Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/71
Název projektuHodnocení vlivu znečištění nanočásticemi na rostliny
ŘešitelMotyka Oldřich Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuRostlinný materiál sbíraný (mechorosty Pleurozium schreberi, případně Hylocomium splendens či jiné vhodné druhy) nebo vypěstovány v laboratorních podmínkách (cévnaté rostliny Arabidopsis thaliana, Sinapis alba či jiné vhodné druhy) bude dále exponován připraveným nanočásticím (nano-ZnO, nano-TiO2) ve formě suspenze nebo v rámci simulované suché depozice. Po expozici bude stanoveno množství rostlinami akumulovaného xenobiotika pomocí spektroskopických metod a elektronové mikroskopie. Rovněž bude stanovena míra fyziologického stresu způsobeného expozicí nanočásticím analýzou koncentrace kyseliny L-askorbové v buňkách exponovaných rostlin (koncentrace bude stanovena titrací dichlorfenolindofenolem případně vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií) a analýzou fluorescence chlorofylu.
Členové řešitelského týmuIng. Lenka Bardoňová
Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je zhodnotit vliv, který má simulovaná expozice znečištěním nanočásticemi na rostlinnou fyziologii, zejména koncentraci antioxidantů v rostlině a fotosyntetické děje.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady45000,-50135,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-3420,-
5. Služby20000,-45895,-
6. Cestovní náhrady30000,-5550,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady155000,-
Uznané náklady155000,-
Celkem běžné finanční prostředky155000,-155000,-