Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/89
Název projektuHODNOCENÍ BIOMECHANIKY ZÁTĚŽE PO VČASNÉ OSTEOSYNTÉZE PATNÍ KOSTI
ŘešitelKohut Jiří Ing.
Školitel projektudoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPro zlomeniny patní kosti jsou v současné době uplatňovány a zaváděny nové operační techniky, které daný problém řeší s různou kvalitou výsledků. V devadesátých letech minulého století to byly osteosyntézy patní kosti prováděné pomocí drátové nebo šroubové osteosyntézy, následně technikou pomocí dlah a šroubů. Obě tyto metody mají velké procento komplikací, které se projevují až v 13 % závažnými infekcemi a trvalými následky, které si vyžadovaly další rekontrukční operace (artrodézy sub talo), které mají za následek změnu stereotypu chůze, a tím výrazně omezují zraněné v každodenním životě a ne v ojedinělých případech vedly k trvalé invaliditě pacienta. Od roku 2009 byla do léčení zlomenin patní kosti zavedena nová metoda osteosyntézy pomocí intramedulárního hřebu, na jejímž výzkumu se TC FN Ostrava podílí spolu VŠB-TUO v rámci projektů TA ČR. Jedná se o miniinvazivní osteosyntézu zlomeniny patní kosti, která minimálně poškozuje měkké tkáně, a tím snižuje možnost vzniku infekce a dalších komplikací na minimum. Ani do současné doby však není ve světové literatuře publikována žádná studie, která by objektivně porovnala výsledky této operační metody s metodami předchozími, které se stále na většině světových i našich pracovištích používají.
Stávající metody z velké části spoléhají na subjektivní pocit pacienta, který někdy může být i ovlivněn celkovým zdravotním stavem nebo sociálním postavením pacienta. Rozvoj výpočetní techniky a nových metod měření nám v současné době umožňuje doplnit subjektivní pocity pacienta o další objektivní informace.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Kohut
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předkládaný projekt je zaměřen na základní zmapování možností použití kapacitních snímačů tlaku, pro vyhodnocení vlivu operační techniky zlomenin patní kosti na biomechaniku zatěžování dolní končetiny, a tím určení možnosti rozsahu zátěže operované patní kosti v závislosti na jejím hojení. Pro hodnocení bude vytvořen soubor pacientů, kteří v minulém období prošli léčbou zlomeniny patní kosti. Vyhodnocení bude provedeno s ohledem na různé operační techniky s různou indikací. Na základě provedené studie bude ověřena vhodnost pro uplatnění používání kapacitních snímačů tlaku na plosce nohy pro praxi, a k vypracování metodiky včasné pooperační zátěže končetiny ke zkrácení doby hojení zlomeniny patní kosti

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia74800,-74800,-
3. Materiálové náklady32000,-4900,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-40000,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady15000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20200,-13300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady202000,-
Uznané náklady133000,-
Celkem běžné finanční prostředky202000,-133000,-