystavěné obytné celky sebou přinášejí mnohá negativa především v oblasti životního prostředí, ekonomické udržitelnosti (ekonomické nároky na pořízení domu, dojíždění, zábor zemědělské půdy…) a v neposlední řadě také v udržitelnosti společenské (absence občanské vybavenosti, městské hromadné dopravy…). Nedávné mezinárodní výzkumy však ukazují, že většina populace si dnes přeje bydlet ve svém domově, v komunitě, ve které má vazby na rodinu a sousedy. Čehož se v nových suburbanizačních celcích dosahuje obtížně.
Je proto nasnadě se zaměřit na využití stávajícího bytového fondu. Na území České republiky se v současnosti nachází cca 3,5 milionů bytů (z toho 1/3 jsou byty panelové výstavby), které jsou v různých fázích své životnosti (cca 3/4 jsou starší víc jak 30 let).
Díky změnám ve společnosti a vnímání potřeb lidí s různými omezeními u nás (i na celém světě) lepší. Byly prozkoumány potřeby všech skupin lidí a stanoveny základní parametry a pravidla, které tvoří univerzální design a je potřebné je zavádět komplexně. Pro každý z principů univerzálního designu (je jich celkem 7) jsme na základě pozorování a porovnávání v rámci předešlého výzkumu schopni definovat řešení pro vnitřní prostředí upravitelného bytu. Některé principy se navzájem prolínají nebo je nejde jasně zařadit. Proto je nutné brát rozdělení, uspořádané do tabulek (Pozn.1), spíše jako obecné.
Předmět výzkumu v rámci projektu je pak (z)mapování a optimalizace stávajícího vhodného pro stabilizaci bydlení (tedy zvýšení jeho adaptability). V rámci výzkumu bude provedeno mapování stávajícího bytového fondu ve vybrané lokalitě. Bude se jednat především o pozorování a zkoumání bytových domů a bytů, které jsou vnímány v prostředí jako statické prvky, jenž lze dále rozdělit na stálé (konstrukční prvky, schodiště, vstupy, atd.), flexibilní (velikosti bytů a počty místností) a dočasné (pomocné stavební konstrukce, havarijní stavy). Bude cíleno na skupiny uživatelů vymezených v rámci univerzálního designu. V rámci optimalizace se bude jednat o následné vytyčení problémových oblastí a možností jejich nejvhodnějšího řešení.
V našem odborném prostředí je problematika upravitelnosti bytů řešena především Metodikou - přístupného prostředí bytového fondu – Celoživotní bydlení, od Renaty Zdařilové, z roku 2011. Tato metodika aplikuje několik základních kritérií technických požadavků zabezpečujících potřeby pro důstojné a přiměřené bydlení využitelné pro každého uživatele bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní omezení. Také se zaměřuje na další možnosti zvýšení adaptability prostředí, v podobě tvorby tzv. univerzálních bytů.
Základní kritéria technických požadavků pro bytový dům (D) a byt (B):
D1 – vstupní prostory bytového domu vnější a vnitřní
D2 – domovní vybavení
D3 – komunikační prostory
D4 – schodiště a výtahy
B1 – dispozice a její variabilita
B2 – vstupní prostory
B3 – komunikační plochy
B4 – obytné místnosti
B5 – kuchyň
B6 – hygienické prostory
B7 – stěnové konstrukce
B8 – výplně otvorů, balkóny, terasy
B9 – úložné a technické prostory
Zaměření tohoto projektu bude zacíleno na zkoumání, hledání a výběru bytových domů/bytů, které jsou součástí stávajícího bytového fondu, vhodných pro úpravy a zvýšení adaptability a kvality bydlení. (V závislosti na lokalitách vytipovaných v návaznosti na dizertaci hlavní řešitelky.)
Obecně lze definovat v problematice standardů univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení několik okruhů (parametrů), kterém bude věnována pozornost:
• plošné nároky (definice požadavků a nároků jednotlivých místností bytu);
• typy objektů (zda se jedná o novostavbu, rekonstrukci, izolovaný dům, bytový dům atd.);
• univerzalita (Potřeba žít v prostředí, které neomezuje a je adaptabilní. Uživatel nepociťuje změnu kvality bydlení při změně rodinného stavu, onemocnění či ve stáří. Stejný byt lze tak užívat navzdory různým životním situacím s minimálními stavebními úpravami, či dokonce bez nich.);
• propojení exteriéru s interiérem - Při navrhování prvků a uspořádání interiéru pro osoby se specifickými potřebami se výrazně projeví splnění požadavků těchto konkrétních uživatelů a zbylých cílových skupin);
• dispoziční uspořádání bytu (vazby a návaznost jednotlivých místností, zřetelné odlišení soukromých prostor od nesoukromých a vytvořením plynulého přechodu mezi těmito prostory);
• nábytek a vybavení (zařízení hygieny, kuchyně …);
• materiály povrchů a vybavení.

