Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/104
Název projektuExperimentální stanovení parametrů automobilových konstrukcí
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuV rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální výzkum a vývoj. Experimentální část bude probíhat na dynamické zkušebně s cílem namodelovat podmínky zatěžování vybraného konstrukčního uzlu na rámu vozidla. Naměřené posuvy na reálné konstrukci budou srovnány s výsledky z MKP pevnostní analýzy. Studenti se v průběhu experimentálně pojaté výuky spojené s výzkumem a vývojem seznámí s moderními optickými scanovacími systémy, které v průběhu zatěžování vybraného konstrukčního uzlu na rámu umožňují vizualizací pole deformačních posuvů.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Beseda
Ing. Michal Buráň
Bc. Petr Chalupa
Bc. Tomáš Chytil
Bc. Adam Farník
Bc. Kateřina Foldynová
Bc. Tomáš Glabasňa
Bc. Jakub Heretik
Bc. Martin Herudek
Bc. Robin Holuša
Ing. Filip Huvar
Bc. Dominik Janeczko
Bc. Lukáš Kika
Bc. Adam Kostura
Bc. Petr Krejčí
Bc. Adam Krivý
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Bc. Ondřej Melichařík
Ing. Petr Mičola, DiS.
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Adam Polak
Bc. Jakub Prokop, DiS.
Bc. Antonín Ručka
MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
Ing. Miroslav Suchánek
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Ing. Radim Trojan, Ph.D.
Bc. Michael Vařeka
Bc. Dominik Wojnar
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt si klade za cíl zapojit studenty do experimentálního výzkumu a vývoje. Výstupem budou realizované experimentálně měřící úlohy provedené na automobilových konstrukcích. Naměřená data z těchto experimentů popíší chování testované konstrukční skupiny v průběhu procesu zatěžování. Fyzikální model popisující chování testované konstrukční skupiny na základě provedeného experimentu bude srovnán s výpočetním modelem.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-26300,-
3. Materiálové náklady100000,-170911,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-36618,-
5. Služby17300,-5441,-
6. Cestovní náhrady40000,-28030,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29700,-29700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady297000,-
Uznané náklady297000,-
Celkem běžné finanční prostředky297000,-297000,-