Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/112
Název projektuPolymerní nanokompozity s uhlíkatými nanočásticemi
ŘešitelSimha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na přípravu polymerních nanokompozitů s antibakteriálními vlastnostmi, vhodnými pro využití v medicíně / sanitárních aplikacích zejména pro aplikace v dentální medicíně, dále jako membrány pro environmentální využití a jako membrány pro baterie. V rámci projektu budou připravovány a testovány různá plniva nanomateriálů – nanouhlík, a nanočástice kovů a oxid kovů na uhlíku, která budou dále použita pro přípravu buď samostatných uhlíkatých filmů nebo polymerních nanokompozitů. Interakce plniv s polymerní matricí budou modelovány s využitím software Biovia Material
Členové řešitelského týmuIng. Diana Lazecká
Ing. Boris Novosad
Bc. Sajjan Kumar Sathish
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt bude zaměřen na přípravu polymerních nanokompozitů s membrány pro enviromentální využití a jako membrány pro baterie. V rámci projektu budou připravovány a testovány různá plniva nanomateriálů – nanouhlík, hydroxyapatity, modifikované jílové minerály, která budou dále použita pro přípravu polymerních nanokompozitů. Interakce plniv s polymerní matricí budou modelovány s využitím software Biovia Material Studio a interakce s biologickým materiálem Discovery Studio. Výstupem budou bakalářská a diplomová práce, a pokračující práce na doktorské práci. V plánu mají studenti sepsat společně jeden článek v časopise s impaktním faktorem a dvě další odborné publikace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady31000,-54539,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-13108,-
5. Služby45000,-41936,-
6. Cestovní náhrady45000,-30417,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-