Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/99
Název projektuVýzkum speciálních metod imisního monitoringu a energetického a materiálového využití bioodpadů a odpadů s organickou složkou
ŘešitelŠutarová Petra Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPomocí měření vertikálních profilů koncentrací suspendovaných částic v ovzduší lze stanovit emise se zdroje/komplexu zdrojů znečišťování ovzduší jako podklad pro matematické modelování emisně - imisních vztahů. Charakterizace směsných emisí pomocí analýz PM, odebraných na filtry bezpilotního prostředku. V rámci této části bude probíhat měření, odběry vzorků a analýzy PM pomocí bezpilotních prostředků (vzducholoď).
K verifikaci měření pomocí bezpilotních prostředků a prohloubení výzkumu této problematiky bude prováděno měření prostředníctvím speciálního vzorkovacího zařízení na bývalé těžní věži. Jedná se o vzorkování v závislosti na směru větru. Na bývalé těžní věži dolu František v Horní Suché bude umístěno vzorkovací zařízení, které bude vybaveno sadou automaticky vyměňovaných filtrů. Filtry budou vyměňovány v závislosti na meteorologické situaci. Bude nutno optimalizovat meteorologické parametry pro výměnu filtrů. Dále se budou vyhodnocovat výsledky měření koncentrací znečišťujících látek v závislosti na naměřených meteorologických prvcích (zejména směr a síla větru) a bude provedena multi prvková analýza odebraných částic.
Z vypuštěných markerů a jejich zachycení na filtrech vzorkovacích zařízení v okolí bude provedena verifikace používaných matematických modelů.
V rámci výzkumu biomonitoringu bude nalezen nebo vypěstován “čistý” mech druhu Pleurosium Shreberi, který je vhodný pro biomonitoring a bude otestována možnost jeho použití jako “aktivního” sampleru pro hodnocení znečištění ovzduší.
Dále budou analyzovány vzorky mechů, sesbírané v rámci vzorkovací kampaně v roce 2017, statistická analýza výsledků instrumentální neutronové aktivavační analýzy (INAA) a provedena srovnávací studie různých analytických metod (INAA, absolutní NAA, AAS, AES).
Energetické a materiálové využití bioodpadů a odpadů s organickou složkou bude další oblastí zájmů. Uvedené odpady v současné době končí na skládkách nebo jejich již teď problematické využívání narazí do budoucna na problém jejich nakládání. Vše vyplývá z přijatých národních a mezinárodních opatřeních, které zavazují všechny státy EU k plnění nových pravidel v souvislosti s environmentální legislativou. Probíhá rozsáhlý výzkum na nově vyvinutém technologickém zařízení, kdy jsou zpracovávány různé typy odpadů a hodnoceny materiálové výstupy z hlediska jejich využitelnosti pro budoucí techniky a technologie (výroba technických plynů, vodíkové technologie, nové sorpční materiály, nové uhlíkaté materiály pro baterie nových konstrukcí apod). Současně je samotné technologické zařízení postupně upravováno s cílem rozšířit a ověřit i jiné alternativy procesních přeměn, které probíhají na daném zařízeníNa uvedený projekt je v současné době napojeno 6 studentů bakalářského a magisterského studia a 1 studentka doktorského studijního programu.
Směry ve vědecko-výzkumné oblasti budou následující:

1. Tvorba databáze vlastností produktů z procesů hydrotermálního
zpracování odpadů
2. Výzkum zpracování kalů s možností jejích konverze na alotropický
uhlík.
3. Výzkum zpracování plastových odpadů s ohledem na základní strukturu,
molekulovou hmotnost, vazby na otevřeném řetězci a parciální reaktivitu
(např. oxidaci….atd)
4. Výzkum zpracování gastroodpadů s ohledem na diremptus C*-H vazeb za
účelem získáni energetických plynů.
5. metody získáni alfa fází nanomateriálu chemickou transformací.
6. ověření procesu termolýzy z hlediska separace vzniklých plynů

V rámci řešení projektu bude rovněž zkoumána problematika možnosti energetického využití směsných komunálních odpadů, vzhledem k platné novelizované legislativě, tedy zejména k úplnému zákazu skládkování těchto druhů odpadů od roku 2024. Směsný komunální odpad bude od roku 2024 zařazen do skupiny odpadů využitelných, tudíž bude potřeba nalézt metodu, jak jej využít. Jednou z těchto možností je využití energetické. Směsný komunální odpad, který je v současnosti z velké většiny ukládán na skládky, vykazuje určité vlastnosti, které mohou mít energetický charakter, což by bylo vhodné experimentálně ověřit. Bude se jednat zejména o stanovení obsahu vlhkosti, popela, hořlaviny, elementárního složení (C, H, S, N, O), spalného tepla a výpočtu hodnoty výhřevnosti dle ČSN ISO 1928.

