Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/114
Název projektuPříprava uhlíkatých nanomateriálů, jejich charakterizace a modifikace II
ŘešitelDutko Ondřej Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen zejména na přípravu N-dopovaného grafenu metodou CVD. Budou provedeny experimentální syntézy s aromatickými organickými látkami pro přípravu prekurzorů potenciálně vhodných pro syntézu grafenu dopovaného dusíkem. Připravené produkty budou charakterizovány Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikroskopií. Další část projektu bude zaměřena na přípravu grafenových materiálů chemickou cestou a jejich následnou modifikaci pro úpravu jejich vlastností a jejich další využití pro přípravu polymerních nanokompozitů a nosičů biologicky aktivních látek.
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Dutko
Bc. Eva Martinčeková
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude:

1) N-dopovaný grafenový materiál, který bude dobře ocharakterizován.
2) popsána optimalizována metodika přípravy N-dopovaného grafenu
3) připraveny dvě publikace s IF
4) magisterská práce Bc. Evy Martinčekové

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia46000,-46000,-
3. Materiálové náklady83000,-96210,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-23757,-
6. Cestovní náhrady30000,-23033,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21000,-21000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady210000,-
Uznané náklady210000,-
Celkem běžné finanční prostředky210000,-210000,-