Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/68
Název projektuAplikovaná statistika a statistická teorie čísel
ŘešitelJahoda Pavel RNDr., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Briš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt navazuje na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" katedry aplikované matematiky. V minulých letech byla především generována základní metodika a přístupy pro vyhodnocení a kvantifikaci jednak průmyslových rizik a také medicínských rizik. V roce 2017 se projekt zabýval návaznou tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti, zejména byla pozornost věnována výzkumu v oblasti teorie obnovy, optimalizaci údržbových procesů, výzkumu v oblasti Bayesovy teorie odhadu, výzkumu metod pro kvantifikaci řídkých jevů, apod.
V roce 2018 bude výzkum pokračovat, budou vyvinuty a publikovány nové údržbové modely (například s plovoucími inspekčními časy, na rozdíl od dosavadních kalendářních inspekcí) se zahrnutím různých reálných procesů stárnutí, vše v kontextu s novými poznatky z teorie obnovy. Vyvinuté metody budou numericky realizovány v prostředí Matlab. V oblasti Bayesovy teorie odhadu bude pozornost zaměřena na nové modely se směsovou hazardní funkcí.
Řešitelé projektu dále budou pokračovat i v roce 2018 tvůrčí vědeckou činností v oblasti rozhodování v rizikových situacích za neurčitosti. Nejistoty zejména v kontextu s lékařskými riziky budou řešeny několika přístupy (GLIM metodikou, Bayesovským neparametrickým přístupem) a vzájemně porovnávány. Dále se výzkumný tým bude zabývat inovovanými modely používanými v analýze přežití, aplikací těchto modelů na lékařská data, která jsme měli a i nadále budeme mít k dispozici díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a nově také s UP v Olomouci.

Také budou dále teoreticky zkoumány vlastnosti systémů nezávislých a podmíněně nezávislých množin, což jsou pojmy tematicky spadající do statistické teorie čísel.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Běloch
Ing. Michal Béreš
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Ferdinand Čapka
Bc. Jan Cenek
Bc. Artur Chlad
Ing. Simona Domesová
Bc. Dominika Floriánová
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Bc. Tomáš Kalinec
Bc. Martin Koběrský
Ing. Petra Kozielová
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Bc. Sára Linhartová
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Ing. Ondřej Markovič
Bc. Lukáš Navrátil
Bc. Patrik Šenk
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Thanh Tien Thach, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Adéla Vrtková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Obecné cíle projektu zůstávají shodné s cíli SGS formulovanými ve směrnici Zásady studentské grantové soutěže, kde je psáno, že
cílem SGS je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků.

Dílčí cíle budou odpovídat konkrétním, aktuálně řešeným, problémům. Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je, stejně jako u projektu SP2017/56 na který chceme navázat, obecně především vývoj nových analytických a simulačních nástrojů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry a, společně s novými výsledky z oblasti statistické teorie čísel, jejich následná publikace v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování a teorie čísel na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia168000,-159000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2000,-4186,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady9200,-16014,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21400,-21400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady214000,-
Uznané náklady214000,-
Celkem běžné finanční prostředky214000,-214000,-