Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/81
Název projektuCharakterizace a možná environmentální rizika syntetických nanočástic oxidů lanthanidů a částic pocházejících z nespalovacích procesů v dopravě
ŘešitelKuzníková Ĺubomíra Ing.
Školitel projektuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuV rámci předkládaného projektu budou řešeny dvě problematiky. V prvním případě bude provedena charakterizace a hodnocení možných environmentálních rizik částic pocházejících z nespalovacích procesů v dopravě (frikční procesy při brzdění automobilů). Charakterizace bude zaměřena na objasnění elementárního i fázového složení zkoumaného materiálu a následně bude zkoumán vliv studovaného materiálu na biosystémy a to pomocí vybraných testů toxicity. V druhém případě bude předmětem výzkumu příprava nanostrukturovaných materiálů na bázi oxidů vnitřně přechodných kovů (např. Er2O3, Gd2O3, Sm2O3) a objasnění jejich mechanismu syntézy. Následně budou připravené nanostrukturované oxidy lanthanidů charakterizovány vybranými instrumentálními technikami a bude experimentálně hodnocen jejich vliv na biosystémy.
Členové řešitelského týmuIng. Ĺubomíra Kuzníková
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Mgr. Ing. Hana Rajhelová
Bc. Eliška Wehowská
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem navrhovaného výzkumu bude:
1. Vybranými analytickými metodami budou rozšířeny poznatky týkající se chemického a fázového složení otěrových částic vznikajících při brzdných procesech realizovaných v laboratorních, případně reálných podmínkách.
2. Objasnění mechanismu syntézy nanostrukturovaných materiálů na bázi oxidů vnitřně přechodných kovů (např. Er2O3,Gd2O3, Sm2O3).
3. Vybranými testy toxicity budou vyhodnocena možná environmentální rizika studovaných materiálů (otěrové částice, nanostrukturované oxidy lanthanidů).
4. Obhájení disertační práce Mgr. Ing. Hany Rajhelové na téma: „Otěrové částice z frikčních kompozitů brzdových obložení automobilů a jejich vliv na biosystémy“.
5. Obhájení bakalářské práce Elišky Wehowské na téma: „Detekce částic v biologickém materiálu z lidského reprodukčního systému“.
6. Publikační výstupy získaných výsledků formou prezentací na mezinárodních odborných konferencích (seminářích) a publikací v odborných časopisech s impakt faktorem.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia51000,-51000,-
3. Materiálové náklady40000,-19740,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby60000,-79796,-
6. Cestovní náhrady65000,-65464,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory24000,-24000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady240000,-
Uznané náklady240000,-
Celkem běžné finanční prostředky240000,-240000,-