Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/95
Název projektuFunkční nanokompozity na bázi fylosilikátů
ŘešitelTokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuVýzkum v rámci předkládaného projektu bude rozdělen do tří částí.

1) Příprava a charakterizace nanokompozitních vrstev polypyrrol/fylosilikát na skleněném a polymerním substrátu.
Vzhledem k tomu, že tento typ tenkých vrstev na bázi polyanilinu vykazuje vyšší elektrickou vodivost v porovnání s vrstvami čistého polyanilinu [Kulhánková et al. Thin Solid Films 562 (2014) 319], lze očekávat, že podobného efektu může být dosaženo i v případě polypyrrolu. Dalším faktem je vyšší elektrická vodivost polypyrrolu v porovnání s polyanilinem [L. Dai, Intelligent macromolecules for smart devices, Springer, London (2004), pp. 41-80.], což při zachování stejného trendu může vést k tenkým vrstvám s výrazně vyšší vodivostí, než u nanokompozitních vrstev polyanilin/montmorillonit. Po zvládnutí metody přípravy vrstev čistého polypyrrolu v rámci projektu SGS 2017/65 tedy bude přistoupeno k přípravě nanokompozitních vrstev na bázi polypyrrolu a ke studiu jejich vlastností.

2) Příprava a charakterizace fotoaktivních nanokompozitů obsahujících nanočástice ZnS na fylosilikátové matrici.
Po zvládnutí přípravy čistých fotoaktivních nanočástic ZnS (SGS 2017/65) bude pozornost v rámci předkládaného projektu zaměřena na syntézu těchto nanočástic v přítomnosti suspenze fylosilikátové matrice tak, aby vzniklé nanočástice byly ukotveny na povrchu fylosilikátových částic. Podobně jako v případě nanokompozitu obsahujícího nanočástice ZnO [Mamulová Kutláková et al. Appl. Catal. B 162 (2015) 392], i v této oblasti lze očekávat zvýšení fotokatalytické účinnosti nanočástic ZnS, budou-li tyto připraveny jako integrální součást nanokompozitu.

3) Studium strukturní stability a stability elektrické vodivosti nanokompozitů polypyrrol/fylosilikát v dlouhodobém časovém horizontu (v řádu měsíců).
Strukturní a funkční charakteristiky nanokompozitních materiálů, které lze nalézt v odborné literatuře, jsou téměř vždy založeny na analýzách čerstvě připravených vzorků. Jde o výsledek pochopitelné snahy zachytit vlastnosti vzorku co nejdříve po jeho vzniku, neboť tyto hodnoty jsou nejsnáze reprodukovatelné a umožňují ověření správnosti postupu přípravy. Sledování dlouhodobých změn hodnot naměřených v co nejkratší době po přípravě vzorku představuje další krok v materiálovém výzkumu, a to zejména s ohledem na využití materiálu v potenciálních aplikacích. Na předběžný výzkum, který byl zaměřen na monitorování stability tenkých vrstev čistého polyanilinu [Peikertová et al. Chem. Pap. 71 (2017) 379], bude navázáno v oblasti nanokompozitů na bázi polypyrrolu. Lze předpokládat, že monitoring strukturních změn a změn elektrické vodivosti přinese informaci o stabilitě nanokompozitů v porovnání s čistým polymerem. Na základě dosavadních pozorování lze konstatovat, že elektrická vodivost nanokompozitů polypyrrol/fylosilikát začíná po jistém čase klesat. Cílem monitoringu je zjištění, zda (případně za jak dlouho) bude dosaženo dlouhodobě stabilní hodnoty elektrické vodivosti.
Členové řešitelského týmuBc. Marie Chmelařová
Bc. Lucie Ciencialová
Bc. Lukáš Herman
Bc. Dalibor Hroch
Ing. Hana Krupová
doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
Ing. Eva Olšovská
Ing. Tomáš Plaček
doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Ing. Adam Verner
Ing. Petra Vilímová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
1) optimalizovaný postup přípravy tenkých nanokompozitních vrstev polypyrrol/fylosilikát
2) optimalizovaný postup přípravy fotoaktivních nanokompozitů ZnS/fylosilikát
3) monitoring změn struktury a elektrické vodivosti nanokompozitů polypyrrol/fylosilikát v závislosti na čase

Předpokládané VaV výstupy:
1) článek v mezinárodním periodiku s IF
2) aktivní účast na mezinárodních konferencích (jeden plný konferenční příspěvek)
3) dizertační práce (P. Vilímová)
4) diplomová práce (H. Koníčková)
5) diplomové práce (D. Hroch)
6) diplomové práce (L. Herman)
7) funkční vzorek

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady45000,-60664,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby63000,-56165,-
6. Cestovní náhrady18000,-9171,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-