Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/93
Název projektuTermofyzikální a termodynamické studium modelových kvaternárních systémů Fe-C-O-X (X=Cr, Ni) a dalších specifických polykomponentních materiálů
ŘešitelSmetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuCílem projektu je termofyzikální a termodynamické studium kvaternárních systémů Fe-C-O-X (X=Cr, Ni) a dalších specifických polykomponentních materiálů. Cílem projektu bude získání původních poznatků o chování předmětných systémů (studium spadá do oblasti fyzikální chemie, chemické metalurgie a příbuzných oborů). Projekt bude zaměřen na experimentální i teoretické studium klíčových materiálových vlastností uváděných materiálů v závislosti na chemickém a také fázovém složení studovaných materiálů. Budou studovány také vztahy mezi vnitřní strukturou a výsledným chováním studovaných systémů v pevné i kapalné fázi (tavenině). Na základě získaných poznatků je předpokládána úprava stávajících modelů pro výpočet termofyzikálních a termodynamických dat studovaných a podobných systémů. Pro dosažení stanovených cílů budou využity zejména metody termické analýzy. Dále bude prováděno studium povrchového, mezifázového napětí a viskozity vybraných materiálů. Daná oblast bude studována s využitím vlastního experimentálního vybavení a s využitím poznatků plynoucích z teoretického modelování metodou Calphad. Pro teoretické studium bude využit termodynamický SW Thermo-Calc (metoda CALPHAD) a kinetický SW Dictra s implementovanými termodynamickými a kinetickými databázemi. Pro teoretické studium bude dále také využíván SW IDS (Solidification analysis package) využívající phase field simulation method. Předmětem výzkumu bude zejména studium termofyzikálních, termodynamických, kinetických a dalších materiálových vlastností anorganických materiálů (pokročilé kovové materiály – kovové slitiny na bázi Fe-C-O-Cr(Ni), vybrané speciální materiály pro vyspělé technologické aplikace s přidanou hodnotou…multikomponentní materiály, jako jsou speciální jakosti ocelí, oxidické systémy - strusky,…). Studium bude zaměřeno na oblast teplot fázových transformací a jejich latentních tepel, studium fázových diagramů. Bude prováděn výzkum v oblasti tepelných kapacit studovaných materiálů, entalpií a dalších termodynamických funkcí v závislosti na teplotě v širokém teplotním rozmezí (20-2000 °C). Bude sledována souvislost mezi získanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením. Předmětem studia budou materiály v pevné i kapalné fázi – taveniny kovů a oxidů. Budou využity metody termické analýzy: TG (Thermogravimetry), TA (Direct Thermal Analysis), DTA (Differential Thermal Analysis), DSC (Differential Scanning Calorimetry, resp. simultánní TG/DTA a TG/DSC). Budou využity špičkové přístroje pro termickou analýzu: Netzsch STA 449 F3 Jupiter, Setaram SETSYS 18TM, Setaram Line 96 MHTC (vysokoteplotní kalorimetr), Setaram SENSYS (vysokotlaký kalorimetr pro nízké teploty), odporová pec Classic s optickým vybavením (CCD kamera) a viskozimetr Anton Paar.
Členové řešitelského týmuIng. Tereza Bajcarová
Bc. Petra Bančíková
Ing. Lukáš Carbol
Ing. Denisa Čižíková
Ing. Ľubomíra Drozdová
Ing. Hana Francová, Ph.D.
Bc. Martina Gabrišová
Bc. Aneta Holaňová
Bc. Veronika Hrubá
Bc. Klára Motúzová
Bc. Nikola Veverková
Bc. Gabriela Klimšová
Bc. Daniela Mertová
Ing. Jan Mucha
Ing. Barbora Niedobová
Mgr. Vlastimil Novák
Bc. Petra Pawlusová
Nikol Polášková
Bc. Marcela Pregetová
doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
Bc. Vojtěch Rajnoch
Bc. Martina Šindlářová
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Ing. Aneta Smýkalová
Bc. Jakub Starostka
Bc. Jakub Tihelka
Bc. Kateřina Tomšejová
Bc. Tereza Valová
Bc. Šárka Vicherková
Bc. Hana Vjatráková
Bc. Jiří Zelinka
Bc. Zdeněk Zikmund
Bc. Adéla Zuziaková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou originální výsledky – nové ucelené poznatky o vlastnostech studovaných systémů za přesně definovaných podmínek. Cílem projektu bude vyjádření vztahů mezi studovanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením také ve formě upravených stávajících modelů (bude-li to nutné). Budou získána nová původní experimentální data vycházející ze současných poznatků a podpořena teoretickým studiem v širokém teplotním rozmezí (20 - 2000 °C). Původní výsledky a nové cenné poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny min. 2 články do impaktovaného časopisu a min. 2 příspěvky kategorie D. Doktorandi budou také prezentovat dílčí výsledky na národních a mezinárodních konferencích (v jejich sbornících) a na Dni doktorandů FMMI. Vybrané výsledky budou prezentovány v disertačních pracích. Studenti magisterského studia budou výsledky prezentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady124600,-135848,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-45675,-
5. Služby35000,-15057,-
6. Cestovní náhrady70000,-38020,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory34400,-34400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady344000,-
Uznané náklady344000,-
Celkem běžné finanční prostředky344000,-344000,-