Další studentské práce budou zaměřeny na optimalizaci procesu anaerobního zpracování biologicky rozložitelných odpadů v laboratorních podmínkách. Bude se jednat zejména o odpady ze stravovacích ařízení a bude sledováno zejména množství a složení vznikajícího bioplynu a rovněž úroveň hygienizace vznikajícího stabilizovaného substrátu (digestátu).
Tématem výzkumných aktivit bude také hodnocení produkčních a ekologických charakteristik půd ovlivněných průmyslovou činností. Opakovaný monitoring poskytuje informace o zkoumaných lokalitách, obsahů makroprvků v půdě, bilanci živin a stopových i rizikových prvků. Výzkum bude kontinuálně propojen s probíhajícím výzkumem biomonitoringu pomocí mechorostů v Moravskoslezském kraji a přilehlých oblastech Polska. Výsledky výzkumu analýz půdních charakteristik vybraných lokalit doplní výsledky analýz biomonitoringu a poskytnou rozšířenou databázi údajů o stavu a potenciální rizikovosti daných ekosystémů ovlivněných průmyslovou činností a možnosti přenosu kontaminantů z půdy do potravního řetězce. Výsledky rovněž poskytnou doplňující údaje pro celorepublikové monitorování subsystému kontaminovaných ploch zejména orné půdy a trvalých travních porostů. Metodika odběrů vzorků bude použita v souladu s metodickými přístupy bazálního monitoringu zemědělských půd Ministerstva zemědělství ČR. V této oblasti bude rozvíjena spolupráce s Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Členové řešitelského týmuBc. Martina Gabrišová
Bc. Tomáš Glac
Bc. Tereza Havlíčková
Ing. Daniel Hladký
Bc. Aneta Holaňová
Bc. Veronika Hrubá
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Bc. Lucie Jarolímová
Bc. Gabriela Klimšová
Ing. Marcela Kordeková
Bc. Ondřej Kořenek
Ing. Aneta Svozilíková Krakovská
Ing. Dominika Marková
Bc. Daniela Mertová
Ing. Barbora Niedobová
Bc. Monika Nogolová
Bc. Jana Pavlištíková
Bc. Petra Pawlusová
Ing. Tomáš Peterek
Bc. Marcela Pregetová
Bc. Vojtěch Rajnoch
Ing. Eva Samcová
Bc. Denisa Šedá
Bc. Martina Šindlářová
Ing. Aneta Smýkalová
Ing. Petra Šutarová
Ing. Vladislav Svozilík
Bc. Jakub Tihelka
Bc. Kateřina Tomšejová
Bc. Tereza Valová
Bc. Šárka Vicherková
Bc. Hana Vjatráková
Ing. Petra Wojnarová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílen projektu je prohloubit vědomosti o předmět výzkumu. V případě imisního monitoringu bude nadále probíhat výcvik skupiny pilotů provádějících měření. Ke vzducholodi bude také pořízeno další vybavení důležité k provozu vzducholodi.
V rámci výzkumu biomonitoringu bude nalezen nebo vypěstován “čistý” mech druhu Pleurosium Shreberi, který je vhodný pro biomonitoring a bude otestována možnost jeho použití jako “aktivního” sampleru pro hodnocení znečištění ovzduší. Bude pořízeno vybavení k umělému pěstování mechu (inkubátor).
V rámci řešení projektu budou také studovány odpady. Budou provedeny analýzy - stanovení obsahu vlhkosti, popela, hořlaviny, elementárního složení (C, H, S, N, O), spalného tepla a výpočtu hodnoty výhřevnosti dle ČSN ISO 1928. Vyhodnocení sledovaných parametrů poslouží k vyhodnocení možností nakládání s odpsdem

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady80000,-28598,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek55000,-26235,-
5. Služby35000,-93849,-
6. Cestovní náhrady45700,-67018,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32500,-32500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady325000,-
Uznané náklady325000,-
Celkem běžné finanční prostředky325000,-325000,-