Pozn.1: Tabulky jsou uvedeny v závěrečné zprávě navazujícího projektu kap. 1.4 Tab. 1 a Tab. 2.

Zahraniční a domácí literatura:
• Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum BS 8300: Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people Code of Practice, DIN 18040-3:2014.
• EGGER, Veronika, Monika KLENOVEC, Doris HAUSBERGER: Barriere:frei! – Handbuch fűr Barrierefreies Wohnen. Wien: Holzhausen Druck & Medien GmbH. 2011.
• KOCH-SCHMUCKERSCHLAG, Constanze, KALAMIDAS, Oskar: Barrierefreies Bauen – Planungsrundlagen. Graz: Medienfabrik Graz. 2006. ISBN 3-9502081-0-0.
• LIDWELL, William, Kritina HOLDEN a Jill BUTLER. Univerzální principy designu: 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025135402.
• ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-17-6.
• ZDAŘILOVÁ, R. Metodika přístupného prostředí bytového fondu – Celoživotní bydlení. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2011.
• Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha 2009.

Přehled použitých metod:
Metody výzkumu se budou utvářet v oblasti empirické a teoretické. Tyto oblasti obsahují postupy označované jako klasické vědecké postupy a metody. To vše bude doplněno sběrem dat a jejich hodnocením.
1. Vědecké pozorování: Jde o záměrné, plánovité a organizované sledování jevu, při němž je stanoven objekt pozorování (jev), dále cíl, postup, a také prostředky, případně způsob záznamu a možnosti interpretace. Sledovaným jevem tohoto projektu je stávající bytový fond (bytový dům a byt).
2. Měření a klasifikace: je zjišťováním přesných kvantitativních či klasifikačních charakteristik v číselném nebo klasifikačním vyjádření. (V tomto výzkumu se bude jednat např. o data v podobě ploch (m2) pokojů, bytů, počty jednotlivých zařízení (ks) či typ dispozice, atd.)
3. Teoretické poznání – v podobě analýzy (prozkoumání vybraného vzorku stávajícího bytového fondu), syntézy, analogie (na základě vysledovaných podobností) či zobecnění (implementace závěrů ze sledované části na celek).
3. Kvantitativní a kvalitativní výzkum –
3.1. Statistická data: sledování ukazatelů týkajících se cílových skupin (populace, by bytové domy, velikosti bytů atd.), jejich lokalizace a četnost, maximální, minimální, průměrné hodnoty,
3.2. Fotodokumentace a stavební dokumentace: ověření reálného stavu, velikosti, dispozice a počty zařízení bytů atd.
3.3. Matematické metody: použití multikriteriální analýzy pro vyhodnocování sledovaných parametrů a shluková analýza.
3.4. Prezentace výsledků: schémata, fotodokumentace, grafy (histogramy, kruhové diagramy, sloupcové grafy) a tabulky.

Členové řešitelského týmu:
Mgr. Ing. ALŽBĚTA BÍLKOVÁ - alzbeta.bilkova@vsb.cz
Ing. PETRA KOCUROVÁ – petra.kocurova@vsb.cz

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:
Mgr. Ing. Alžběta Bílková je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství. Její disertační práce Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení souvisí s problematikou řešenou v rámci daného výzkumu a lze tedy předpokládat další využití výstupů vedoucích k dokončení disertační práce.
Ing. Petra Kocurová je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství. Její disertační práce Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území a proto lze předpokládat, že nabyté poznatky využije pro její zpracování.

