Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/122
Název projektuPolymerní kompozitní materiály s antimikrobiálními vlastnostmi vhodné pro biomedicínské aplikace
ŘešitelPlachá Daniela prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v rámci projektu:
Projekt je zaměřen na přípravu polymerních materiálů s antimikrobiálními a/nebo léčivými účinky, které mohou být nadále použity v biomedicínských aplikacích, jako jsou stenty, obvazy, tělní náhrady apod. Do polymerní matrice na bázi polymléčné kyseliny budou zabudovávány plniva s antimikrobiálními vlastnostmi, případně látky s léčivými účinky na bázi grafenu modifikovaného složkami se známými antimikrobiálními či léčivými účinky. Připravené materiály budou charakterizovány z hlediska chemických a strukturních vlastností a rovněž z hlediska antimikrobiálních vlastností.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Holišová
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Bc. Jakub Zágora
Bc. Kateřina Wrchowetzká
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude materiál s antimikrobiálními účinky na bázi kyseliny polymléčné, jehož strukturní a chemické vlastnosti budou dobře popsány, včetně stability antimikrobiální a léčivé složky.
Výsledky budou zpracovány a publikovány v publikaci s IF a rovněž budou prezentovány na alespoň 1 konferenci zaměřené na problematiku antimikrobiálních léčiv.
V rámci projektu budou vypracovány dvě bakalářské práce (K. Zientková, J. Zágora).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia34000,-34000,-
3. Materiálové náklady81500,-113096,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-19611,-
6. Cestovní náhrady30000,-8793,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19500,-19500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady195000,-
Uznané náklady195000,-
Celkem běžné finanční prostředky195000,-195000,-