Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/75
Název projektuVývoj, konstrukce a testování nového typu reaktoru pro současné kontinuální měření sorpce a fotokatalýzy barvivových simulantů
ŘešitelMančík Pavel Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuNa základě předběžných testů byla ověřena nová metoda kontinuálního optického měření fotokatalytické aktivity nanopráškových polovodivých materiálů modifikací Lambert-Beerova zákona pro absorpci světla v disperzních prostředích.

Zkušenosti z měření fotoluminiscence ukazují na nutnost testovat fotokatalytické procesy pro různé vlnové délky aktivačního záření. Proto bude reakční komora v novém typu reaktoru ozařována vyměnitelnou sadou výkonných LED diod 10 W s vlnovými délkami 365 nm, 380 nm, 390 nm, 400 nm, 410 nm, 420 nm, 440 nm, 470 nm a 495 nm. Širokospektrální analýza fotokatalytických účinků je rovněž motivována snahou o vývoj takových fotokatalyzátorů, které by s vysokou účinností pracovaly i ve viditelném světle.

Nový typ reaktoru bude v režimu rychlého vzorkování rovněž umožňovat studium sorpční fáze procesu. V kontinuálním režimu současně nedochází k jakémukoli ovlivnění systému odběrem vzorku pro optická absorpční měření v kyvetách.

Reaktorem budou testovány jak standardní fotokatalytické polovodivé nanočástice jako TiO2 a ZnO, tak nové materiály jako grafitický C3N4 a jeho zinksilikátové kompozity.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Bednář
doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Ing. Pavel Mančík
Ing. Ladislav Svoboda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je konstrukce nového typu reaktoru pro současné kontinuální měření sorpce a fotokatalýzy barvivových simulantů a experimentální ověření jeho praktické aplikace při výzkumu sorpčních fotokatalytických materiálů.
Předpokládané výstupy:
1. Publikace na mezinárodní konferenci 2x
2. Publikace v impaktovaném periodiku 3x
3. Patentová přihláška 1x
4. Funkční vzor "fotokatalytický reaktor" 1x

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia90000,-60000,-
3. Materiálové náklady1200,-3267,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek47200,-59626,-
5. Služby36600,-52940,-
6. Cestovní náhrady5000,-4167,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-