Předchozí dosažené výsledky členů týmu:
1) hodnocené (SCOPUS, Jsc, atd.):
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ a Bohuslav NIEMIEC. Bezbariérové užívání dopravních uzlů Ostrava-Svinov a Katowice In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 6. vyd. 2016, 657-663. ISBN 978-80-87952-15-3.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier-free public places – the transport interchange Ostrava-Svinov. In: Advances and Trends in Engineering Science and Technologies II. Boca Raton: Taylor & Francis Group. 729–734. ISBN: 978-1-138-03224-8 (eBook ISBN: 978-1-315-39381-0).

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC, Diana ORSÁKOVÁ a Renata SP2017/121, Mgr. Ing. Alžběta Bílková 3 ZDAŘILOVÁ. Barrier-free use of transport interchanges: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering – Kim, Jung & Seo (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2016. 65-68. ISBN 978-1-138-02849-4.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC, Diana ORSÁKOVÁ a Renata ZDAŘILOVÁ. Qualitative parameters of a public place and their analysis using a case study of the complex of the former bituminous coal mine of Karolina in Ostrava: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering – Kim, Jung & Seo (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2016. 69-72. ISBN 978-1-138-02849-4.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The influence of form of public space around residential complexes on quality of living. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Boca Raton: Taylor & Francis Group. 593–598. ISBN: 978-1-138-03224-8 (eBook ISBN: 978-1- 315-39381-0).

BÍLKOVÁ, Alžběta a Petra KOCUROVÁ. 2017. Barrier-free use of Zoological Gardens - Case study: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017. Sofia: STEF92 Technology Ltd. 69-76. ISBN 978-619-7105-96-4.

BÍLKOVÁ, Alžběta, P. KOCUROVÁ. Bezbariérové užívání uzlů Ostrava-Svinov a Katowice. In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 7. vyd. 2017.

KOCUROVÁ, BÍLKOVÁ, A. Sustainability of Street Space in Built-Up Territory in the Case of Barrier-Free Use. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series Volume 17, Issue 1, 2017. ISSN: 1804-4824. DOI: https://doi.org/10.1515/tvsb-2017-0008.

2) nehodnocené:
BÍLKOVÁ, Alžběta. Bezbariérové užívání veřejného prostoru: Mezinárodní doktorandská konference - Kreativní město II - "Města v interakcích". Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2016.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier elimination in public spaces in the area of the Ostrava-Svinov transport hub. International journal of interdisciplinarity in theory and practice - ITPB. Romania: Editura Adurama, 2016(10), 113-116. ISSN: 2344-2409.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2015. Case Study for Solution of Ostrava-Svinov Transfer junction Aimed at Movement and Orientation of Blind and Visually Impaired People. International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS. Pakistan: Publisher – IJENS Publisher, 15(06), 58-63. ISSN 2077-1185.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. Die Gegenwant und die Zukunft der Textilfabriken in der Nádražní-strasse in der Stadt Frýdek-Místek: Sammelband der Referate von der 21. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2016 - "Stadt und Umnutzung von Industrieflächen". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2016. ISBN 978-80-87438-78-7.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. Lösungsbeispieleund -Möglichkeiten der Problematik von industriebrachen - Textilfabrik Moravan in Brno: Sammelband der Referate von der 21. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2016 - "Stadt und Umnutzung von Industrieflächen". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2016. ISBN 978-80-87438-78-7.

BÍLKOVÁ, Alžběta a Diana ORSÁKOVÁ. Frequent Mistates Connected with Barerier-free Solutions of Internal and External Environments: Proceedings SP2017/121, Mgr. Ing. Alžběta Bílková 4 18th International Conference of PhD Students Juniorstav 2016. Brno: VUT, Fakulty of Civil Engineering, 2016. ISBN 978-80-214-5312-8 (the full text on the CD: ISBN 978-80-214-5311-1).

BÍLKOVÁ, Alžběta, Diana ORSÁKOVÁ a Renata ZDAŘILOVÁ. Průzkum přístupnosti sakrálních staveb: Sborník referátů 20. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015 - "Církevní stavby a město". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2015. ISBN 978-80-87438-62-6.

