Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/86
Název projektuAdaptabilita robotických systémů
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuHlavním předmětem výzkumu je zvyšování adaptibility robotických systémů v dynamicky se měnícím okolním prostředí. Jedná se o prostředky, které v oblasti průmyslové robotiky umožňují kolaboraci s člověkem, případně efektivnější činnost v pracovišti, které se často mění. V oblasti mobilní robotiky je to pak detekce objektů v okolí robotů a reakce na detekovaný stav v reálném čase za účelem efektivního plnění zadané servisní úlohy při požadavku na minimalizaci výpočetního výkonu.
Získané poznatky budou aplikovány na stávající robotické systémy katedry, na kterých budou vyvinuté prostředky verifikovány. Řešené oblasti budou rozděleny na dílčí úlohy tak, aby se na jejich řešení krom doktorandů mohli podílet i studenti magisterského studia.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Bc. Karel Gattnar
Ing. Dominik Heczko
Ing. Daniel Huczala
Ing. Jan Jochec
Bc. Lukáš Káňa
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Tomáš Krejčí
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jakub Mlotek
Ing. Petr Oščádal
Ing. Robert Pastor
Ing. Petr Široký
Ing. Jiří Suder
Ing. Michal Vocetka
Bc. Daniel Vrbka
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Zeman
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Výzkum a vývoj prostředků pro snímání okolního prostředí robotů a zpracování získaných dat za účelem detekce okolních objektů pro plánování budoucích akcí robotů.

2. Výzkum a vývoj prostředků pro rozšiřování funkcionalit a zvýšení adaptibility stávajících robotických systémů katedry.

3. Testování senzorů a k nim dostupným SW nástrojům pro detekci okolí robotického systému. Vývoj vlastních SW prostředků pro jejich integraci do stávajících robotických systémů katedry.


Realizované prototypy zařízení a subsystémů budou vykázány v podobě funkčních vzorků v minimálním počtu 2 kusů. Výsledky z jednotlivých výzkumných oblastí budou rovněž prezentovány na konferencích a v odborných publikacích. Předpokládá se podání minimálně 4 recenzovaných publikací indexovaných v databázích Scopus nebo WoS.


Harmonogram řešení projektu:
1. kvartál: Specifikace podrobných požadavků pro dílčí oblasti projektu. Sestavení řešitelských týmů dílčích oblastí a tvorba koncepčních návrhů řešení. Publikační plán.

2. kvartál: Posouzení navržených variant řešení a detailní rozpracování těch zvolených. Podklady pro výrobu a nákupy. Rešerše pro publikace a osnovy článků.

3. kvartál: Zajištění výroby montáže a oživení realizovaných systémů. Korekce dokumentace na základě poznatků z výroby. Podklady pro publikace.

4. kvartál: Verifikace realizovaných systémů. Ladění navržených SW aplikací. Zpracování měření a jejich vyhodnocení pro publikace. Příprava podkladů a zpracování závěrečné zprávy. Soupis požadavků pro další vývoj realizovaných systémů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia393200,-393200,-
3. Materiálové náklady30000,-32291,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek231190,-256559,-
5. Služby60000,-32340,-
6. Cestovní náhrady15000,-15000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory84021,-84021,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady840211,-
Uznané náklady840211,-
Celkem běžné finanční prostředky840211,-840211,-