Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/109
Název projektuVyužití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Využítí pokročilých metody a nástrojů pro řízení průmyslových podniků (kat. 634):
V oblasti ekonomiky a managementu lze v poslední době pozorovat velmi rychlý rozvoj nových přístupů, nástrojů a metod, určených pro zvýšení efektivnosti řízení průmyslových podniků. Tento rozvoj je reakcí na stále rychleji se měnící podnikatelské prostředí a současný celosvětový ekonomický růst. Mezi teorií a průmyslovou praxí však dochází k prohlubování mezery mezi novými poznatky a jejich rychlou a účinnou implementací v konkrétních podmínkách. Z tohoto důvodu je vhodné hledal efektivní postupy aplikace nových přístupů v průmyslové praxi. Oblast „Aplikace pokročilých metody a nástrojů pro řízení průmyslových procesů“ bude zaměřena na:
- pokročilé logistické koncepce, systémy a nástroje při řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
- využití matematických nástrojů vícekriteriálního rozhodování při řešení manažerských problémů ve výrobních podnicích,
- měření a hodnocení výkonnosti, procesní řízení nákladů a ekonomickou diagnostiku průmyslových podniků,
- efektivnost dumpingu jako nástroje formování obchodních vztahů.

2. Pokročilá analýza a aplikace technologických dat v konceptu Industry 4.0 (kat. 638):
V této oblasti bude projekt zaměřen na výzkum a vývoj nových nástrojů pro zlepšení sběru a analýzy technologických dat s uplatněním prvků konceptu Industry 4.0, s cílem zefektivnění procesu podpory operativního řízení a výrobního rozhodování v lehkém a těžkém průmyslu. V rámci projektu budou zkoumány a vyvíjeny moderní informační a technické prostředky (s využitím metod soft-computingu, rozpoznávání, data-miningu, nedestruktivní diagnostiky, bezdrátové identifikace, bezdrátového přenosu informací apod.), které budou integrovány do nástrojů a aplikací umožňujících monitoring, diagnostiku, predikci a vytváření souhrnné informace o aktuálním stavu, pozici, historii, ale i pravděpodobné spolehlivosti jednotlivých článků výrobního řetězce. Tyto prostředky budou poskytovat potřebné informace pro podporu a optimalizaci řízení výrobních, logistických a technologických procesů v reálném čase s návazností na řízení údržby při udržení jakosti finálních produktů. Oblast „Pokročilá analýza technologických dat v konceptu Industry 4.0“ bude zaměřena zejména na:
- výzkum a vytváření metod a prostředků pro progresivní sběr technologických dat s využitím prostředku konceptu Industry 4.0 a jejich vizualizaci,
- vytváření řídících modelů založených na komplexních analýzách pro pokročilou automatizaci výrobních prostředků využívající prostředků Smart Factory,
- výzkum a vytváření modelů pro podporu rozhodování v oblasti řízení výroby a řízení průmyslových zařízení se zaměřením na zvýšení disponibility a efektivity procesů.

