Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/116
Název projektuDynamické modelování resilience prvků kritické infrastruktury
ŘešitelOnderková Vendula Ing.
Školitel projektudoc. Ing. David Řehák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je dynamické modelování resilience prvků kritické infrastruktury v závislosti na intenzitě nežádoucí události. Výzkum bude založen na definování průběhu a stanovení výpočtu funkce resilience prvku a nežádoucí události. Stěžejní částí projektu bude návrh přístupu a podmínek pro vytváření stochastických dynamických modelů resilience prvků kritické infrastruktury ve vztahu k nežádoucím událostem. Praktická část projektu spočívá v realizaci případové studie modelování resilience vybraného prvku kritické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky ve vztahu k vybrané nežádoucí události spojené s teroristickým útokem.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Brabcová, Ph.D.
Ing. Vendula Onderková
Ing. David Patrman
doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Ing. Simona Slivková, Ph.D.
Ing. Alena Šplíchalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Na základě závěrů z provedené rešerše řešené problematiky byl stanoven hlavní cíl výzkumu, který spočívá v definování přístupu a podmínek pro vytváření stochastických dynamických modelů resilience prvků kritické infrastruktury ve vztahu k nežádoucím událostem. Na základě toho byly pro řešení předmětné problematiky stanoveny následující dílčí cíle:
DC 1: Analýza resilience prvků kritické infrastruktury a jejích proměnných
1.1 Rešerše literatury a dalších zdrojů dané oblasti
1.2 Analýza přístupů modelování a simulace dynamických systémů
1.3 Analýza stávajících přístupů k dynamickému modelování resilience
1.4 Analýza proměnných determinujících resilienci prvků kritické infrastruktury
1.5 Definování průběhu a stanovení výpočtu funkce resilience prvků
DC 2: Analýza nežádoucích událostí
2.1 Analýza a definování typologie nežádoucích událostí
2.2 Analýza proměnných determinujících nežádoucí událost
2.3 Stanovení intenzity nežádoucích událostí
2.4 Definování průběhu a stanovení výpočtu funkce nežádoucích událostí
DC 3: Návrh přístupu a podmínek pro vytváření stochastických dynamických modelů resilience prvků kritické infrastruktury ve vztahu k nežádoucím událostem
3.1 Definování podmínek vztahu mezi resiliencí a nežádoucí událostí
3.2 Definování závislostí mezi funkcemi resilience a nežádoucí událostí
3.3 Případová studie modelování resilience vybraných prvků kritické infrastruktury ve vztahu k vybraným nežádoucím událostem

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80800,-80800,-
3. Materiálové náklady5000,-5000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady4200,-4200,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-