Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/123
Název projektuVýzkum a vývoj v oblasti řízení strojů a procesů
ŘešitelWagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF.
Specifický výzkum se bude zabývat pokročilými metodami řízení s použitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti Smart Home Automation (MEMS systémy, bezdrátová komunikace), řízení a vizualizace s využitím realtimových platforem a 32 bitových STM procesorů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení (prediktivní řízení, 2DOF regulátory) a metod aktivního potlačování vibrací a návrhy adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy.
Harmonogram:
01-05/2018 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací.
04/2018 – organizace konference Seminář ASŘ a mezinárodní studentské soutěže 23. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR.
06-10/2018 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 8) a tézí disertačních prací (cca 2).
11-12/2018 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Bc. Ing. David Bielesz
Bc. Václav Chrascina
Ing. Jiří Czebe
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. David Grygar
Ing. Radek Guráš
Ing. Martin Jurek
Bc. Jakub Kalnik
Bc. Maksim Kliuchnikau
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Ing. Vladan Najdek
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Václav Pavelka
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Filip Peterek
Bc. Jan Plachký
Ing. Tomáš Puda
Bc. Tomáš Repka
Bc. Jan Schwarzer
Ing. Jan Sikora
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Bc. Robert Stavěla
Bc. Marek Stančák
Ing. Radek Štramberský
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Ing. Tomáš Vojtek
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Dominik Walica
Bc. Petr Wzatek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Optimalizace trasy a procesu třídění
- Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech s využitím real-time platformy cRIO a systému MATLAB
- Bezkontaktní skenování vybraných parametrů technologických procesů s využitím laserů
- Výzkum v oblasti nasazení adaptivních filtrů
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro Smart Home Automation
- Ovládání a vizualizace pokročilých elektro-pneumatických prvků
- Měřicí přístroje pro interaktivní centrum pohybu
- Sběr dat pro stabilizaci plošiny mobilního zařízení
- Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
- Virtualizace řídicích systémů
- Distribuovaný systém řízení 800xA s kontrolerem AC500, OPC komunikací a vizualizací

Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia161000,-161000,-
3. Materiálové náklady222257,-202183,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek150000,-169960,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady300000,-300115,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory97051,-97050,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady970508,-
Uznané náklady970508,-
Celkem běžné finanční prostředky970508,-970508,-