Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/70
Název projektuStudium souvislostí mezi technologií výroby a zpracováním pokročilých materiálů, jejich strukturními parametry a užitnými vlastnostmi
ŘešitelVáňová Petra doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuOptimalizace vlastností technických materiálů prostřednictvím řízeného ovládání jejich mikrostrukturních parametrů se neobejde bez detailní znalosti vzájemných vztahů mezi strukturou a vlastnostmi materiálů. Mezi základní metody hodnocení struktury materiálů patří světelná mikroskopie, metody využívající zfokusovaný svazek elektronů (řádkovací elektronová mikroskopie, prozařovací elektronová mikroskopie, rtg spektrální mikroanalýza) a rtg difrakční analýza. Jednotlivé experimentální metody mají své přednosti, ale i omezení, a proto je žádoucí využívat při charakterizaci strukturních parametrů technických materiálů několik různých metod. Např. při studiu vlivu technologických parametrů odlévání tenkých pásů na důležité strukturní parametry je třeba kombinovat světelnou mikroskopii, obrazovou analýzu, EBSD a EDX analýzu v řádkovacím elektronovém mikroskopu, rtg difrakční analýzu i prozařovací elektronovou mikroskopii. Synergie těchto experimentálních technik umožňuje detailně charakterizovat strukturní parametry litých pásů zahrnující 6 rozměrových řádů.
Každá z metod strukturní analýzy vyžaduje specifickou přípravu vzorků, na jejichž kvalitě pak významně závisí výsledky strukturní analýzy. V rámci projektu se předpokládá široké zapojení studentů navazujícího a doktorského studia do přípravy vzorků z různých typů technických materiálů, do sběru experimentálních dat a interpretace získaných výsledků v rámci realizace jejich závěrečných, resp. disertačních prací. Projekt počítá s maximálním využitím zařízení Katedry materiálového inženýrství v oblasti přípravy metalografických výbrusů, světelné mikroskopie, digitální obrazové analýzy a řádkovací elektronové mikroskopie. V laboratoři elektronové mikroskopie RMTVC bude využíván řádkovací a prozařovací elektronový mikroskop, včetně technik EDX, EBSD a speciálních zařízení pro přípravu preparátů. Vzhledem k tomu, že v současné době katedra nedisponuje kvalitním zařízením pro rtg difrakční analýzu, předpokládá se spolupráce s externím pracovištěm.
Součástí projektu bude hodnocení mechanických vlastností pokročilých materiálů. K charakterizaci vlastností materiálů bude využíváno technické vybavení katedry, které umožňuje provádět zkoušky tvrdosti, tahové zkoušky, tlakové zkoušky, únavové zkoušky v módu tah - tlak, testy v tříbodovém ohybu a Charpyho zkoušky vrubové houževnatosti. Kromě toho budou ke strukturnímu studiu využívány vzorky z dlouhodobých zkoušek (např. zkoušek tečení), provedených na externích pracovištích.
Pro řešení diplomových prací v rámci studijního programu Progresivní technické materiály a disertačních prací v rámci studijního programu Materiálové vědy a inženýrství i příbuzných studijních programů jsou výše uvedené experimentální metody hodnocení struktury a mechanických vlastností nezbytné. Projekt počítá s řešením témat např. Využití metody EBSD při studiu struktury moderních kovových materiálů, Vliv vodíku a deformace na mechanické vlastnosti oceli TRIP 780, Vliv procesu flow – forming na strukturu a vlastnosti materiálu pro výrobu ráfků, Vliv režimu tepelného zpracování na úroveň mechanických vlastností trub z oceli P110 ad.
Získané výsledky umožní prohloubit znalosti a dovednosti studentů i pedagogů v oblasti studia struktury a vlastností především pokročilých materiálů, včetně interpretace získaných výsledků. Výsledky řešení projektu přispějí k dalšímu zvýšení kvality pedagogického procesu.
Navrhovaný projekt navazuje na výsledky a poznatky získané při řešení projektu SGS s názvem Studium vztahů mezi strukturními parametry a vlastnostmi pokročilých materiálů v roce 2016 a projekt SGS s názvem Rozvoj experimentálních metod charakterizace struktury a vlastností technických materiálů v roce 2017.
Členové řešitelského týmuBc. Adam Bartoník
Bc. Vít Baranec
Ing. Daniel Bartoněk
Bc. Tomáš Bazalka
Bc. Roman Benek
Bc. Alexandr Benda
doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
RNDr. Bc. Petr Bílek, Ph.D.
