Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/98
Název projektuTerahertzové a infračervené fonony v organických krystalech
ŘešitelMičica Martin Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuFonony jsou kvázičástice reprezentující kolektivní vibrace krystalické mřížky v pevných látkách. Jsou lokalizované v nízkofrekvenčí částí elektromagnetického spektra v rozsahu střední infračervené oblasti až ke terahertzovým frekvencím. Díky spektroskopickým metodám jako THz – TDS a FTIR je je možné měřit. Organické molekulární krystaly mají díky svému složení a chemickým vazbám výrazné spektrum v IČ oblasti začínajíc mezi-atomárními vibracemi až po vibrace celé krystalické mřížky v THz části spektra. Díky výpočetním metodám DFT je možné tyto vibrace modelovat a odhadnout jejich původ.
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Dědek
Ing. Pierre Koleják
Ing. Martin Mičica
doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Ing. Daniel Vala
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na přípravu vzorků monokrystalů organických molekulárních krystalů, které budou studovány pomocí THz a FTIR spektroskopie. Připravené budou vzorky jednoduchých organických kyselin, sacharidů a sulfátů. Hlavním zájmem je analýza potenciálních nelineárních jevů které můžou být využity především v terahertzové optice jako pasivní nebo aktivní komponenty (zdroje). Spektra budou modelovány pomocí DFT programů na superpočítačích IT4Innovations.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia31000,-30000,-
3. Materiálové náklady29000,-75716,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby50000,-14631,-
6. Cestovní náhrady70000,-59653,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-