Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/100
Název projektuPříprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem studia při řešení projektu bude optimalizace fyzikálně-metalurgických vlastností slitin v souvislosti s technologiemi jejich přípravy a zpracování. Důležitým aspektem při přípravě slitin bude možnost jejich následné recyklace a znovu využití pro přípravu Hi-Tech materiálů s požadovanými vlastnostmi, což je v současnosti velmi důležité kritérium pro klasifikaci materiálů z hlediska udržitelnosti rozvoje.
Projekt bude zaměřen do následujících oblastí:
- problematika tavení a odlévání různých typů slitin na bázi Ti, Ni, Fe, Cu, Co, Ni-Al, Ti-Al, Fe-Al, Ni-Ti, Ti-Nb, Cu-Co, aj. specifickými metodami včetně možnosti následné optimalizace struktury vybraných materiálů pomocí směrové krystalizace;
- problematika přítomnosti vměstků a změny chemického složení ve slitinách v souvislosti s interakcí materiálu tavícího kelímku a taveniny, tedy zejména nauhličení titanových slitin;
- možnosti modifikace struktury intermetalických slitin nelegovaných i legovaných na bázi Ni-Al, Ti-Al pomocí Bridgmanovy metody a elektronového zonálního tavení metodou visuté zóny;
- příprava předslitin metodou plazmové metalurgie pro tavení slitin legovaných vysokotavitelnými kovy, hodnocení struktury a vybraných mechanických vlastností připravených experimentálních slitin;
- možnosti využití druhotných surovin pro přípravu různých typů slitin, jak z vyřazených elektrotechnických zařízení, tak z výrobních a zpracovatelských odpadů, např. vadných odlitků, nálitků, špon a zbytkového materiálu po obrobení;
- možnosti přípravy slitin Ni-Ti-(X) metodami práškové metalurgie, mletím práškového materiálu vybraného chemického složení nebo mechanickým legováním. Bude sledován vliv chemického složení, parametrů procesu mletí, zhutnění, slinování a tepelného zpracování na strukturní charakteristiky a fázové složení připravených slitin;
- elektrochemické chování vybraných kovových biokompatibilních materiálů (slitiny Ti, slitiny NiTi, korozivzdorné oceli), možnosti modifikace vlastností povrchu Ti slitin anodizací;
- vliv tepelného zpracování na strukturní a mechanické vlastnosti Ti slitin připravených aditivními technologiemi;
- vliv vad a složení na mechanické vlastnosti Al-Si a Al-Mn slitin;
- příprava a možnosti recyklace slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B z různých aplikací metodou „magnet-to-magnet“, která je založena na technologii práškové metalurgie a zahrnuje několik kroků: separace/demontáž magnetů z komponent, v nichž byly zabudovány; demagnetizace; mechanické a chemické čištění; vodíková dekrepitace; mletí; lisování prášku v magnetickém poli; slinování a tepelné zpracování výlisku;
- možnosti využití odpadních baterií se zaměřením na lithiové baterie, ověření specializovaných recyklačních technologií, zaměřených na získávání kovů pyrometalurgickými postupy, kdy lze získat vybrané neželezné kovy;
- studium vlivu klimatických podmínek (např. normální a snížená teplota, voda, solné roztoky, olej) na třecí vlastnosti kovo-keramických brzdových desek; stanovení závislosti součinitele tření brzdových desek na daných klimatických podmínkách; srovnání třecích vlastností vybraných frikčních kovo-keramických materiálů s materiály na bázi pryskyřice.
- Možnosti materiálového a energetického využití komunálního odpadu (spolupráce na projektu OZO).
- Možnosti získání vybraných neželezných kovů recyklací kovonosných odpadů. Posouzení materiálových a technologických možnosti zpracování odpadů hydrometalurgicky cementací.
Členové řešitelského týmuBc. Jakub Barabáš
Bc. Radka Bartoncová
Bc. Klára Blechová
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Bc. Radoslava Demová
Ing. Kamila Dostálová
prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Bc. Martin Grochol
Bc. Petr Hlinka
Bc. Pavel Horák
Bc. Marek Šťastný
Ing. Veronika Jordanovová
Ing. Jan Juřica
Ing. Vojtěch Kubeš
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Bc. Tereza Lukášová
doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Ing. Daniel Petlák
Bc. Jana Miczková
Ing. Hana Rigoulet
Bc. Hana Salomonová
Ing. Jan Škoda
Ing. Ondřej Štefek
Ing. Michal Štencek
Ing. Václav Strung
Ing. Petr Strakoš
Bc. Radek Suchánek
doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Bc. Marek Veselý
Bc. Tomáš Vlachopulos
Ing. Monika Zbránková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je podpora studentů magisterských a doktorských studijních programů při jejich zapojení do řešení výzkumně vývojové problematiky pracoviště. Studenti v rámci svých diplomových a disertačních prací, ve spolupráci se svými vedoucími diplomových prací a školiteli se zaměří na problematiku přípravy, zpracování a recyklací slitin na bázi Ti, Al, TiNi, TiAl, TiNb, Ni3Al aj.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady100000,-139487,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek18700,-17690,-
5. Služby80000,-71990,-
6. Cestovní náhrady60000,-29533,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32900,-32900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady329000,-
Uznané náklady329000,-
Celkem běžné finanční prostředky329000,-329000,-