Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/87
Název projektuHodnocení mezních provozních podmínek při časově proměnlivém namáhání s různou asymetrií cyklu.
ŘešitelTomášek Radek Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuWöhlerovy křivky, které představují závislost amplitudy napětí na počtu cyklů do lomu poskytují základní informace o únavových vlastnostech materiálů a strojních součástí. Při návrhu součástí se pak na základě těchto výsledků přistupuje k takové aplikaci, aby nedocházelo k zatěžování úrovní amplitudy napětí vyšší než mez únavy, pozorované mezní hodnoty obzvláště u konstrukčních ocelí. Na únavovou životnost skutečné součásti má vliv řada faktorů, jako jsou koncentrátory napětí a vrubové účinky, ale také samotný fakt, že výsledky únavových zkoušek jsou často stanovovány při souměrném střídavém nebo míjivém cyklu, což neodráží skutečné podmínky aplikací, při kterých součásti jsou vystaveny jisté nenulové hodnotě středního napětí, ať už jako důsledek přítomných zbytkových napětí anebo celkového napěťovému stavu. Parametr asymetrie cyklu R, která dává informaci o poměru maximálního a minimálního napětí, tak může nabývat různých hodnot. Potřeba provádět série testů pro různá R by byla velice časově a finančně náročnáZ toho důvodu bylo navrženo mnoho modelů, předpovídajících únavou životnost pro různá R. Mezi nejstarší takové modely se řadí Gerberův nebo Goodmanův. Ačkoliv jsou velmi snadno aplikovatelné, neoplývají vysokou přesností a obecný poznatek je takový, že životnost součástí je v rozmezí definovaném oběma modely. Z toho důvodu jsou vyvíjeny nové modely, které toto chování předvídají mnohem spolehlivěji a přispávají tak k efektivnějšímu přístupu při designu součástí. Cílem tohoto projektu je vyhodnotit stávající poznatky této problematiky a provést návrh takových experimentů, které při aplikaci modernějších modelových přístupů povede ke zpřesnění predikce mezní hodnoty amplitudy napětí aplikovaného napětí na součiniteli proměnlivosti cyklu. Výsledky budou využity pro zpřesněné výpočty životnosti kol železničních dvojkolí společnosti Bonatrans, a.s, tedy zejména u oceli R7T.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Ing. Radek Tomášek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je prohloubit znalosti vlivu středního napětí a součinitele proměnlivosti cyklu na únavovou životnost ocelí a vyhodnocení takových modelů, který nejlépe predikují mezní oblast namáhání . Bude navržen experimentální program sledující tyto parametry. Experimentálně získané výsledky budou průběžně publikovány formou článků a prezentovány na konferencích. Získané výsledky a znalosti budou použity také při řešení tématu disertační práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia74800,-74800,-
3. Materiálové náklady25000,-27452,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek12000,-11026,-
5. Služby45000,-6422,-
6. Cestovní náhrady7900,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18300,-13300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady183000,-
Uznané náklady133000,-
Celkem běžné finanční prostředky183000,-133000,-