Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/90
Název projektu Charakteristika lomové houževnatosti a mechanických vlastností tenkých povlaků.
ŘešitelPodepřelová Adéla Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuTenké filmy jsou využívány jako ochrané povlaky proti koroznímu a mechanickému poškození. Osvědčenou metodou pro posuzování mechanických vlastností tenkých vrstev je metoda nanoindentace. S využitím ostrého indentoru při různém zatížení lze zjistit elastické, elastoplastické a lomové chování, které určují mechanické vlastnosti, jako je tvrdost, Youngův modul a lomová houževnatost. Stanovení lomové houževnatosti lze provádět metodou nanoindentace, která umožňuje přesné měření délky vzniklých trhlin i na submikrometrické úrovni v křehkých materiálech. Avšak vzhledem k délce radiální trhliny v řádu stovek nanometrů, vzniklé po nanoindentaci je zapotřebí použít mikroskopické metody s vysokou rozlišovací schopností pro zjištění délky trhliny s požadovanou přesností, což je obtížné a časově náročné. Pro eliminaci chyby při měření délky trhliny byla nalezena metoda pop-in, kde je využíváno spojení iniciace trhliny s náhlým zvětšením penetrační hloubky při konstantním zatížení, které se objeví na křivce síla-průnik během zatěžování. Hlavní úlohy tohoto projektu budou porovnání mechanických vlastností se zaměřením na lomovou houževnatost jednovrstvých a vícevrstvých křehkých povlaků na různých substrátech.
Členové řešitelského týmuIng. Adéla Podepřelová
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem výzkumu bude analýza mechanických vlastností jednovrstvých a vícevrstvých křehkých povlaků na odlišném podkladu se zaměřením na lomovou houževnatost. Získané poznatky budou využity při řešení disertační práce v návaznosti na provedenou rešerši dané problematiky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia74800,-74800,-
3. Materiálové náklady34200,-20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-0,-
5. Služby48000,-20000,-
6. Cestovní náhrady9400,-5800,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19600,-13400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady196000,-
Uznané náklady134000,-
Celkem běžné finanční prostředky196000,-134000,-