Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/72
Název projektuNávrh, konstrukce a testování mikrofluidního zařízení na biosyntézu nanočástic ušlechtilých kovů
ŘešitelKratošová Gabriela Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuMikrofluidika se zabývá prouděním tekutin v miniaturizovaných systémech. Očekává se, že se v příštích několika letech podstatně tato disciplína rozšíří, což je stimulováno značným rozvojem aplikací ve farmaceutických, biomedicínských a chemických inženýrských oborech.
Mikrofluidní systémy s sebou nesou řadu výhod, jako jsou např. nízká spotřeba chemikálií, činidel, vzorků, nízké náklady, krátká doba pro analýzu aj. Rovněž v syntézách nanočástic nacházejí mikrofluidní systémy uplatnění, protože umožňují operativně zasahovat do procesu syntézy a změnou parametrů ovlivňovat a optimalizovat výsledný charakter nanočástic.
Cílem projektu bude navrhnout, sestrojit a otestovat jednoduché experimentální mikrofluidní zařízení, které bude sloužit pro biosyntézu nanočástic ušlechtilých kovů. Pro biosyntézu nanočástic budou využívány menší objemy činidel a oproti standardním postupům biosyntéz se předpokládá lepší kontrola a optimalizace procesu s cílem připravit stabilní nanočástice s homogenní velikostní distribucí pro další aplikace v heterogenní katalýze a desinfekci.
Pro syntézu nanočástic zelenou cestou budou využity vodné výluhy medicínsky významných rostlin a standardní prekurzory kovů – HauCl4 a AgNO3. Biosyntetizované nanočástice budou charakterizovány dostupnými analytickými technikami, zejména UV-VIS spektrometrií a metodami elektronové mikroskopie. Závěrem budou diskutovány a shrnuty poznatky o možném dalším využití mikrofluidních technik v přípravě kovových nanočástic zelenou cestou.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Holišová
Ing. Veronika Rybníčková
Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
Bc. Silvia Teplická
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy:
1) Bc. S. Teplická - dokončená a obhájená diplomová práce na téma mikrofluidních biosyntéz nanočástic kovů
2) V. Rybníčková - dokončená a obhájená bakalářská práce na téma biosyntéz nanočástic
3) 1 – 2x kvalitní odborná publikace v časopise s IF
4) Sestavená funkční mikrofluidní aparatura pro syntézy nanočástic – experimentální zařízení bude využitelné pro studentské závěrečné práce i ve výuce a laboratorních cvičeních v souvisejících předmětech
5) Aktivní prezentace výsledků (konference, workshop)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia28000,-28000,-
3. Materiálové náklady18000,-11934,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-75823,-
5. Služby18000,-26323,-
6. Cestovní náhrady18000,-19920,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-