Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/94
Název projektuTepelné procesy v průmyslu a zvyšování jejich energetické účinnosti
ŘešitelVlček Jozef doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředložený projekt si klade za cíl poskytovat studentům možnosti získat praktické zkušenosti s řešením komplexnějších témat projektového charakteru. Projekt se zaměřuje do oblastí studia tepelných procesů a zlepšování jejich energetické účinností. Výsledky projektu budou generovány na základě studia procesní podstaty dějů a dále v oblasti materiálového inženýrství.
Podrobné poznání podstaty sledovaného tepelného děje umožní navrhovat dílčí zlepšení, která povedou k zvýšení jejich energetické účinnosti. V případě materiálového výzkumu bude aktivita směrovat k vývoji nových materiálů, resp. k zlepšování parametrů materiálů stávajících. Pozornost bude věnovaná izolačním materiálům a dále podpoře materiálům s delší životnosti nebo materiálům s nízkou energetickou náročnosti výroby.
Zlepšení energetické účinnosti tepelných procesů představuje velmi efektivní a relativně finančně nenáročný způsob, jak zvyšovat energetickou bezpečnost a snižovat environmentální zátěž. Tepelné procesy budou studovány v celém spektru činností, jako například průmyslová výroba nebo vytápění a chlazení budov.
Členové řešitelského týmuBc. Martin Bača
Ing. Jiří Burda
Bc. Jaroslav Dunajovec
Ing. Petra Maierová
Bc. Jonáš Filip
Bc. Petr Gromský
Ing. Michaela Haluzíková
Ing. Jan Haščin
Bc. Libor Hudeček
Bc. Tomáš Kadlubiec
Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Bc. Lukáš Klus
Bc. Hana Kováříková
Ing. René Kratochvíl
Bc. David Križan
Ing. Jan Krzywoň
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová
Ing. Nikol Jančarová
Bc. Lukáš Lasota
Bc. Monika Řehulková
Ing. Mario Machů, Ph.D.
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Ing. Jiří Marek
Ing. Mgr. David Mráz
Bc. Vendula Páleníková
Ing. Alice Pantůčková
Bc. Václav Pavlík
Ing. Luboš Polcar
Bc. Vladimír Polášek
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Bc. Pavel Prokopec
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Bc. Jan Raszka
Ing. Jan Růžička
Bc. Jana Schreierová
Ing. Veronika Thiemlová
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Jan Vojnik
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Podpora praktických dovedností studentů při zapojení do
grantových projektů
- Optimalizace průmyslových procesů z hlediska dosažení úspor tepelné energie
- Vývoj izolačních keramických materiálů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady66400,-122128,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek65000,-87129,-
5. Služby75000,-19137,-
6. Cestovní náhrady90000,-68006,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39600,-39600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady396000,-
Uznané náklady396000,-
Celkem běžné finanční prostředky396000,-396000,-