Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/74
Název projektuMechanicky aktivované hybridní nanokompozitní materiály
ŘešitelČech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředkládaný projekt plynule navazuje na realizovaný projekt SP2017/45 „Nanostrukturované kompozitní materiály“. Projekt bude řešen ve dvou tematických okruzích s ohledem na řešení problematiky nanostrukturovaných materiálů.
V rámci prvního tematického okruhu budou připraveny série vzorků mechanickými metodami, jenž zahrnují procesy mechanické aktivace povrchu, mechanického slinování a legování a procesy ultrazvukového desintegrace nanostrukturovaných materiálů. Hlavní skupinou zpracovávaných materiálů budou nanočástice oxidu zinečnatého a oxidu měďnatého, velikostně definované částice vermikulitu.
V rámci druhé etapy budou připraveny nanostrukturované kompozitní vrstvy metodou epitaxního růstu - CVD metodou. Budou modifikovány technologické aspekty z hlediska sledování rychlosti růstu vrstev v závislosti na depoziční teplotě a tlaku. Práce bude řešena v navazující spolupráci se společností ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm.
Členové řešitelského týmuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Bc. Martin Bílý
Bc. Ondřej Čech
Bc. Denisa Holeksová
Bc. Mária Mackovčáková
Vojtěch Mohyla
Bc. Dušan Poštulka
Ing. Julie Smijová
Bc. Kristýna Švábová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je připravit a charakterizovat specifické nanostrukturované materiály kompozitního charakteru pro široké aplikační spektrum.
Projekt bude řešen formou plynule navazujících kroků, které budou rozšiřovat poznatky získané v rámci realizace projektu SP2017/45. Harmonogram projektu lze shrnout do následujících kroků:
1. Mechanická příprava přírodního jílového materiálu - vermikulitu, podsítná frakce 40µm, velikostní a fázová charakterizace.
2. Mechanická a ultrazvuková příprava nanostrukturovaných materiálů kompozitního charakteru. Koncentrační a technická stabilita procesů.
3. Strukturní, fázová a elementární charakterizace připravených nanostrukturovaných materiálů kompozitního charakteru, testování antibakteriálních vlastností (spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě) - realizováno formou služby, testování fázové a koncentrační stability, analýza uvolňování nanočástic do vodného prostředí.
4. Epitaxní růst nanostrukturovaných kompozitních materiálů metodou CVD. Práce bude řešena ve spolupráci se společností ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm. Elektrické a defektní charakteristiky kompozitních materiál.
Předpokládané výstupy vědeckovýzkumných aktivit a získané experimentální výsledky budou:
1. prezentovány na mezinárodních konferencích a workshopech/seminářích;
2. publikovány ve vybraných zahraničních časopisech;
3. součástí bakalářských prací s předpokládaným termínem realizace v roce 2018 (Denisa Holeksová, Ondřej Čech);
4. součástí magisterské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2018 (Bc. Mária Mackovčáková);
5. součástí magisterské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2019 (Bc.Julie Smijová, Bc. Dušan Poštulka, Bc. Martin Bílý).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia14000,-14000,-
3. Materiálové náklady110000,-160000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby56000,-14000,-
6. Cestovní náhrady18000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady220000,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-220000,-