Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/84
Název projektuStruktura jaderných izomérních stavů a měření dob života vybraných radioizotopů
ŘešitelAbolghasem Mojgan, MSc.
Školitel projektuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmět výzkumu projektu je rozdělen do dvou základních směrů.

Prvním směrem je popis struktury izomérních stavů v sudo-sudých jádrech v oblasti vzácných zemin pomocí modelu kvazičástice-fonon s fenomenologickou multipól-multipólovou interakcí. K výpočtům bude využit nově zakoupený výkonný počítač s monitorem a software Origin pro grafické zpracování získaných výsledků.

Bude studováno zejména rozpadové schéma izomérních stavů v 154Nd a 156Nd, které bylo naměřeno na spolupracujícím pracovišti Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie v Grenoblu (skupina Dr. Simpsona) a porovnáno s izomérními stavy v izotopech samária. K tomuto účelu bude vytvořen nový program ve Fortranu pro výpočet pravděpodobností elektromagnetických přechodů v sudo-sudých deformovaných jádrech.

Dále bude výzkum zaměřen na studium deformací atomových jader a nízkoležících vibračních stavů pomocí Hartree-Fock-Bogoljubovova přístupu a aproximace náhodných fází s využitím Skyrme funkcionálu ve spolupráci s Ústavem částicové a jaderné fyziky MFF UK (prof. Kvasil) a Univerzitou Erlangen (Prof. Reinhard). Výpočty se zaměří především na izotopy ceru a budou porovnány s experimentálním daty z měření v GANILU (Francie) analyzovanými na TU Darmstadt (skupina prof. Pietrally).

Druhým směrem budou nová přesnější měření poločasů přeměny vybraných radionuklidů a izomérů, zejména těch, které jsou důležité pro kalibraci zdrojů rychlých neutronů. Zvláště důležitá jsou přesnější měření poločasu přeměny 62Cu, kde existuje velký rozptyl naměřených hodnot (9.6 min - 10.5 min). Izotop 62Cu bude připraven ozařováním přírodní mědi rychlými neutrony reakcí (n,2n) v Laboratoři neutronové aktivační analýzy a spektrometrie gama záření Katedry fyziky. Ke stanovení poločasu přeměny budou využity scintilační a polovodičový spektrometr gama záření.
Členové řešitelského týmuMojgan Abolghasem, MSc.
Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Ing. Pavlína Haroková
Ing. Ondřej Harkut
Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem je zapojení tří studentů oboru Aplikovaná fyzika do výše uvedené výzkumné problematiky. Mojgan Abolghasem (1. ročník Ph.D. Aplikovaná fyzika) se bude zabývat modelováním struktury atomových jader, Ondřej Harkut (1. ročník Ph.D. Aplikovaná fyzika) a Pavlína Haroková (2. ročník Mgr. Aplikovaná fyzika) budou měřit poločasy přeměn vybraných radioizotopů.

Plánované výstupy:
1. Publikace v časopise s impakt faktorem věnovaná struktuře izomérních stavů v sudo-sudých jádrech v oblasti vzácných zemin pomocí modelu kvazičástice-fonon.
2. Vytvoření nového programu ve Fortranu pro výpočet pravděpodobností elektromagnetických přechodů v deformovaných sudo-sudých jádrech.
3. Publikace v časopise s impakt faktorem s novými měřeními poločasů přeměny vybraných radionuklidů (zejména 62Cu).
4. Prezentace výsledků výpočtů struktury sudo-sudých jader pomocí Hartree-Fock-Bogoljubovova přístupu a aproximace náhodných fází s využitím Skyrme funkcionálu na mezinárodní konferenci Extremes of the Nuclear Landscape v Zakopaném v srpnu 2018.
5. Získané výsledky budou součástí dizertačních prací studentů Mojgan Abolghasem a Ondřeje Harkuta.
6. Prezentace výsledků v rámci seminářů Katedry fyziky a konference VŠB-TUO.

Zdůvodnění finančních prostředků:

Stipendia (celkem 70 506 Kč): stipendia studentů pracujících na projektu

Mzdy (celkem 13 400 Kč): mzda externího doktoranda pracujícího na projektu (Ondřej Harkut - 13 400 Kč včetně odvodů)

Materiálové náklady (celkem 81 000 Kč): materiály a chemikálie pro přípravu terčíků, etalony gama záření, konstrukční materiály, stínění, kancelářské potřeby, tonery

Drobný hmotný a nehmotný majetek (celkem 78 370 Kč): výkonný počítač, monitor, software (Origin, MCNP6.2)

Služby (celkem 25 000 Kč): služba osobní dozimetrie, servis vzduchotechniky v laboratoři, publikační náklady

Cestovní náhrady (celkem 34 000 Kč): konference Extremes of the Nuclear Landscape v Zakopaném (Polsko), cestovné na spolupracující pracoviště v Praze (MFF UK a ÚTEF ČVUT)

Doplňkové (režijní) náklady (celkem 35 252 Kč)

Konference (celkem 15 tis. Kč) - náklady na organizaci studentské vědecké konference s prezentací dosažených výsledků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-0,-
2. Stipendia70506,-83906,-
3. Materiálové náklady81000,-104797,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek78370,-42957,-
5. Služby25000,-60922,-
6. Cestovní náhrady34000,-13919,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35252,-35252,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-10775,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady352528,-
Uznané náklady352528,-
Celkem běžné finanční prostředky352528,-352528,-