3. Rozvoj přístupů k plánování a řízení kvality produktů (kat. 639):
O výsledné kvalitě produktů výrazně rozhodují procesy plánování a řízení kvality. Součástí plánování kvality je nejen efektivní zajištění splnění požadavků na produkt, ale rovněž zajištění systémů měření, které budou poskytovat dostatečně kvalitní údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro rozvoj aplikací pokročilých statistických metod při zabezpečování kvality produktů v průběhu výroby. Oblast „Rozvoj přístupů k plánování a řízení kvality produktů“ bude zaměřena na:
- rozvoj a využití přístupů k plánování kvality produktů,
- analýzu faktorů ovlivňujících výsledky studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření,
- analýzu silných a slabých stránek metod používaných k hodnocení přijatelnosti systémů měření atributivních znaků kvality,
- rozvoj a využití neparametrických a robustních metod statistické regulace procesů,
- robustní metody regresní analýzy.
Členové řešitelského týmuBc. Marek Bail
Bc. Tereza Bardaševská
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Ing. Jan Bezecný
Ing. Jan Březina
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Ing. Kateřina Golová
Ing. Ondřej Grycz
Bc. Jana Hadvičáková
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Ing. Barbora Hořínková
Bc. Radka Hýlová
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Bc. Zuzana Keraková
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Ing. Dominika Hrubá
Bc. Lukáš Kyselák
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Bc. Daniel Lešiga
Ing. Tomáš Malčic
Bc. Lucie Měchová
Ing. Pavlína Mikulová
Ing. Tomáš Němec
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Ing. Cristian Petrachi
Ing. Tomáš Plaček
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Bc. Jitka Robenková
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Ing. Marek Šafránek
Bc. Renáta Krajňáková
Bc. Jolana Sikorová
Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Ing. et Ing. Hana Špačková
Ing. Aneta Tioková
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. Lucie Treutlerová
Bc. Tomáš Vilím
Ing. Daniel Vodák
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Využití pokročilých metody a nástrojů pro řízení průmyslových podniků
- Postupy aplikace vybraných pokročilých nástrojů a metod pro logistické řízení průmyslových podniků a dodavatelských řetězců.
- Návrh možného využití vybraných matematických metod pro řešení konkrétních problémů ve výrobních procesech.
- Aplikace vybraných nástrojů a metod pro měření výkonnosti, řízení nákladů a ekonomickou diagnostiku, zohledňující specifika zkoumaných průmyslových podniků.
- Analýza dumpingového řízení a návrh metodického postupu řešení problémových míst se zaměřením na hutní průmysl s cílem zvýšit objektivitu a efektivnost dumpingu jako nástroje formování obchodních vztahů.

2. Pokročilá analýza a aplikace technologických dat v konceptu Industry 4.0
- Výzkum a vytváření metod a prostředků pro progresivní sběr technologických dat s využitím prostředku konceptu Industry 4.0 a jejich vizualizaci, při kterém se bude uplatňovat procesní přístup vycházející z relevantních dat a prostředků komplexní automatizace.
- Návrhy řídících modelů založených na komplexních analýzách pro pokročilou automatizaci výrobních prostředků využívající prostředků Smart Factory, v rámci nichž budou využity inteligentní systémy na bázi strojového učení, bezdrátové identifikace a metod digitálního rozpoznávaní obrazu.
- Výzkum a vytváření modelů pro podporu rozhodování v oblasti řízení výroby a řízení průmyslových zařízení se zaměřením na zvýšení disponibility a efektivity procesů založených na metodách dataminingu a umělé inteligence.

3. Rozvoj přístupů k plánování a řízení kvality produktů
- Rozvoj přístupů k plánování kvality produktů. Analýza a porovnání současných přístupů k plánování kvality produktů. Návrh vhodných postupů a metod pro zvýšení efektivnosti plánování kvality produktů.
- Analýza faktorů ovlivňujících výsledky analýzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Porovnání různých přístupů k analýze opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Identifikace faktorů ovlivňujících výsledky analýzy. Vyhodnocení vlivu vybraných faktorů.
- Analýza silných a slabých stránek metod používaných k hodnocení přijatelnosti systémů měření atributivních znaků kvality. Rozbor nejnovějších poznatků z oblasti analýz systémů měření atributivních znaků kvality. Podrobná analýza slabých míst a definování opatření k minimalizaci jejich vlivu na výsledky analýz systémů měření.
- Rozvoj neparametrických a robustních metod statistické regulace procesů. Analýza vlastností vybraných neparametrických a robustních metod statistické regulace procesů. Definování podmínek, za kterých je použití analyzovaných metod efektivní. Návrh metodiky volby vhodné metody.
- Robustní metody regresní analýzy. Porovnání různých váhových funkcí robustních regresních metod na simulovaných datech. Testování regresních metod bez váhových funkcí a porovnání obou přístupů.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (pro publikace jsou uvažovány následující časopisy: Journal of Cleaner Production, Advanced Structured Materials, Automa, Journal of Operations Management, European Journal of Operational Research, Decision Support Systems, Sensors, Hutnické listy) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, Carpathian Logistics Congress, ACE-X, Ironmaking and Steelmaking). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-199660,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50660,-
2. Stipendia340000,-340000,-
3. Materiálové náklady180000,-225236,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-75516,-
5. Služby250000,-272320,-
6. Cestovní náhrady280000,-237268,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady1500000,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-1500000,-