Bc. Vojtěch Blaženec
Bc. Radek Bodlák
Bc. Petra Boháčová
Bc. Radek Černoch
Bc. et Bc. Martin Chovanec
Bc. Tomáš Chowaniec
Bc. Jan Chrástecký
Bc. Jiří Cieslar
Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Ing. Marek Dobiáš
Bc. Roman Doležal
Bc. Zuzana Drong
Ing. Bc. Zuzana Dufalová
Bc. Jan Dulava
Ing. Taťána Fenclová
Bc. Iveta Filipová
Bc. Šimon Fišara
Bc. Šárka Foldynová
Ing. Bc. Ladislav Fuglíček
Bc. Stanislav Galatík
Bc. Michael Heider
Ing. Josef Hlinka, PhD.
Bc. Tomáš Hlobil
Bc. Michal Hluchník
Bc. Patrik Horský
Ing. Kryštof Hradečný
Bc. Eduard Hrachovina
Bc. Lucie Hronová
Bc. Kristýna Přecechtělová
Bc. Marek Javorský
Bc. Magdalena Jaworková
Bc. Dušan Jugas
Ing. Martina Kalová, Ph.D.
Bc. Markéta Ducháčová
Ing. Jiří Kohut
Ing. Jana Kokořová
Bc. Jan Kolomazník
Ing. Martin Kraus, Ph.D.
Ing. Taťána Radkovská
Bc. Zdeněk Kunčar
Bc. Jakub Ľalík
Bc. Miroslava Lišková
Bc. Jaromír Macoszek
Bc. Martina Magdoňová
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Ing. Damián Mašlej
Bc. Filip Mlčůch
Bc. Lukáš Musil
Bc. Daniel Neagu
Bc. Jiří Olšanský
Ing. Renáta Palupčíková
Ing. Pavel Peňáz
Ing. Adéla Podepřelová
Bc. Christian Podolewski
Bc. Zdenek Pytlíček
Bc. Michal Rulíšek
Bc. Magda Rulíková
Bc. Hynek Ryba
Bc. Jiří Saul
Bc. Patrik Schindler
Bc. Petr Sikora
Ing. Iva Šípová
Ing. Bc. et Bc. Dagmar Zeman Skácelová
Bc. Klára Sklenaříková
Bc. Jiří Sonnek
Bc. Patrik Sonnenschein
Ing. Pavel Sova
Bc. Anastasia Spinu
Bc. David Stonawski
Bc. Stanislava Strýčková
Bc. Jakub Strejček
Bc. Miroslav Štůrala
Ing. Radek Tomášek
Bc. Viktorie Trungerová
Bc. Daniel Volčík
Bc. Tomáš Zajíc
Bc. Roman Zapletal
Bc. Jiří Zelníček
Ing. Alexandr Zimula
Bc. Adéla Zuziaková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu lze formulovat následovně:
1. optimalizace podmínek přípravy vzorků z pokročilých materiálů pro účely moderních metod strukturní analýzy, např. příprava ultrajemnozrnných materiálů na bázi Ti pro EBSD a TEM analýzu, atd.;
2. rozvoj metod digitální obrazové analýzy, např. aplikace filtrů, úprava obrazu, zpracování výsledků, atd.;
3. rozvoj metodiky strukturní analýzy pokročilých materiálů pomocí EBSD;
4. rozšíření aplikací netradičních metod strukturní analýzy, např. difrakční analýza v prozařovacím elektronovém mikroskopu,
5. rozvoj metod hodnocení mechanických vlastností (např. u TRIP ocelí nebo kompozitních materiálů),
6. interpretace získaných výsledků s využitím obecně akceptovaných zákonitostí materiálového inženýrství.
Výstupem řešení projektu budou optimalizované parametry přípravy vzorků z různých typů materiálů (např. kovových materiálů a jejich svarů, kompozitů, polymerních materiálů ad.) pro moderní metody strukturně fázové analýzy, interpretace výsledků stanovených různými metodami strukturní analýzy (obrazová analýza, řádkovací a prozařovací elektronová mikroskopie, rtg difrakční analýza) a analýza výsledků zkoušek mechanických vlastností materiálů.
Výstupem z projektu budou publikace na mezinárodních vědeckých konferencích a závěrečné práce studentů doktorského a navazujícího magisterského studia. Řešení projektu přispěje ke zvýšení kvality diplomových a především doktorských prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
45967,-45967,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)34304,-34304,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11663,-11663,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady77733,-80118,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby90000,-115462,-
6. Cestovní náhrady65000,-37153,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39300,-39300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady393000,-
Uznané náklady393000,-
Celkem běžné finanční prostředky393000,-393000,-