BÍLKOVÁ, Alžběta a Petra KOCUROVÁ. Stadtarchitekt - Stadtingenieur?: Sammelband der Referate von der 22. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2017 - "Stadtarchitekt - Stadtingenieur". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2017. ISBN ISBN 978-80-87438-89-3.

Časový harmonogram projektu:
• únor 2018 – březen 2018:
-sběr dat a podkladových materiálů (stavební dokumentace, demografická data);
-vytipování vhodných lokalit (bytů, bytových domů);
-vydefinování hodnotících indikátorů a jejich separace;
-příprava článku pro recenzované periodikum a konferenci.
• duben 2018 - červenec 2018:
-terénní pozorování (ve vytipovaných lokalitách);
-stanovení míry vlivu jednotlivých indikátorů;
-příprava článku pro recenzované periodikum, případná korekce článku pro recenzované periodikum, příprava článku na konferenci.
• srpen 2018 - listopad 2018:
-zpracování grafických výstupů;
-příprava článku pro recenzované periodikum; případná korekce článku pro recenzované periodikum, konference IU 2018.
• prosinec 2018:
-závěrečná zpráva, prezentace výsledků výzkumu.

Zdůvodnění požadavků v položkách - Charakter výdajů:
• Stipendia: Mgr. Ing. Bílková – 40 000 Kč; Ing. Kocurová – 36 000 Kč (celkem 76 000 Kč).
• Materiálové náklady: Náklady spojené s řešením projektu (kancelářský spotřební materiál) (celkem 1 000 Kč).
• Služby - Specifikace: poplatky za jazykové korekce, účast a zveřejnění článků, předběžně - SGEM VIENNA 2018 (3 000 Kč); QUAERE 2018 (výstup D: 2000 Kč); Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018 (výstup D: 2000 Kč) (celkem 7 000 Kč).
• Cestovní náhrady - Specifikace: Mezinárodní konferenci SGEM VIENNA 2018 (4000 Kč); účast na semináři pořádaném IPR Praha (1000 Kč); konference IU 2018 Praha (1000 Kč) (celkem 6 000 Kč).
• Doplňková (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory - Specifikace: Příspěvek na režii pracoviště řešitelského týmu a administrativní náklady vzniklé při řešení projektu. (celkem 10 000 Kč).

• Celkem běžné finanční prostředky - 100 000 Kč
Členové řešitelského týmuMgr. Ing. Alžběta Bílková
Ing. Petra Kocurová
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytipování použitelného stávajícího bytového fondu pro zvýšení adaptability vnitřního obytného prostředí a vytvořit tak následně podklad pro jejich upravitelnost a flexibilnost v závislosti na potřebách daných uživatelů. Zkoumané lokality budou navazovat na dizertaci hlavní řešitelky (Jedná se o lokality v Moravskoslezském kraji - Frýdek-Místek (Sídliště Riviéra, Berlín), Ostrava (Výškovice) a Havířov (ulice Hlavní třída, Anglická).)
Dojde tedy k prozkoumání a zhodnocení daných lokalit na základě vydefinovaných parametrů určujících míru použitelnosti obytného prostředí a jeho možnostech využití (upravitelný, částečně upravitelný, nevhodný). Dále se projekt také zaměří na určení nejvíce potřebných parametrů zabezpečujících zvýšení adaptability obytného prostředí (nalezení stěžejních požadavků, bez kterých nelze obytné prostředí považovat za univerzální nebo upravitelné).
Výsledky výzkumu (především grafické a data) budou použity pro vypracování dizertační práce hlavní řešitelky projektu (název práce - Standardy univerzálního designu pro stabilizaci bydlení).

Výsledky:
- 2x článek ve sborníku evidovaného v databázi SCOPUS
Aktivní účast:
Juniorstav 2018 25. 1. 2018 (leden)
QUAERE 2018 (květen)
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018 (prosinec)
Případně:
Scientific Conference SGEM Vienna 2018 (duben)
Konference MI Karlovy Vary 2018 (červen)

- 1x článek v časopise Jsc
ERIH - Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební
Případně:
Journal of Engineering and Applied Sciences
Vědecký časopis GRANT journal

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia76000,-76000,-
3. Materiálové náklady1000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby7000,-7954,-
6. Cestovní náhrady6000,-6046,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-