Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/69
Název projektuVyužití pevných produktů tepelných procesů v energetice
ŘešitelHonus Stanislav doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt se zaměřuje na výzkum využívání pevných produktů pyrolýzy jakožto zdrojů energie a sorbentů škodlivých látek. Pyrolýzní proces je v současné době využíván mj. k chemické recyklaci organických odpadních materiálů za účelem zisku plynných, kapalných a pevných produktů. Tento proces je vhodným a ekologicky příznivým kompromisem ke spalování a skládkování, neboť kromě zisku cenných produktů přispívá také k redukci objemu odpadů a jejich negativních vlivů na životní prostředí.
Cílem projektu je přispět novými poznatky z oblasti optimalizace provozu prototypových fluidních zařízení přizpůsobených pro spalování pevných produktů pyrolýzy (PPP), případně ko-spalování těchto s konvenčními práškovými palivy. Součástí projektu je také studium využití aktivovaných PPP jako potenciálních sorbentů těžkých kovů ze spalovacích procesů. Předložený projekt má přímou souvislost se stávající výzkumnou činností na Katedře energetiky FS VŠB – TUO v oblasti alternativních paliv a tepelných procesů. Součástí výzkumných aktivit je také spolupráce s průmyslovým sektorem a simulace provozů velkých jednotek.
Členové řešitelského týmuIng. Stanislav Bajer
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Ing. Marek Jadlovec
Ing. Simona Jursová, Ph.D.
Ing. Jan Kielar
Ing. Václav Lysek
Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Ing. Václav Pospíšilík
Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D.
Ing. Ondřej Štukavec
Ing. Jan Výtisk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace a cíle projektu:
Projekt si obecně klade za cíl prohloubit dosavadní znalosti o problematice hoření alternativních paliv ve fluidní vrstvě a o možnostech snižování emisí těžkých kovů ze spalovacích procesů. Tento projekt má přímou návaznost na grant č. 3617721, neboť pro výzkumnou činnost bude využíván prototyp, který byl v rámci tohoto grantu zrealizován.
Snahou předkládaného projektu bude definovat vhodné provozní podmínky více-sekčního fluidního zařízení uzpůsobeného pro spalování PPP tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod tohoto zařízení jak z hlediska účinnosti provozu, tak produkce emisí. Bude sledován vliv množství spalovacího vzduchu, katalyzátorů, teploty spalování, obohacení vstupních paliv apod. Součástí řešení projektu budou úpravy stávajícího zařízení (vč. doplnění o nové segmenty) za účelem rozšíření počtu snímaných parametrů při jeho provozu. V průběhu projektu bude paralelně zkoumán proces hoření PPP za různých podmínek a sorpční efektivita (záchyt těžkých kovů) PPP, které jsou fyzikálně nebo chemicky aktivovány.


Konkrétní cíle projektu lze shrnout v následujících bodech:
1. Pyrolýzním zpracováním různých materiálů za různých procesních podmínek získat vstupní vzorky PPP.
2. Získat charakteristiky procesu spalování různých PPP za různých provozních podmínek.
3. Navrhnout změny provozních parametrů spalovacího fluidního zařízení vedoucí k zvýšení jeho celkové účinnosti a snížení emisí škodlivin s ohledem na použití daného typu PPP jako vstupního paliva.
4. Navrhnout a zrealizovat konstrukční úpravy zařízení vedoucí k optimalizaci jeho chodu a zvýšení množství snímaných parametrů charakterizujících proces hoření PPP a vznik škodlivin.
5. Provést experimentální testy za účelem charakterizování jednotlivých aktivovaných PPP jakožto alternativních sorbentů těžkých kovů ze spalin.
6. Data, získaná při spalovacích testech, využít jako verifikační prostředky pro ověření matematických simulací spalování PPP.
7. Získané poznatky publikovat ve vědeckých časopisech.


Specifikace výstupů:
Inovace předmětů týkajících se paliv.
Literární rešerše.
Návrhy postupů nových experimentů vč. laboratorních úloh pro studenty.
Postupy tvorby pokročilých matematických modelů daných dějů.
Publikace výsledků v časopisech evidovaných v RIV.
Konkretizace: 2x článek v časopise s impakt faktorem, 3x článek ve sborníku evidovaném v databázi SCOPUS, 1x recenzovaný článek evidovaný v DB WoS nebo Scopus, Diplomová práce


Souhrn oblastí, kterých se bude výzkum týkat:
- spalování a pyrolýza,
- matematické modelování,
- alternativní paliva.


Časový plán:
02/2017
Studium současných literárních zdrojů, k nimž se projekt vztahuje.

03–05/2017
Práce týkající se zisku vstupních vzorků PPP pro testy a jejich přípravy.
Začátek rešeršní činnosti pro budoucí publikace.

06/2017
Experimentální testy – spalovací zkoušky jednotlivých PPP.

07/2017
Experimentální testy – testování jednotlivých PPP jako sorbentů těžkých kovů.

07–12/2017
Vyhodnocování a interpretování naměřených dat.
Modifikace stávajícího spalovacího zařízení na základě předcházejících experimentů.
Sběr vstupů pro matematické simulace a výstupů pro verifikování těchto.
Tvorba publikací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia220000,-219500,-
3. Materiálové náklady86000,-48397,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek65000,-93289,-
5. Služby73000,-105309,-
6. Cestovní náhrady26490,-3995,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory52277,-52277,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady522767,-
Uznané náklady522767,-
Celkem běžné finanční prostředky522767,-522767,-