Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/78
Název projektuVýzkum v oblasti diagnostiky izolačních systémů
ŘešitelProkop Lukáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPříčinou degradačních procesů provázejících poruchy v izolačních systémech zvláště vysokonapěťových zařízení je výskyt částečných výbojů. Tyto výboje se projevují jako nízkoenergetické s doménou ve vysokofrekvenční oblasti. Konvenční metody umožňující diagnostikovat poruchu vysokonapěťových izolačních systémů pracují na principu snímání impulsní složky částečných výbojů, přičemž jako snímače jsou převážně používány kapacitní děliče pro analýzu napěťových signálů a Rogowského cívky pro analýzu proudového signálu. Oba případy principu snímání impulsní složky mají společnou nevýhodu související s náročnou instalací senzoru, v případě proudového principu jde o finanční náročnost Rogowského cívky, v případě napěťového principu jde o technologicky náročný proces instalace kapacitního děliče.
Cílem představeného projektu je pokračovat ve vývoji nových metodik pro detekci poruch vysokonapěťových izolačních systémů s využitím bezkontaktního snímání impulsní složky částečných výbojů prostřednictvím různých variant bezkontaktních snímačů. Projekt naváže na výsledky předchozího zkoumání identifikace výbojové činnosti v rámci projektu SP2016/177, kde bylo pro detekci poruch ve vysokonapěťových izolačních systémech využito napěťového principu a na projekt SP2017/157, kde byl vývoj bezkontaktních metod snímání započat.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Bc. Václav Balwar
Ing. Vojtěch Blažek
Ing. Tomáš Buriánek
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Bc. Jindřich Coufal
Bc. Paweł Franta
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Tomáš Ježowicz
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Jana Kunzová
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
Bc. Denis Melišek
Bc. Šárka Mikolajková
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Michal Petružela
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Bc. David Prudič
Ing. David Seidl, Ph.D.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Bc. Petr Šmíd
Bc. Michal Smolka
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Bc. Lukáš Vrba
Ing. Jan Vysocký
Bc. Vojtěch Zdzieblo
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu bude pokračovat vývoj a testování bezkontaktních metod pro detekci poruch ve vysokonapěťových izolačních systémech. Principem metod bude zpracování impulsní složky generované výbojovou činností snímané pomocí různých variant bezkontaktních snímačů, jako například anténního snímače rozptylového elektromagnetického pole.
Výsledky výzkumu budou prezentovány na odborných tuzemských a zahraničních konferencích a dále publikovány v časopisech s IF a časopisech s nenulových SRJ.
Zpracování metodiky bude dále sloužit jako podklad pro zadání bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia89000,-89000,-
3. Materiálové náklady60000,-78910,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-74448,-
5. Služby70000,-98592,-
6. Cestovní náhrady100600,-58650,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory44400,-44400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady444000,-
Uznané náklady444000,-
Celkem běžné finanční prostředky444000,-444000,-