Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/107
Název projektuKonkurenceschopnost průmyslových dodavatelských řetězců
ŘešitelWicher Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuZákladním předmětem výzkumu je rozvoj konkurenceschopnosti. Pro zvýšení konkurenceschopnosti se v dnešní době průmyslové podniky do určité míry propojují a vytvářejí vyšší sktruktury, které se nazývají dodavatelské řetězce. Tím dochází zejména k efektivnější výměně informací a know-how, což umožnuje lepší řízení materiálových toků. Z pohledu průmyslového podniku lze zvýšení konkurenceschopnosti ovlivnit dvěma základními parametry: cenou nabízených výrobků a služeb a jejich kvalitou. Na oba parametry má vliv několik faktorů, které podmiňují úspěšné fungování podniků v dnešním globálním a značně turbulentním tržním prostředí. Mezi hlavních faktory patří tvorba a implementace vhodné strategie a schopnost podniku efektivně a flexibilně reagovat na změny. Dalším souvisejícím faktorem je efektivní řízení inovací, které je nutné průběžně realizovat nejen v oblasti vývoje nových produktů, ale rovněž v oblasti řízení všech podnikových procesů. Zde je potřeba zdůraznit zejména tlak na stále efektivnější řízení podnikových zdrojů, mezi které patří zejména zdroje lidské, finanční a materiální. Analýza vývojových trendů a návrhy na zlepšení řízení těchto zdrojů a dalších faktorů konkurenceschopnosti ve vybraných podnicích a dodavatelských řetězcích jsou hlavním výzkumným cílem tohoto projektu.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
Bc. David Čelovský
Bc. et Bc. Petra Důbravová
Bc. Dominika Gavlasová
Bc. Martina Gelnerová
Ing. Adriana Gocieková
Bc. Monika Kuchtíková
Ing. Kateřina Kulišťáková
Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Ing. Kateryna Leshchenko
Bc. Lucie Loukoťová
Bc. Adam Machala
Bc. Anna Nikonova
Ing. Jana Pelikánová
Ing. Marek Šafránek
Bc. Vojtěch Šamaj
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
Bc. Markéta Širůčková
Ing. Denisa Škrobánková
Bc. Ondřej Škrob
Ing. Pavlína Šuláková
Ing. Kristýna Urbanská
Ing. Michaela Valigurová
Ing. Jakub Vitonský
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Bc. Kateřina Wizurová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Spolupráce vědeckých pracovníků a studentů, která bude spočívat ve výzkumu nejnovějších poznatků z výše popsané problematiky a v analýze a řešení konkrétních problémů v průmyslových podnicích a dodavatelských řetězcích.
Výsledky spolupráce budou publikovány v rámci diplomových prací studentů zapojených do projektu a publikací zapojených vědeckých pracovníků.
Publikace budou zejména vědecké publikace indexované v databázích Web of Science nebo Scopus.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
41000,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11000,-10200,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady35000,-42773,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby45000,-31829,-
6. Cestovní náhrady118600,-124798,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory34400,-34400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady344000,-
Uznané náklady344000,-
Celkem běžné finanční prostředky344000,-344000,-